Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

TYDZIEŃ GLOBALNEJ AKCJI PRZECIWKO MIĘDZYNARODOWEMU FUNDUSZOWI WALUTOWEMU (IMF) I BANKOWI ŚWIATOWEMU (WB) WE WRZEŚNIU W PRADZE

Będąc świadomymi faktu, że nowa forma protestu przeciw kapitałowi europejskiemu przybiera realny kształt wzywamy Europejczyków, rządy i organizacje do wzięcia udziału w kampanii przeciwko szczytowi IMF WB odbywającego się w Pradze od 21 do 28 września, a także do wsparcia dnia światowej akcji, którym jest w tym roku 26 września.

Około 20 000 przedstawicieli kapitału światowego przyjedzie do Pragi żeby wziąć udział w 55 rocznicy IMF i WB. To prestiżowe wydarzenie będzie pierwszym tego rodzaju w Europie centralnej i środkowej. Delegowani spotkają się, żeby zasugerować schemat dalszej liberalizacji światowej ekonomii, poprzez zdefiniowanie nowych priorytetów kredytowych i warunków dostosowania ich do struktury. IMF twierdzi bowiem, że dalsza liberalizacja światowej ekonomii jest jedynym rozwiązaniem problemów współczesnego świata. Prawda jednak wygląda inaczej – liberalizacja jest procesem faktycznie pogłębiającym wspomniane problemy, które są spowodowane przez sam kapitał właśnie.
Z tego powodu spotkanie to jest swego rodzaju wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy niepokoją się o los dzisiejszego świata. Wpływ IMF i WB uniemożliwiał życie ludzi przez ponad 50 lat. Coraz więcej z nich zaczęło to sobie jednak ostatnio powoli uświadamiać. Wydarzenia w Seattle, które miały miejsce podczas spotkania WTO (World Trade Organisation – Światowej Organizacji Handlu) w listopadzie ubiegłego roku, a także w Washington w kwietniu, pokazują, że olbrzymia fala oporu wobec rozszerzającej się mocy globalnego kapitału z każdym rokiem jest coraz intensywniejsza. Praskie spotkanie IMF/WB jest więc dla nas następną wielką okazją kontynuowania walki o równość i globalną sprawiedliwość.
IMF i WB są prowadzone przez wrogie interesy ekonomiczne i wspomagają autorytarne i dyktatorskie reżimy.
W ramach dostosowania do struktur IMF i WB określają ścisłe warunki udzielenia kredytów „krajom rozwijającym się”. Kroki te wzmacniają pozycję kapitału, pogrążając jednocześnie sytuację większości świata ludności świata. Zniesienie działu dotyczącego środowiska naturalnego oraz działu socjalnego, jak i ograniczenie wydatków publicznych powodują m.in. utrudnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych, wzrost kosztów utrzymania, likwidację miejsc pracy, bezrobocie i ograniczenie praw związków zawodowych.
Wpływ na ekonomię rolnictwa zdaje się być szczególnie destrukcyjny, ponieważ produkcja ukierunkowana na lokalne samozaopatrzenie zostaje nagle wstrzymana. To powoduje, że państwa zmuszone są do uprawiania monokultur na eksport, co w efekcie prowadzi do produkcji niedostatecznej ilości żywności, a w niektórych krajach nawet do fali głodu. W równym stopniu destrukcyjne są efekty działań IMF/WB. Skutkiem gigantycznych projektów WB jest zniszczenie lokalnych ekosystystemów, a także doprowadzenie do swoistego „wygnania” milionów ludzi. W rezultacie owej polityki miliony ludzi zyskało status uchodźcy. Nie mając w swoim kraju miejsca dla siebie, będąc określani przez potęgi, które spowodowały ich wygnanie, mianem kryminalistów – traktowani są z pogardą. Występujemy przeciwko takim rasistowskim ograniczeniom ruchów imigracyjnych w Europie i żądamy prawa do swobodnego przemieszczania się dla wszystkich ludzi.
Faktem bowiem jest, że polityka IMF i WB autentycznie niszczy życie ludzi.
Kraj w którym spotkanie ma się odbyć, Republika Czeska, w 1990 r. dzięki zaakceptowaniu programu dostosowania do struktury uzyskał 3,9 miliarda kredytu. Od tamtego momentu wszystkie rządy opowiedziały się w mniejszym lub większym stopniu za polityką liberalizacji, prywatyzacji, deregulacji i ograniczeń wydatków na cele publiczne – tzn. za polityką, która leży w interesie koncernów i którą IMF i WB faktycznie narzucają „krajom rozwijającym się”. Wynikiem tego jest rosnąca w zastraszającym tempie bieda tych, którzy i tak posiadają najmniej.
W ostatnich latach daje się również zauważyć drastyczny spadek dochodów pracowników i rolników w Republice Czeskiej. Wartość świadczeń socjalnych spadła o 44% i 60% w stosunku do produktu społecznego brutto. Życie kobiet staje się coraz cięższe. Są one nieporównywalnie bardziej dotknięte wyzyskiem, seksizmem i bezrobociem. Także środowisko naturalne cierpi na tym, że staje się rezerwuarem tanich surowców dla tego rodzaju multinarodowych koncernów. Na sile przybrał również rasizm skierowany przeciwko mniejszościom narodowym Sinti i Romów, mający odciągnąć uwagę społeczeństwa od rzeczywistych problemów i wrogów państwa.
