Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

W OBRONIE PRZYRODY POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO!

W OBRONIE PRZYRODY POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO!
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, zwróciło się do Wojewody Małopolskiego z prośbą o niedopuszczenie do zmiany planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego, która umożliwiłaby wprowadzenie inwestycji narciarskich do stref o wysokich walorach przyrodniczych i zaostrzonych rygorach ochronnych.

Opis problemu:
W najbliższym czasie może dojść do zniszczenia następnych po Jaworzynie Krynickiej cennych fragmentów Beskidu Sądeckiego chronionych do tej pory przez Popradzki Park Krajobrazowy (PPK). Nowo wybrani włodarze gmin powiatu nowosądeckiego wystąpili bowiem do wojewody małopolskiego o wprowadzenie zmian do planu ochrony PPK, które umożliwiłyby wprowadzenie inwestycji narciarskich i turystycznych do kilku ważnych i cennych przyrodniczo rejonów tego parku. Inwestycje te, niezgodne z obowiązującym od grudnia 2001 roku Planem Ochrony Parku, godzą w unikalne górskie ostoje dzikiej przyrody.
Popradzki Park Krajobrazowy, położony przy granicy ze Słowacją w bliskim sąsiedztwie Pienińskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego, utworzony został w 1987 r. Jego obszar obejmuje Beskid Sądecki, który stanowi najbardziej wysunięte wschodnie skrzydło zachodnio-beskidzkich wysokich masywów górskich, obejmujący pasmo Radziejowej (1263 m n.p.m.) i Jaworzyny Krynickiej (1142 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, pasmo Dubne-Kraczonik (934 m n.p.m.) w Górach Czerchowskich oraz Dolinę Popradu, od której Park przyjął nazwę. Prawie 70% jego powierzchni stanowią lasy. Celem utworzenia Parku była kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych południowej części Sądecczyzny. Wyniki prac nad utworzeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET wykazały, że obszar PPK uzyskał najwyższą rangę w waloryzacji terenów chronionych. Stanowi on obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Tereny Parku są bardzo atrakcyjne również dla inwestorów stawiających na rozwój narciarstwa zjazdowego i turystyki masowej. W tym przypadku turystyka, dotąd przeciwstawiana przemysłowi jako bardziej ekologiczna forma zdobywania środków finansowych, doprowadza do podobnych zniszczeń na obszarach cennych przyrodniczo jak przemysł i intensywne rolnictwo.
Z informacji zebranych przez Pracownię wynika, że gminy ubiegają się m.in. o następujące tereny:
GMINA PIWNICZNA ZDRÓJ:
1. Wierchomla Mała i Duża – dalsza rozbudowa Stacji Narciarskiej
2. Szynowa Kolej Górska z Piwnicznej do Szczawnicy
GMINA KRYNICA ZDRÓJ:
1. Poszerzenie strefy udostępnionej dla narciarstwa zjazdowego w rejonie Słotwin i Jaworzyny Krynickiej (chodzi o połączenie z Jaworzyną i koleją gondolową, co całkowicie wyłączy masyw Jaworzyny z terenów chronionych i cennych przyrodniczo), Czarnego Potoku, Tylicza, Muszynki.
2. Poszerzenie terenów strefy rekreacyjnej i wielofunkcyjnej Tylicz – Muszynka.
GMINA MUSZYNA:
1. Umożliwienie lokalizacji wyciągu narciarskiego z Kotylniczego Wierchu w kierunku doliny potoku Szczawnik jako połączenia z trasami zjazdowymi z Jaworzyny Krynickiej.
2. Poszerzenie terenów narciarskich pomiędzy Wierchomlą i Szczawnikiem w celu dołączenia do Jaworzyny Krynickiej i zagospodarowania grzbietu Pusta – Runek –Jaworzyna, bezpowrotnie odcinającego południowe obszaru Pasma Jaworzyny od jej północnych stoków.
GMINA ŁABOWA:
1. Udostępnienie terenów w wsi Łosie i Roztoka Wielka dla potrzeb narciarstwa zjazdowego w tym budowa kolei linowych, wyciągów i tras narciarskich.
Porozumienie dla Dzikiej Przyrody, skupiające 17 organizacji ekologicznych, zwróciło się do Wojewody Małopolskiego z prośbą o niedopuszczenie do zmiany planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego, która umożliwiłaby wprowadzenie inwestycji narciarskich do stref o wysokich walorach przyrodniczych i zaostrzonych rygorach ochronnych.
Poniżej podajemy treść listu:
Szanowny Panie Wojewodo,

