Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

• Studium jest adresowane do pracowników organizacji pozarządowych i pracowników sektora publicznego, do których obowiązków należy współpraca z organizacjami non-profit.
• Studium ma na celu dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i przygotowanie praktyczne w zakresie zarządzania personelem, projektami, finansami i współpracy z administracją publiczną w obszarze realizacji Europejskich Programów Strukturalnych.
• Wykładowcami Studium są wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni, eksperci i praktycy.
• Program studiów trwa jeden rok akademicki (dwa semestry), obejmuje 240 godzin zajęć (po 120 w semestrze), na które składają się wykłady, konwersatoria, seminaria i warsztaty. Studia kończy egzamin ustny.
• W każdym semestrze odbędzie się 10 zjazdów sobotnich począwszy od października 2003 r. Zajęcia odbywać się będą w nowej siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki, XII piętro.
• Koszt Studium wynosi 2000 zł za semestr płatne w ratach, opłata za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 100 zł, jednorazowe wpisowe – 200 zł.
• Informacja i rekrutacja:
Collegium Civitas
ul. Naukowa 5/7, 02-463 Warszawa
tel. 0-22/331-48-97, 0-22/331-48-98, 0-22/863-92-32 wew. 30,
0-602-55-78-07
inforekrut@collegium.edu.pl
www.collegium.edu.pl

PODYPLOMOWE STUDIUM ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (PSZOP)
W COLLEGIUM CIVITAS
Program PSZOP obejmuje następujące bloki tematyczne:
1. Społeczeństwo obywatelskie.
1.1 Klasyczne i współczesne teorie społeczeństwa obywatelskiego. Wykładowcy: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, dr Dariusz Gawin (20 godz.).
1.2 Metody badania społeczeństwa obywatelskiego, wykładowca – mgr Sławomir Nałęcz (10 godz.).
1.3 Tradycje działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Wykładowca – prof. dr hab. Ewa Leś (10 godz.).
1.4 Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa. Wykładowcy: prof. dr hab. Ewa Leś, prof. dr hab. Ewa Nalewajko, prof. Jerzy Regulski, mgr Sławomir Nałęcz (20 godz.).
2. Polskie organizacje pozarządowe na tle państw Unii Europejskiej.
2.1 Reformy powojennych systemów socjalnych. Rola państwa, rynku i organizacji pozarządowych. Wykładowca – prof. dr hab. Ewa Leś (8 godz.).
2.2 Potencjał ekonomiczny i społeczny polskich organizacji pozarządowych na tle krajów Unii Europejskiej. Wykładowca – mgr Sławomir Nałęcz (10 godz.).
2.3 Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji pozarządowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. Wykładowca – Radosław Skiba (10 godz.).
2.4 Rola organizacji pozarządowych w instytucjach europejskich i międzynarodowych (Unia Europejska, Rada Europy, ONZ, Bank Światowy). Europejskie porozumienia organizacji pozarządowych. Wykładowcy: Dirk Jarre, Social Platform, Bruksela (3 godz.), Barbara Hansen, ONZ (3 godz.), Jan Pakulski, World Bank, Waszyngton (3 godz.).
2.5 Uczestnictwo polskich organizacji pozarządowych w sieciach europejskich organizacji obywatelskich. Wykładowca – Paweł Krzeczunowicz, Przedstawicielstwo Organizacji Pozarządowych w Brukseli (3 godz.).
3. Zarządzanie organizacją.
3.1 Elementy zarządzania personelem. Wykładowcy: Zbigniew Wejcman, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, Przemysław Radwan-Rohrenschef, Stowarzyszenie Szkoła Liderów (20 godz.).
3.2 Elementy rachunkowości, zarządzania finansami, audyt finansowy. Wykładowca: Tomasz Bruski (5 x 3 godz.).
3.3 Zarządzanie projektem. Wykładowcy: Anna Wojakowska-Skiba, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii (10 godz.).
4. Strategie finansowania działalności przez organizacje pozarządowe.
4.1 Finanse publiczne w finansowaniu działalności organizacji pozarządowych z uwzględnieniem funduszy strukturalnych. Wykładowca – prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski (5 godz.).
4.2 Sponsoring i współpraca z biznesem. Wykładowcy: Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii, Przemysław Pohrybieniuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (4 x 3 godz.).
4.3 Działalność niedochodowa, odpłatna i gospodarcza. Wykładowca – Radosław Skiba (3 x 2 godz.).
4.4 Przegląd polskich i zagranicznych grantodawców i źródeł finansowania. Wykładowca – Anna Wojakowska-Skiba, Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności, Forum Darczyńców (2 x 3 godz.).
4.5 Techniki przydatne w zdobywaniu funduszy (fundrising): aukcje, zbiórki publiczne, loterie. Wykładowcy: Zuzanna Janaszek, Olga Janaszek, Fundacja Mielnica, Konin (10 godz.).
5. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
5.1 Ogólne zasady polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zasady finansowania. Wykładowca: Renata Calak, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS, (3 godz.).
5.2. Polskie przygotowania do absorpcji funduszy (Narodowy Plan Rozwoju, Społeczny Program Operacyjny. Warunki absorpcji funduszy przez organizacje pozarządowe. Wykładowca – Renata Calak, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS (2 x 3 godz.).
5.3. Przegląd funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej. Warunki pozyskania środków przez organizacje pozarządowe. Wykładowca – Marcin Chludziński, Stowarzyszenie Szkoła Liderów (4 godz.).
5.4. Metodologia przygotowania projektów europejskich. Przygotowanie i ewaluacja wniosków o fundusze przedakcesyjne i strukturalne. Wykładowcy: dr Agnieszka Mazur-Barańska, Marcin Chludziński, Stowarzyszenie Szkoła Liderów (20 godz.).
6. Wykłady monograficzne, konwersatoria, warsztaty.
6.1. Standardy etyczne w praktyce działalności organizacji pozarządowej. Wykładowca: prof. dr hab. Z. Pełczyński (3 godz.).
6.2. Rzecznictwo i lobbing jako narzędzia wpływu organizacji pozarządowych. Wykładowcy: dr Urszula Kurczewska, mgr Małgorzta Molęda-Zdziech, prof. dr hab. Z. Pełczyński (2 x 3 godz.).
6.3. Networking – czyli o tym jak budować relacje. Wykładowcy: przedstawiciel Akademii Rozwoju Filantropii, przedstawiciel zarządu Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Polsce.
6.4. Budowanie wizerunku organizacji – wybrane techniki PR. Wykładowca: Przemysław Radwan-Rohrenschef, Stowarzyszenie Szkoła Liderów (2 x 3 godz.).
6.5. Internet w pracy organizacji pozarządowych. Wykładowca – Marcin Dadel, Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Pozarządowych (2 x 3 godz.).
6.7. Ekonomia społeczna – nowe inicjatywy obywatelskie przeciw wykluczeniu społecznemu w Europie i w Polsce. Geneza, funkcje, zarządzanie, finanse. Wykładowcy: prof. dr hab. Ewa Leś, dr Rainer Loidl-Keil (4 x 3 godz.).
Program PSZOP trwa jeden rok akademicki (dwa semestry), obejmuje 240 godzin (po 120 w semestrze), na które składają się wykłady, konwersatoria, seminaria i warsztaty. W każdym semestrze odbędzie się 10 zjazdów sobotnich począwszy od października 2003 r. Studia kończy egzamin ustny. Kierownikiem Podyplomowego Studium jest prof. dr hab. Ewa Leś.