Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

STUDIUM PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE I W GMINIE

STUDIUM PODYPLOMOWE:
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE I W GMINIE
Myślę, że nikomu z czytelników tego czasopisma nie trzeba specjalnie uzasadniać potrzeby istnienia tego rodzaju studiów. Niemniej jednak należy krótko scharakteryzować korzyści z ukończenia tego 2-semestralnego Studium.

Absolwenci Studium uzyskają dodatkową wiedzę i stąd kompetencje – szczególnie nabierające znaczenia w kontekście współczesnych antropogenicznych procesów zmian w środowisku naturalnym, jak i trendów oraz przemian gospodarczych i prawnych w kraju i na świecie, a także wynikających z integracji z Unią Europejską.
Poniżej charakteryzuję wynikające z tego korzyści w podziale na dwa obszary: 1) przydatności dla funkcji i stanowisk zawodowych oraz 2) konkretnej wiedzy i umiejętności.
1. Przydatność w obszarze funkcji i stanowisk zawodowych, w szczególności takich jak:
• kadra kierownicza przedsiębiorstw i innych instytucji,
• członkowie władz samorządowych,
• kadra administracyjna gmin, powiatów, województw i urzędów centralnych,
• konsultanci w zakresie zarządzania, marketingu a także ochrony środowiska w sferze zarządzania na różnych szczeblach,
• specjaliści, pełnomocnicy, koordynatorzy a także wiceprezesi zarządów ds. środowiska (ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego) w przedsiębiorstwach i gminach,
• audytorzy i konsultanci środowiskowi przedsiębiorstw i in. instytucji,
• audytorzy systemów zarządzania środowiskowego według norm międzynarodowych (po uzyskaniu certyfikatu w upoważnionej instytucji);
2. Po zaliczeniu Studium absolwenci będą dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu:
a) podstaw zarządzania ekorozwojowego (dla ekologicznie zrównoważonego rozwoju),
b) zagrożeń środowiskowych i podstaw zdrowia,
c) podejmowania racjonalnych decyzji i rozwiązywania problemów i konfliktów,
d) negocjacji, zwłaszcza w ochronie środowiska,
e) podstaw prawa ochrony środowiska na tle prawa Unii Europejskiej,
f) polityki ekologicznej państwa,
g) finansowania przedsięwzięć proekologicznych,
h) proekologicznego projektowania przedsięwzięć gospodarczych (włącznie z umiejętnością przygotowywania wniosków o dofinansowanie tak ze źródeł krajowych, jak i Unii Europejskiej),
i) ocen oddziaływania na środowisko,
j) racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii,
k) gospodarki odpadami,
l) systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (lub w gminie) według norm międzynarodowych (zwłaszcza ISO serii 14000),
m) wybranych zagadnień zrównoważonego rozwoju, w tym:
• rolnictwa ekologicznego,
oraz do wyboru:
• strategii zrównoważonego rozwoju w gminie,
• proekologicznego transportu,
• ekoturystyki,
• strategii ekorozwoju w Polsce i na świecie.
Zajęcia w Studium prowadzić będą doświadczeni wykładowcy o znacznym dorobku naukowym, w tym wybitni specjaliści cenieni w kraju, jak również za granicą, a także praktycy w zarządzaniu, mogący wykazać się sukcesami w działalności zawodowej.
Większość wykładowców jest autorami specjalistycznych książek lub podręczników akademickich.
Studium to utworzono przy Wydziale Zarządzania w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie.
Planowany początek zajęć: październik 2003.

Bliższe informacje:
Wydział Zarządzania, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel. 0-22/814-25-64, 814-31-56, Rektorat: 0-22/851-28-88 (do 90);
www.janski.edu.pl (dział: Studia podyplomowe)
e-mail: studium-zos@janski.edu.pl


dr Jacek J. Nowak
profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego,
organizator Studium
dr Jacek J. Nowak