Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SZKOLENIE “OCHRONA PRZYRODY NA POZIOMIE LOKALNYM (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM TERENÓW WIEJSKICH) – NOWE WYZWANIA W OBLICZU INTEGRACJI Z UE”

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oœwiêcim
tel./fax: 0-33/84 22 120, 84 41 934
e-mail: office@tnz.most.org.pl,
http://www.tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oœwiêcim, nr 10201417-534-270-1


SZKOLENIE
“OCHRONA PRZYRODY NA POZIOMIE LOKALNYM
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM
TERENÓW WIEJSKICH)
– NOWE WYZWANIA W OBLICZU INTEGRACJI Z UE”
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu “Ochrona przyrody na poziomie lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich) – nowe wyzwania w obliczu integracji z UE”. Zasadniczym celem szkolenia jest przedstawienie nowych możliwości skutecznej ochrony przyrody na poziomie lokalnym. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie następujących zagadnień:
• uprawnienia samorządów i organizacji pozarządowych wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody;
• prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody. Omówienie dyrektyw UE, w szczególności dyrektyw: “ptasiej” i “habitatowej” oraz wynikających z nich konsekwencji dla gmin;
• prezentacja najnowszych informacji na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 i Programu Life;
• waloryzacja ekofozjograficzna – podstawowy dokument ochrony przyrody w gminie;
• programy rolno-środowiskowe czyli ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenach wiejskich;
• tryb występowania i korzystania z dopłat w programach rolno-środowiskowych;
• wykorzystanie prawa i procedur administracyjnych w podejmowaniu działań na rzecz ochrony przyrody;
• przykłady działań organizacji ekologicznych na terenach wiejskich.
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony również nowy konkurs grantowy dla organizacji ekologicznych działa¬jących na terenach wiejskich pn. “Przyroda na wsi” i inne źródła finansowania ochrony bioróżnorodności w Polsce.
Wykładowcami na szkoleniu będą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, firm konsultingowych zajmujących się planowaniem przestrzennym, przyrodnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciele organizacji ekologicznych.
Organizatorami szkolenia są Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Szkolenie odbędzie się 12 – 14.1.2004 w hotelu “Pod Dębami” (www.poddebami.pl) w Osieczanach k. Krakowa, u podnóża Beskidu Średniego. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 350 zł, przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą wnioskować o zwolnienie z opłaty. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, materiały uzupełniające i zestawy publikacji Towarzystwa na rzecz Ziemi i Fundacji Wpierania Inicjatyw Ekologicznych dot. ochrony przyrody (w tym “Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody” i “Ochrona przyrody na terenach wiejskich”), zakwaterowanie na czas trwania konferencji, pełne wyżywienie i przejazd do/z ośrodka szkoleniowego (z/do Krakowa). Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać co najmniej na tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia na załączonym poniżej formularzu.
Dodatkowe informacje:
Tomasz Walkowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
tel. 0-12/63 15 730-2, e-mail: walek@fwie.eco.pl