Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ROLA REGIONALNYCH I LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W DĄŻENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

Katedra Ochrony Środowiska
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Katedra Ekologii
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej
zapraszają na I Międzynarodową Konferencję Naukową
ROLA REGIONALNYCH I LOKALNYCH STRATEGII
ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
W DĄŻENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ
PROBLEM
Konferencja naukowa pt. „Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównoważonego w dążeniu do Unii Europejskiej” jest próbą implementacji zrównoważonego rozwoju do polityki regionalnej i lokalnej. Koncentruje się ona na potrzebie zaangażowania różnych środowisk w realizację celów i priorytetów ekologicznych. Dla osiągnięcia tego zamierzenia przewiduje się udział przedstawicieli władz lokalnych różnego szczebla, kręgów biznesowych, organizacji pozarządowych, placówek naukowych oraz mediów. Konferencja ma doprowadzić do wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się rozwojem zrównoważonym – między ekonomistami, prawnikami, przyrodnikami i biznesmenami. Konferencja jest organizowana przez placówki naukowe, ale z myślą głównie o praktykach, czyli osobach, które nadają ostateczny kształt polityce ekologicznej regionalnej i lokalnej. W związku z tym planuje się zorganizowanie sesji panelowo-dyskusyjnej oraz warsztatowo-treningowej. W części teoretycznej zostaną zaprezentowane najnowsze założenia rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, prawnym, społecznym i ekologicznym, natomiast w części praktycznej przedstawiony zostanie stan realizacji wojewódzkich strategii rozwoju jakie wykonano w latach 2000–2002 oraz wybranych strategii powiatowych i gminnych. Konferencja ma pokazać bariery wdrażania strategii regionalnych i lokalnych, jak również zaprezentować obecnie realizowane wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego. Jej podstawowym zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat zmieniającej się sytuacji prawno-ekonomiczno-społecznej dla rozwoju zrównoważonego oraz przećwiczenie nowych instrumentów pozwalających nim efektywnie zarządzać.
CELE KONFERENCJI
Głównym celem konferencji jest próba oceny sytuacji Polski w zakresie przygotowania teoretycznego i praktycznego wdrażania rozwoju zrównoważonego w świetle obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i zobowiązań wynikających z akcesji do Unii Europejskiej.
Cel generalny zostanie osiągnięty poprzez realizację zamierzeń wynikających z celów cząstkowych konferencji, które obejmą:
• strategie regionalne,
• strategie lokalne,
• zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i jednostkach samorządowych,
• problematykę Unii Europejskiej.
SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONFERENCJI

1. W zakresie strategii regionalnych przedmiotem zainteresowania będą doświadczenia podmiotów uczestniczących w ich konstruowaniu oraz wdrażaniu, jak i problemy z tym związane, ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionów.
2. W odniesieniu do strategii lokalnych koncentrować się będziemy na gminach miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskie , które pełnią głównie funkcje turystyczne i rolnicze.
3. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie będzie rozpatrywane z perspektywy przedsiębiorstw komunalnych i energetycznych, jako istotnych podmiotów mających wpływ na kształt lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostaną również zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz ekonomicznych instrumentów rozwoju zrównoważonego, w tym pozwoleń zintegrowanych.
4. Część teoretyczna konferencji zostanie poszerzona o kontekst Unii Europejskiej. Przedmiotem zainteresowania będzie szczególnie pomoc finansowa Unii Europejskiej dotycząca przedsięwzięć proekologicznych oraz priorytety, cele i zasady polityki ekologicznej obowiązuje w krajach piętnastki.
5. W obszarze zainteresowania będzie również polityka ekologiczna Polski, zarówno w kontekście celów, priorytetów i zasad wynikających z nowej – III Polityki Ekologicznej, jak i w odniesieniu do dokumentów wcześniejszych. Zostanie zaprezentowane historyczne ujęcie tej polityki. i jej rozwój na tle ustaleń „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku oraz w Johannesburgu w 2002 roku
KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – przewodniczący
Prof. dr hab. Piotr Jeżowski (Szkoła Główna Handlowa) – przewodniczący
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. dr hab. Rafał Miłaszewski (Politechnika Białostocka)
Prof. dr hab. Adam Budnikowski (Szkoła Główna Handlowa)
Pan Krzysztof Kuśmicki (Dyrektor Wydziału Planowania Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie)
Dr Jan Polski (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Mgr Agnieszka Franczykowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – przewodnicząca
Mgr Klaudia Giordano (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – sekretarz
Mgr Paulina Legutko-Kobus (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – sekretarz
Mgr Anna Haładyj (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Mgr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa)
Krzysztof Hetman (Dyrektor Wydziału Planowania Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim)
INFORMACJE OGÓLNE
Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12.9. w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.
Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna wynosi 480 zł. Pokrywa ona koszt uczestnictwa w Konferencji, materiałów konferencyjnych, dwóch noclegów, wyżywienia i przewidzianych imprez towarzyszących. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Sekretariat konferencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Katedra Ochrony Środowiska
Kraśnicka 102
20-718 Lublin
tel. 0-600/97-17-15
e-mail: franka@kul.lublin.pl