Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SŁOWACKO-POLSKIE GÓRY

SŁOWACKO-POLSKIE GÓRY

17.6. w siedzibie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot odbyła się konferencja prasowa, na której organizacje pozarządowe i przyrodnicy z Polski i Słowacji przedstawili problemy transgranicznej ochrony terenów Beskidu Żywieckiego, Hornej Oravy i Kysuc. Zaprezentowany został apel w sprawie ochrony tych obszarów skierowany do władz samorządowych, wojewódzkich oraz Rządów Polski i Słowacji.
Sekretarz apelu:
Dariusz Matusiak
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Apel do władz Polski i Słowacji dotyczący rozwoju turystyki na terenach cennych przyrodniczo Beskidu Żywieckiego, Hornej Oravy i Kysuc.
Będąc świadomymi ogromnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej, jaką posiadają tereny Beskidu Żywieckiego, Hornej Oravy i Kysuc dla przetrwania wielu unikalnych form roślin i zwierząt, a także dla jakości życia człowieka, zwracamy się do władz samorządowych, wojewódzkich i rządów Polski i Słowacji ze stanowczym apelem o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu ochrony tych miejsc. Uważamy za niedopuszczalne, aby na nielicznych już terenach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych były lokalizowane inwestycje turystyczne mogące wpłynąć na bezpowrotne zniszczenie tych miejsc. Taka sytuacja ma niestety miejsce w wielu rejonach tych gór, m.in. Pilska, Wielkiej Raczy, Hali Lipowskiej, mimo że tereny te wytypowane zostały jako ostoja przyrodnicza (siedliskowa i ptasia) o randze międzynarodowej w ramach Ekologicznej Sieci NATURA 2000. Wycięcie lasów i przeznaczenie stoków tych gór pod inwestycje służące masowej turystyce spowoduje destabilizację ekosystemu leśnego, zniszczenie cennych siedlisk i korytarzy migracyjnych dla zwierząt, a także zwiększy ryzyko zagrożeń powodziowych, erozji powierzchniowej i zaniku obszarów źródliskowych. Świadczyć to może o krótkowzrocznym spojrzeniu lokalnych władz, opartym na doraźnych korzyściach finansowych, jakie przynieść mogą inwestycje turystyczne oraz o braku perspektywicznego spojrzenia nie tylko na problemy ochrony przyrody, ale również na zagadnienie rozwoju gmin górskich. Uważamy, że rozwój turystyczny tego transgranicznego regionu powinien być prowadzony poza obszarami o najwyższych walorach przyrodniczych a także poprzedzony konsultacjami społecznymi.
Sygnatariusze apelu:
Leoochranarske zoskupenie VLK, Tulcik
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
oddział Bielsko-Biała
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Slovensky zvaz ochrancov prirody a krajiny ZO Horna Orava, Oravska Jasenica
Spolocnos pre ochranu vtactva
na Slovensku, Bratysława
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”, Bielsko-Biała
Stowarzyszenie „Olszówka”, Bielsko-Biała
Tadeusz Wojtoń, strażnik ochrony przyrody
Marian Bielecki,
biegły sądowy ds. ratownictwa górskiego

Dariusz Matusiak