Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

UMOWA DAROWIZNY NA CEL OCHRONY ŚRODOWISKA

Kraków, dnia ..........................

Ja ...........................................
urodzony(a) dn. .............................. w................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym nr .......................................
pesel .................................... oświadczam, że ofiarowuję na cel ochrony środowiska naturalnego dla Wydawnictwa „Zielone Brygady”, ul. Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków (działającego w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie RF 1518 NIP 676-10-21-929)
kwotę............................ zł, słownie ........................... zł

W imieniu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych potwierdzam przyjęcie ww. kwoty darowizny i oświadczam, że zostanie ona przeznaczona na cele ochrony środowiska naturalnego.

darczyńca
w imieniu obdarowanego

Andrzej Żwawa
pełnomocnik Zarządu FWIE ds. Wydawnictwa ZB

Pieczęć

Wydawnictwo „Zielone Brygady”
Sławkowska 12 (III p.), 31-014 Kraków
tel/fax 48/12/4222264, 4222147, 4218858, 0/603/363-721
SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
zb@eco.pl, http://zb.eco.pl, gg 210891