Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

UNIA DLA ŚRODOWISKA. NAJLEPSZE KRAJOWE PRZYKŁADY.

UNIA DLA ŚRODOWISKA.
NAJLEPSZE KRAJOWE PRZYKŁADY.
W publikacji zaprezentowano 16 projektów realizowanych na rzecz ochrony środowiska przez administrację państwową i samorządową, związki gminne, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.
Opisane przykłady dobrano w taki sposób, aby w miarę możliwości zaprezentować pełne spektrum beneficjentów, rozwiązań i obszarów działania, przedsięwzięcia małoskalowe i duże inwestycje, realizowane w mniejszych i większych miejscowościach. Wyboru dokonano w oparciu o przeprowadzoną ankietę, rozesłaną do kilku tysięcy potencjalnych beneficjentów projektów Unii Europejskiej. Spośród nadesłanych materiałów wybrano najciekawsze rozwiązania. Kryteria wyboru stanowiły głównie: obszar działań projektu, osiągnięte lub planowane efekty ekologiczne oraz społeczno-ekonomiczne, skala przedsięwzięcia, innowacyjność, wielkość dotacji unijnej oraz stopień zaawansowania prac i udział społeczności lokalnej w wykonaniu danego zadania. W opracowaniu zaprezentowano projekty zakończone lub zaawansowane.
Tylko w jednym przypadku opisano przedsięwzięcie fizycznie nie rozpoczęte.
Wymagało ono jednak omówienia, z uwagi na jedną z najwyższych dotacji przyznanych w Polsce na działania chroniące środowisko.
Oświęcim 2003, 30 str. A4, publikacja bezpłatna*
Zamówienia:
Towarzystwo na rzecz Ziemi,
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim,
tel/fax 0-33/84 22 120, 84 41 934, e-mail: office@tnz.most.org.pl, www.tnz.most.org.pl, konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Wersja internetowa:
www.tnz.most.org.pl/nkp

*) Publikacje bezpłatne można otrzymać po przesłaniu zamówienia i znaczków o nominale 5 zł za 1. egz. i 3 zł za każdy kolejny na adres: Towarzystwo na rzecz Ziemi, ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim