Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

UCHWAŁY PROGRAMOWE PRZYJĘTE PODCZAS I ZJAZDU RADY EKOLOGICZNEJ SLD „ŚRODOWISKO I ROZWÓJ” 28.10.2000

I. UCHWAŁA WS GOSPODAROWANIA WODAMI W POLSCE
Przekonani o słuszności zapisanej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady rozwoju zrównoważonego;
Mając na uwadze konieczność gospodarowania wszelkimi zasobami z myślą o przyszłych pokoleniach;
Wyrażając zaniepokojenie prowadzoną dotychczas gospodarką wodną, a szczególnie brakiem jednoznacznej wizji gospodarki wodą w Polsce.
Rada Ekologiczna „Środowisko i Rozwój” SLD
1. Apeluje o opracowanie spójnej strategii gospodarowania wodą w Polsce opartej na doświadczeniach innych krajów, stosujących nowatorskie, zintegrowane gospodarowanie wodami oraz przyjmującej zlewnię za podstawową jednostkę operacyjną;
2. Wnosi o nadanie ochronie przeciwpowodziowej obszarów zurbanizowanych, a szczególnie nietechnicznym i ekologicznym metodom zapobiegania powodziom, należnej rangi priorytetowej w gospodarce wodnej;
3. Domaga się stosowania w planowaniu wszelkich inwestycji hydrotechnicznych pełnego rachunku ekonomicznego, uwzględniającego straty środowiskowe oraz koszty, które będą musiały w konsekwencji ponosić następne pokolenia.
4. Domaga się, aby zgodnie z priorytetami dyrektywy wodnej Unii Europejskiej naturalne środowiska dolin rzecznych traktowane były jako zasoby wymagające szczególnej ochrony;
5. Kategorycznie sprzeciwia się realizacji wszelkich inwestycji hydrotechnicznych powodujących uszczuplanie bądź pogarszanie jakości zasobów wodnych;
6. Apeluje o stosowanie przy ocenie wszystkich inwestycji norm prawa Unii Europejskiej oraz o odrzucanie wszelkich przedsięwzięć sprzecznych z konwencjami i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Polski;
7. Domaga się pełnej jawności procesu decyzyjnego i włączenia do niego społeczeństwa a przede wszystkim środowisk naukowych, samorządów i organizacji pozarządowych.
8. Stoi na stanowisku, że w prace nad nowoczesnym, proekologicznym rozwiązaniem prawa wodnego powinny zostać w większym niż dotychczas stopniu włączone organizacje pozarządowe oraz grono ekspertów, których dorobek i zainteresowania wykraczają poza wąsko pojęte zarządzanie gospodarką wodną. Nowe Prawo Wodne powinno być tworzone z udziałem osób, które doceniają znaczenie włączania unijnych rozwiązań, dostrzegając w nich dążenie do realizacji zapisanej w naszej Konstytucji zasady zrównoważonego rozwoju.

II. UCHWAŁA WS OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI TRANSPORTOWYMI
Rada Ekologiczna „Środowisko i Rozwój” SLD mając świadomość, że:
• zanieczyszczenia transportowe stanowią ok. 30%, a w miastach nawet 70-90% ogólnej puli zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
• zanieczyszczenia te są groźne zarówno dla zdrowia i życia człowieka, jak również mają coraz większy wpływ na zmiany klimatyczne (powodzie, susze, huragany itp.),
• zanieczyszczenia te pochodzą przede wszystkim z transportu samochodowego,
postanawia podjąć działania zmierzające do:
• ograniczenia emisji zanieczyszczeń transportowych w przewozie osób poprzez tworzenie warunków dla rozwoju takiej komunikacji publicznej, która będzie konkurencyjna w stosunku do motoryzacji indywidualnej,
• tworzenia warunków do realizacji zasady TIRY NA TORY, czyli przenoszenia ciężkich przewozów towarowych z dróg na kolej,
• ograniczania likwidacji lokalnych linii kolejowych,
• udzielania pomocy samorządom gmin i województw w przejmowaniu lokalnych przewozów kolejowych
• budowy terminali przeładunkowych na styku: kolej – droga ze środków budżetu państwa,
• uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych i klimatycznych pochodzących z nieprawidłowego rozwoju transportu,
• wspierania działań pozarządowych organizacji ekologicznych promujących zachowania proekologiczne w transporcie,
• maksymalnego dostosowywania sieci transportowej do zasady zrównoważonego rozwoju (dotyczy to zarówno sieci istniejącej, jak i nowotworzonej).

III. UCHWAŁA WS ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Członkowie Rady są zgodni, że wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych oraz rozwiązań prawnych, a także promowania, badania, rozwoju możliwości zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii są zgodne z zasadami polityki ekologicznej państwa oraz porozumieniami międzynarodowymi (Protokół z Kioto 1997 r.).
Odnawialne źródła energii w sposób istotny przyczyniają się do obniżania emisji gazów cieplarnianych oraz zachowania nieodnawialnych źródeł energii przyszłym pokoleniom.

