Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SPOŁECZNY PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE, POWIECIE I REGIONIE (ZWIĄZKU KOMUNALNYM)

SPOŁECZNY PUNKT KONSULTACYJNY
 
W ZAKRESIE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI
W GMINIE, POWIECIE I REGIONIE
(ZWIĄZKU KOMUNALNYM)
Zaplanowanie gospodarki odpadami jest podstawowym warunkiem prowadzenia racjonalnych działań w tym zakresie. Jest też warunkiem ubiegania się o dotacje z większości funduszy pomocowych, a od niedawna także wymogiem ustawowym. Samorządy napotykają jednak na liczne bariery przy tworzeniu planów. Zadaniem realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych projektu jest udzielenie pomocy w ich pokonaniu poprzez uruchomienie punktu konsultacyjnego, udostępnianie materiałów ws. zagospodarowania odpadów i nawią¬zanie stałej współpracy.

Zgodnie z ustawą o odpadach w 2003 r. mają zostać uchwalone wojewódzkie i powiatowe plany gospodarki odpadami (odpowiednio do 30.6. i 31.12.2003 r.) a w 2004 r. plany gminne (lub regionalne). Mają one określać:
1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
2) rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wyka¬zem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
3) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,
4) projektowany system gospodarowania odpadami.
Gminny (regionalny) plan gospodarki odpadami ma określić ponadto:
1. rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
2. harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.
Celem bezpośrednim projektu jest udzielenie wsparcia samorządom lokalnym w przygotowaniu dobrego planu gospodarki odpadami, tzn. takiego, który będzie uwzględniał przepisy i wytyczne krajowe i Unii Europejskiej, będzie efektywny ekonomicznie, bezpieczny ekologicznie, przekonsultowany i akceptowany społecznie, uwzględniał lokalne uwarunkowania itd. Cele projektu to także popularyzacja i udostępnianie materiałów koniecznych dla przygotowania planów gospodarki odpadami.
W ramach realizacji projektu zamierzamy:
• gromadzić informację nt. toczących się prac nad przygotowaniem planów (wojewódzkich, powiatowych i lokalnych),
• opiniować, zgłaszać uwagi do wstępnych/roboczych wersji planów,
• popularyzować przygotowane i uchwalone plany (co powinno ułatwić wymianę informacji pomiędzy podmiotami przygotowującymi plany i wspomóc udział społeczny),
• uzupełnić, zaktualizować i umieścić w Internecie poradnik „Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie” (którego współwydawcami były Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów, Towarzystwo na rzecz Ziemi i FWIE),
• promować przygotowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska poradników nt. wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami (http://www.mos.gov.pl/odpady/2/Poradnik_wojewodzki.pdf i http://www.mos.gov.pl/odpady/2/Poradnik_gminny.pdf),
• popularyzować najlepsze rozwiązania (praktyki) wz. zagospodarowania odpadów, w szczególności obejmujące selektywną zbiórkę odpadów i recykling,
• popularyzować publikacje FWIE i partnerów, które mogą być wykorzystane przy planowaniu i wdrażaniu gospodarki odpadami (Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien? Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć powinien?, Kompostowanie odpadów – dobry interes czy uciążliwa konieczność?, Nowe regulacje prawne w zakresie odpadów na tle dyrektyw Unii Europejskiej),
• umieścić w Internecie wzorce planów i aktów wykonawczych (np. uchwał wz. utrzymania czystości i porząd¬ku w gminie),
• promować kompostowanie i spalanie biomasy, jako najlepsze sposoby unieszkodliwiania odpadów zielonych.
Liczymy, że z naszą pomocą samorządy będą w stanie przygotować dobry plan gospodarki odpadami bez koniecz¬ności angażowania dużych środków finansowych. Uważamy, że chociaż ostateczny termin opracowania planów powiatowych i gminnych jest stosunkowo odległy, samorządy powinny niezwłocznie przystąpić do opracowania strategii gospodarki odpadami (programu zagospodarowania odpadów), jako pierwszego etapu tworzenia właściwego planu, a następnie powinny starać się o wpisanie wypracowanych rozwiązań do planów wyższego stopnia. W przeciwnym razie będą skazane na rozwiązania, które narzucą im, być może wbrew woli społeczności lokalnych, planiści wojewódzcy (dla przykładu woj. pomorskie już od początku roku 2002 pracuje nad planem wojewódzkim, bez czekania na plan krajowy został on przyjęty 31.10.2003)
Punkt konsultacyjny będzie czynny codziennie w godz. 9-17, w poniedziałki i czwartki będzie możliwy bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu. Konsultacje będą świadczone nieodpłatnie, jedynie w przypadku konieczności dojazdu zapraszający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów delegacji.
Samorządy prosimy o zgłaszanie zapytań i nadsyłanie deklaracji współpracy.

Partnerami Fundacji w realizacji projektu są:

Agencja Usług Marketingowych „4 plus” (Mały Rynek 4, 31-041 Kraków,
tel./fax: 0-12/423-00-70 ,
0-12/292-10-99,
e-mail: cztery_p@poczta.onet.pl)
Beskid Sp. z oo.
(ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec,
tel./fax: 0-33/860-22-71,
0-33/860-22-71, e-mail: starypan@poczta.wp.pl)

Forum Opakowań Szklanych
(ul. Mazowiecka 2/4, 00-048 Warszawa,
tel./fax: 0-22/826-63-35, 0-22/826-63-35, e-mail: biuro@fos.pl)
Grontmij-Ekolog-Consulting Sp. z o.o. (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,
tel./fax: 0-61/864-93-73, 0-61/864-93-01, e-mail: marek.kundegorski@grontmij.pl)
M-U-T, Maschinen – Umwelttechnik – Transportanlagen Gesellschaft.m.b.H.
(Schießstattgasse 49, A-2000 Stockerau, Austria, tel.: 43/22/66–603 wew. 132,
tel. kom: ++43/664-41-22-685, ++43/22/66-153,
e-mail: staszczyk@m-u-t.at)

Ogólnopolskie Towarzystwo
Zagospodarowania Odpadów „3R”
(skr. poczt. 54, 30-961 Kraków 5,
tel./fax: 0-12/421-09-09, 654-99-86,
e-mail: office@otzo.most.org.pl)
Towarzystwo na rzecz Ziemi
(ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim,
tel./fax: 0-33/844-19-34, 0-33/842-21-20, e-mail: office@tnz.most.org.pl)

Przedsięwzięcie finansowane przez Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC) ze środków DANCEE.

Regionalne Centrum Ekologiczne
na Europę Środkową i Wschodnią (REC)