Kapitalistyczna globalizacja jest tylko jedną z form kontynuacji neokolonializmu, którego łupem padają najbiedniejsze regiony świata. Równocześnie, co ciekawe, robotnicy z krajów przemysłowych poprzez antysocjalną i neoliberalną politykę zmuszani są do rywalizacji z robotnikami z „krajów rozwijających się”.
Więcej niż 4 miliardy ludzi zmuszonych jest utrzymywać się z kwoty 2 $ na dzień. Nie można również, a może przede wszystkim, zignorować faktu, że około 17 milionów dzieci umiera każdego roku na choroby uznane w krajach zachodnich „łatwo uleczalne”, jedna trzecia mieszkańców południowej hemisfery zapewne nie osiągnie wieku 40 lat. 250 milionów dzieci w „krajach rozwijających się” zmuszane jest do niewolniczej pracy dla transnarodowych koncernów, głównie ze względu na problemy finansowe, z którymi borykają się ich rodziny.
W samej UE 50 milionów ludzi żyje w jawnej nędzy, 5 milionów zaś stanowią bezdomni. Zastraszający jest fakt, iż 30 milionów ludzi w USA cierpi niedożywienie.
Nie zamierzamy dłużej akceptować tego systemu jako jednej z możliwych dróg rozwoju społeczeństwa! Ten ostatni argument wydaje się bardziej cyniczny, jeśli uświadomimy sobie, że faktycznie staliśmy się niemymi świadkami nieustannego mordu dziesiątek tysięcy ludzi i jawnego gwałtu podstawowych praw człowieka do życia w godności i szczęściu.
Jedyne, co jest w stanie zmienić tę beznadziejną sytuację jest, w naszym mniemaniu, międzynarodowy ruch.
Nie twierdzimy, że jesteśmy w stanie zatrzymać rozwój poprzez np. utworzenie Lobby (Lobby – próba, zwyczaj, środek wpływów (grup) interesantów na deputowanych) w instytucjach takich jak IMF i WB. Większą nadzieję pokładamy w ruchu, który tworzyć trzeba od samych podstaw, ruchu, który sprzyja zjednoczeniu wielu codziennych batalii przeciwko szeroko pojętym konsekwencjom globalnego kapitalistycznego systemu, nie wyłączając związkowców, bezrobotnych, małorolnych lub pozbawionych ziemi rolników, radykalnie demokratycznych organizacji politycznych itp. Z naszego punktu widzenia kwestią priorytetową jest znalezienie alternatywy dla obecnego modelu społecznego. Tzw. „demokracja negocjacji” i „krytycznego dialogu z cywilnym społeczeństwem” zaproponowana przez IMF i WB, nie reprezentuje, w naszym mniemaniu prawdziwej demokracji. Nie łudzimy się także, że globalizacja może zostać powstrzymana choćby przez protekcjonistyczną politykę państw narodowych. Uważamy natomiast, że alternatywą jest społeczeństwo, które bazuje nie na zysku mniejszości, lecz na potrzebach i oczekiwaniach wszystkich, na zasadach solidarności, wzajemnej pomocy i długotrwałym życiu jego obywateli, społeczeństwo, które odrzuca wszelkie formy i systemy dyskryminacji, panowania i gnębienia. System kapitalistyczny odpowiedzialny jest za obecne spustoszenie i ekologiczne zniszczenie. Dlatego też konieczne jest organizowanie protestów mających na celu powstrzymać IMF i WB. Tego rodzaju cel może jednak zostać osiągnięty tylko poprzez formy bezpośredniej akcji, cywilne nieposłuszeństwo i praktykowanie bezpośredniej – wypływającej z podstaw społeczeństwa – demokracji. Opór musi być równie globalny, co kapitał, przeciwko któremu występuje, z tą drobną różnicą, że powinien być odpowiednio bardziej kreatywny. Wzywamy zorganizowane grupy i osoby indywidualne do odpowiedzi na nasze wezwanie i pomoc w zorganizowaniu i przygotowaniu dnia światowej akcji, który odbędzie się we wrześniu w Pradze. Od 21 do 28 września odbędzie się tydzień akcji ze światowym dniem akcji 26.9.2000. Wzywamy Was do wzięcia udziału w protestach w Pradze i organizowaniu akcji w Waszych krajach.
Zmieńmy przyszłość – stwarzając nowy świat!
Koordynacja działań w Pradze:
„ZEME PREDEVSIM!” – „ZIEMIA PRZEDE WSZYSTKIM!”
P. O. Box 237
160-41 Praha 6
e-mail: zemepredevsim@ecn.cz

Kontakty w Republice Czeskiej:
prague2000_cz@hotmail.com
http://inpeg.ecn.cz
mailing: prag2000-de@egroups.com
http://go.to/prag-2000 (niemieckojęzyczne)

Kontakt w Niemczech
fzs
Reuterstr. 44
53113 Bonn
tel. 02228-262-119
fax: 0228-242 03 88
e-mail: fzs@studis.de

Od 10.9. trwa karawana z Hanoweru do Pragi.

nadesłała Dorota Ferenczak
Dorota Ferenczak