IV. UCHWAŁA WS OCHRONY ZWIERZĄT
Minęły ponad trzy lata od wejścia w życie ustawy ochronie zwierząt, której celem było maksymalne ograniczenie nagannego ich traktowania. Należy zatem ocenić, na ile spełnia ona swoje zadanie, określić przydatność jej szczegółowych rozwiązań, a także wydanych rozporządzeń.
Barbarzyński traktowanie zwierząt jest faktem. Wskazuje na to raport Najwyższej Izby Kontroli. Niehumanitarne traktowanie zwierząt ma miejsce nie tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych, lecz także w skali masowej: rzeźniach, punktach oceny i skupu zwierząt, a także podczas transportu. Są to fakty przynoszące ujmę naszemu społeczeństwu.
W naszym przekonaniu ustawa wymaga nowelizacji. Dotyczy to m.in. podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie azylów dla zwierząt oraz zakresu i źródeł finansowania tych placówek, finansowania zabiegów sterylizacji i znakowania oraz innych działań prowadzących do ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, roli organizacji pozarządowych w opiece nad zwierzętami, aktywności służb granicznych w zakresie przeciwdziałania przemytowi zwierząt.
Uczynienie z ustawy o ochronie zwierząt efektywnie funkcjonującego aktu prawnego, zawierającego spójne rozwiązania systemowe jest zadaniem, którego rzetelna realizacja pozwoli nam znaleźć się w kręgu krajów respektujących prawa zwierząt. Jest to szczególnie istotne w perspektywie naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, w której zagadnienia dotyczące ochrony zwierząt są lepiej uregulowane i konsekwentnie egzekwowane.

V. UCHWAŁA WS OCHRONY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Rada Ekologiczna SLD „Środowisko i Rozwój” uznając Puszczę Białowieską za jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy, opowiada się za jak najszybszym powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego. Proces ten musi się jednak odbywać przy akceptacji lokalnych władz samorządowych oraz z uwzględnieniem tradycji i potrzeb lokalnej społeczności.

TYMCZASOWE WŁADZE POWOŁANE PRZEZ I ZJAZD RADY EKOLOGICZNEJ SLD „ŚRODOWISKO I ROZWÓJ” 28.10.2000

ZARZĄD RADY EKOLOGICZNEJ SLD „ŚRODOWISKO I ROZWÓJ”
1. ŚLEZIAK Czesław – przewodniczący
2. SZAMAŁEK Krzysztof – wiceprzewodniczący
3. PIEKARSKA Katarzyna Maria –
wiceprzewodnicząca
4. STRYJECKI Maciej – sekretarz generalny
5. BOROWSKI Bogumił
6. CIEŚLIK Tomasz
7. DOBOSZ Jerzy
8. JARZĘBSKI Lechosław
9. KOSSAKOWSKI Wiesław
10. PAJĄK Urszula
11. PUKOS Piotr

KOORDYNATORZY WOJEWÓDZCY
1. Dolnoślaskie: Kazimierz Mazur, Obornicka 32/8, 51-113 Wrocław, 0-71/3524119, 0-605/070901.
2. Kujawsko-Pomorskie: Grzegorz Ziembiński,
0-603/651802.
3. Lubelskie: Renata Małysz, Nałkowskich 99/27, 20-486 Lublin, 0-81/4434021.
4. Lubuskie: Artur Gurec, Os. Młodych 12/10,
66-400 Gorzów Wlkp., 0-601/809126.
5. Łódzkie: Zbigniew Żyndul, Piotrowska 173,
90-447 Łódź, 0-601/712942.
6. Małopolskie: Bogusław Kita, 0-603/083833.
7. Mazowieckie: Adam Hromiak, Cypryjska 4/29, 02-761 Warszawa, 0-22/6517823, 0-501/441982.
8. Opolskie: Marek Łabno, Jankowskiego 12/4,
45-269 Opole, 0-501/324834.
9. Podkarpackie: Adam Erechemla, Sikorskiego 9/12, 37-700 Przemyśl, 0-16/6799942, 0-603/629605.
10. Podlaskie: brak.
11. Pomorskie: Krzysztof Kowalczyk.
12. Śląskie: Andrzej Jeżewski, 11 Listopada 20,
42-500 Będzin, 0-32/7919185.
13. Świętokrzyskie: Bogusław Morawski, Kruszcowa 1/34, 25-705 Kielce, 0-41/3661306.
14. Warmińsko-Mazurskie: brak.
15. Wielkopolskie: Piotr Kowalczak, Krótka 9,
62-004 Czerwonak, 0-61/8121097.
16. Zachodniopomorskie: Arkadiusz Kawęcki,

Solskiego 3, 71-323 Szczecin, 0-501/294910.
Rada Ekologiczna SLD „Środowisko i Rozwój” zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach ekologicznej platformy programowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poniżej namiary koordynatora na cały kraj:
Maciej Stryjecki
tel. 0-502/263724
mastr@poczta.onet.pl