Jako organizacje ekologiczne zrzeszone w Porozumieniu dla Dzikiej Przyrody zwracamy się do Pana z apelem o niedopuszczenie do zmiany planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Dochodzą do nas niepokojące informacje, że na skutek presji ze strony samorządów lokalnych oraz inwestorów zamierza Pan zaakceptować proponowane zmiany w planie, zgodnie z wysuwanymi żądaniami. Zmiany te mają umożliwić wprowadzenie inwestycji (głównie narciarskich) do stref o wysokich walorach przyrodniczych i zaostrzonych rygorach ochronnych.
Uważamy, że decyzja taka spowoduje nieodwracalne zniszczenia w przyrodzie. Plan ochrony Parku został ustalony przez specjalistów i ma na celu skuteczną ochronę przyrody w miejscu do tego powołanym i o odpowiedniej wartości przyrodniczej, czyli parku krajobrazowym, stanowiącym jedną z ważniejszych w polskim prawie form ochrony wartości ekosystemu. Teraz wysiłek wielu specjalistów, mający w zamierzeniu służyć ochronie przyrody, może zostać zaprzepaszczony. Ma Pan oczywiście do tego formalne prawo, jednak moralny obowiązek wskazywałby na nieuleganie presji grup interesu, a także poszanowanie wysiłku opłacanego z publicznych pieniędzy, jak miało to miejsce ze stworzeniem planu ochrony Parku.
Wydanie takiej decyzji doprowadziłoby do zniszczenia cennych fragmentów Beskidu Sądeckiego, znajdujących się na terenie gmin: Krynica, Piwniczna, Muszyna, Łabowa. Inwestycje te, niezgodne z obowiązującym od grudnia 2001 roku planem ochrony Parku, godzą w unikalne górskie ostoje dzikiej przyrody, miejsce występowania: niedźwiedzia, wilka, puchacza, głuszca. Zmiany zapisów planu ochrony Parku otwierają również drogę do dalszych takich zmian i podważają sens przygotowywania, konsultowania i zatwierdzania planów ochrony na przyszłość.
Wydanie zgody na zmianę planu ochrony miałoby również ponadwojewódzki wymiar. Część terenów, wobec których planuje się zmiany zapisów dotyczących ich ochrony, została uwzględniona w przygotowywanym projekcie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000 jako Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) w oparciu o kryteria Dyrektywy Ptasiej oraz jako Specjalne Obszary Ochrony (SOO) w oparciu o kryteria Dyrektywy Siedliskowej. Są to: Ostoja Popradzka (OSO) i Popradzki Park Krajobrazowy (SOO). Dopuszczenie do zmiany planu ochrony Parku przyzwalałoby nie tylko na niszczenie chronionej prawem przyrody, ale również narażałoby województwo małopolskie na skandal związany z reakcją na te decyzje w Unii Europejskiej. W przypadku podjęcia wspomnianej decyzji będziemy zmuszeni dołożyć wszelkich starań, by odpowiednie władze w Brukseli zostały szczegółowo poinformowane o przyzwoleniu na zniszczenie przyrody w Popradzkim Parku Krajobrazowym, zaś rząd polski w przeddzień spodziewanej akcesji do struktur europejskich będzie musiał się dowiedzieć, jak urząd administrujący z jego ramienia województwem odnosi się do europejskich programów ekologicznych.
Z poważaniem
W imieniu PDDP


sekretarz Dariusz Matusiak
Sekretariat Porozumienia dla Dzikiej Przyrody
Jasna 17
43-360 Bystra Krakowska
tel. 0-33/818-31-53, 818-31-53
e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl

Porozumienie dla Dzikiej Przyrody zrzesza następujące organizacje:
ECEAT-Poland
Federacja Zielonych Grupa Krakowska
Fundacja na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych, Wolimierz
Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, Orzysz
Kolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Koło
Obywatelska Liga Ekologiczna – OLE, Gdańsk
Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Stowarzyszenie „Dziedzictwo Karpat”, Kraków
Stowarzyszenie „Eko-Idea”, Wrocław
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Chojnice
Stowarzyszenie „Oś”, Augustów
Stowarzyszenie „Zielona Kultura”, Wrocław
Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim”, Poznań
Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody, Kraków
Towarzystwo Obrony Przyrody „Ostoja”, Gorzyce
Informacja prasowa
15.5.2003

Dariusz Matusiak