Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ŚRODOWISKO I POSZERZENIE UE: FORTUNA I WYZWANIE DLA UE

WWF Polska
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
Wiśniowa 38/1
02-520 Warszawa
tel. 0-22/849-84-69
fax 0-22/646-36-72
e-mail: Mkaczynska@wwf.pl
www.wwf.pl

15.4.2003 r.
ŚRODOWISKO I POSZERZENIE UE: FORTUNA I WYZWANIE DLA UE

Dzięki podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w Atenach kraje Unii Europejskiej gwałtownie się wzbogacą. Bezprecedensowe poszerzenie UE spowoduje, że w obrębie Wspólnoty znajdzie się zasadnicza część naturalnego bogactwa kontynentu. Zachowanie tego majątku będzie jednak dużym wyzwaniem, któremu stare i nowe kraje członkowskie będą musiały stawić czoła wspólnie.

Kraje, które mają dołączyć do Unii Europejskiej w 2004 i w 2007 roku, wniosą ze sobą wiele spośród ostatnich zachowanych na kontynencie fragmentów dzikiej przyrody i bogatych kulturowo krajobrazów. Do takich obszarów należą np. Karpaty, ostatnia w Europie ostoja dużych drapieżników i pierwotnych lasów oraz Biebrzański Park Narodowy w północno-wschodniej Polsce, jeden z najwspanialszych obszarów podmokłych na świecie.
Decyzje podejmowane w ramach Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dwóch lat będą miały kluczowy wpływ na przyszłość tych bogactw naturalnych, a także na losy całej Europy. Unijna polityka rolna i programy rozwoju wsi, które w dużej mierze przyczyniły się do zniszczenia środowiska w obecnych krajach członkowskich UE*), mogą spowodować podobne straty w krajach akcesyjnych, jeśli nie zostaną gruntownie zreformowane. Pewne nadzieje wiążą się z planowaną, przed okresem budżetowym 2007-2013 rewizją dotychczasowych działań. Po wprowadzeniu głębokich zmian, polityka rolna nie tylko przestałaby być zagrożeniem, ale mogłaby z powodzeniem wspierać wartości przyrodnicze i żywotność obszarów wiejskich, zarówno w nowych, jak i obecnych krajach członkowskich UE.
W obecnej chwili, Unia Europejska zdaje się oczekiwać od krajów kandydujących, że będą powtarzały te błędy z przeszłości, które stały się jej własną zmorą, obawia się Andreas Beckmann, koordynator Inicjatywy Akcesyjnej WWF. W krajach akcesyjnych bardzo łatwo może dojść do sytuacji znanej nam z Grecji, Hiszpanii czy Portugalii, gdzie fundusze strukturalne i fundusze spójności były pompowane w mnożące się inwestycje drogowe, powstające bez uwzględnienia wymogów przyrodniczych.

Przykładem mogą być polskie plany budowy międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica. Trasa szybkiego ruchu ma przebiegać przez Biebrzański Park Narodowy i kilka innych niezwykle cennych obszarów przyrodniczych Polski, mimo że istnieje możliwość przeprowadzenia tej inwestycji na innym terenie. Plany budowy Via Baltica są jednym spośród kilku kontrowersyjnych projektów dotyczących rozbudowy transeuropejskiej sieci transportowej, które znalazły się w Traktacie Akcesyjnym. Inne podobne projekty to plany budowy autostrady Struma przez Kresna Gorge w Bułgarii czy też powstanie kanału łączącego Dunaj z Łabą i Odrą.
Szczegółowych informacji udzielają:
Inga Kołomyjska – koordynator Projektu WWF „Integracja z Unią Europejską, rolnictwo, zachowanie bioróżnorodności” http://www.wwf.pl/integracja_i_ochrona.php, tel. 0-22/849-84-69, e-mail: ikolomyjska@wwf.pl
Andreas Beckmann, WWF EU Accession Coordinator,
tel. 0043 1 488 17 238, e-mail: andreas.beckmann@wwf.at
Ellen Townsend, WWF Enlargement Policy Officer,
tel. 0032 2 740 0921, e-mail: Etownsend@wwfepo.org


* Np. wg Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Wielkiej Brytanii (RSPB), liczba gatunków ptaków terenów wiejskich, takich jak mazurek, zmniejszyła się o 95% przez ostatnich kilka dekad, wskutek intensyfikacji rolnictwa promowanej przez polityki i programy UE.

ZAPRASZAM NA EKOWCZASY!
Gospodarstwo ekologiczne położone pośród lasów Ziemi Lubuskiej, blisko jeziora, zaprasza zwolenników ekologicznego życia na wypoczynek połączony z nauką pieczenia chleba, praktycznego wytwarzania ogniw słonecznych oraz wytłaczania oleju. Szukam też do dłuższej współpracy osoby zainteresowanej robieniem pojazdów napędzanych siłą mięśni.
Janusz Szumowski
Dormowo 47
64-426 Łowyń
tel. 0-506/387-924