Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

TRUJĄCY OSAD MIASTA

Od stycznia 1999 w miejscowości Szyjki gm. Glinojeck składowane są osady ściekowe z warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Składowane są w wyrobisku pożwirowym pod pozorem rekultywacji. Już w ubiegłym roku Delegatura WIOŚ w Ciechanowie stwierdziła 15-krotne przekroczenie dawki osadu ściekowego użytego do rekultywacji (wg rozporządzenia MOŚZNiL z 11.8.1999).

W zakończeniu wystąpienia z 30.6.2000 do Starosty Ciechanowskiego kierownik delegatury WIOŚ w Ciechanowie stwierdza „fakt 15-krotnego przekraczania dawek osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji gruntów określonych w ww. rozporządzeniu potwierdza słuszność wielokrotnie przedstawianej Panu tezy, że pod pozorem rekultywacji wyrobiska pożwirowego utworzono nielegalne składowisko odpadów.”

***
Pomimo takiego stanowiska WIOŚ decyzją z 19.9.2000 Starosta Ciechanowski udziela zgody na transport i wykorzystanie:
• osadów z oczyszczalni komunalnych w ilości 50 000 t/rok
• popiołów lotnych z węgla kamiennego w ilości 100 000 t/rok
• osadów z oczyszczania i mycia buraków w ilości 20 000 t/rok
Zezwolenie udzielone zostało do 2010 r. Społeczeństwo Glinojecka na czele z burmistrzem protestują przeciwko tej decyzji. Od pewnego czasu burmistrz i kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Glinojecku otrzymują anonimowe telefony z pogróżkami.

***

Z badań WIOŚ wykonanych w okolicznych studniach w obrębie wyrobiska poeksploatacyjnego piasku na terenie m. Kowalewko-Szyjki gm. Glinojeck pow. Ciechanowski stwierdzono na przestrzeni od 1.2.1999 do 10.5.2001 podwyższenie zawartości azotanów, kadmu, niklu, chromu i ołowiu. Są to substancje silnie rakotwórcze.
Do kwietnia 2001 było tam ok. 50 000 ton osadu ściekowego. Oczyszczalnia „Czajka” za odbiór osadu płaci 100 zł/t. Dziennie produkuje 200 t. Osad zawiera wszelakie trucizny produkowane przez miasto i wylewne do kanalizacji. Są tam metale ciężkie, dioksyny, azotany i azotyny, jaja pasożytów, chorobotwórcze bakterie i wirusy.
Do 1992 r. osad ściekowy był na listach odpadów niebezpiecznych. Wg moich danych z ubiegłego roku w Polsce bada się tylko 48 toksycznych substancji zawartych w wodzie. WHO zaleca badanie 150 toksycznych substancji, a Niemcy badają i ustalają normy dla ponad 300 takich substancji.
Na początku września na składowisku odpadów pojawiła się koparka. Będzie znowu wydobywać piach, by mieć miejsce do przyjmowania kolejnych partii toksycznych odpadów z oczyszczalni ścieków.

Jarosław
0-22/828-52-19

Jarosław