Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SZKOLENIE PRZYRODNICZE

SZKOLENIE PRZYRODNICZE

Aby lepiej przygotować wnioski konkursowe i planować działania na rzecz ochrony przyrody, w dniach 6 – 8.9.2002 odbędzie się 3-dniowe szkolenie pt. „Praktyczne metody ochrony przyrody w mieście” w Ośrodku Edukacyjno-Ekologicznym „Bajka Klubu Gaja” w Bielsku-Białej. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji ekologicznych zainteresowanych prowadzeniem działań przyrodniczych oraz do przedstawicieli samorządów. Poświęcone będzie praktycznej ochronie terenów cennych przyrodniczo. Będzie prezentowało i promowało sprawdzone przykłady tworzenia form ochrony przyrody w miastach na wybranych przykładach kampanii ekologicznych w Polsce (m.in. „Chrońmy dziką Sołę” – Towarzystwa na rzecz Ziemi – laureata „Złotego Liścia” w 2000 r.), będzie pokazywało jak uzyskać środki na tworzenie takich terenów w miastach oraz jak dotrzeć do informacji i udzielać się społecznie w sprawach dotyczących ochrony przyrody w miastach.
W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:
• Prawne aspekty ochrony przyrody – ochrona zasobów przyrody w nowych projektach ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
• Przyroda w strategiach rozwoju lokalnego i planach zagospodarowania przestrzennego.
• Inwentaryzacja florystyczna. Fizjonomiczne rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych.
• Strefowa ochrona stanowisk zwierząt. Wyszukiwanie w terenie i rozpoznawanie gatunków „strefowych” i ich stanowisk.
• Prezentacja praktycznych przykładów tworzenia terenów chronionych.
• Współpraca organizacji ekologicznych z lokalnymi samorządami w ochronie i zachowaniu różnorodności przyrodniczej i kulturowej.
• Zasady współpracy z samorządem lokalnym, społecznością lokalną, mediami przy prowadzeniu projektów edukacyjnych.

• Dostęp do informacji o środowisku i udział społeczności lokalnej w podejmowaniu działań na rzecz ochrony przyrody.
• Wykorzystanie środków pomocowe Unii Europejskiej na działania związane z ochroną przyrody.
Wykładowcami będą pracownicy naukowi, przyrodnicy, przedstawiciele organizacji ekologicznych.
W trakcie szkolenia omówimy również przygotowanie wniosków konkursowych. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest obowiązkowe i nie będzie miało wpływu na ocenę wniosków.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu (wraz z materiałami szkoleniowymi, pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem) wynosi: 100 zł – zakwaterowanie w Ośrodku Edukacyjno-Ekologicznym „Bajka Klubu Gaja” – pokoje 3-osobowe z łazienką na korytarzu; 140 zł – zakwaterowanie w Hotelu „Błonie” – pokoje 2-osobowe z łazienkami (5 min. piechotą od „Bajki”).
Istnieje możliwość indywidualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać w terminie do 16.8.2002 na załączonym poniżej formularzu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Sławkowska 12 III p.,
31-014 Kraków tel./fax 0-12/422 22 64, e-mail: walek@fwie.eco.pl
Zgłaszam udział w szkoleniu „Praktyczne metody ochrony przyrody w mieście”: imię i nazwisko, instytucja, telefon, fax, e-mail, strona www, adres, podpis i pieczęć kierownika instytucji.