Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

W sprawie petycji do Ministra Finansów RP

W sprawie petycji do Ministra Finansów RP www.petycja.org

Demokratyczne procedury i przejrzystość działania instytucji publicznych są gwarancją pełnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu publicznych decyzji. Ponieważ Rząd Polski jest związany umowami finansowymi zarówno z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Bankiem Światowym jak i z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, polskie społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kto i na jakich zasadach uzyskuje wsparcie ze środków publicznych oraz jakie jest ich przeznaczenie.

Polska Zielona Sieć stara się o kserokopie umów pożyczkowych zawartych z EBI od marca 2004 roku, czyli już jedenaście miesięcy, ze zdziwieniem stwierdzając, że uzyskanie ich jest niemożliwe. Taka sytuacja godzi nie tylko w organizacje pozarządowe, lecz w całe społeczeństwo obywatelskie.

Sprawa ta może wydawać się tylko szczegółem w obliczu niepokojącego braku przejrzystości funkcjonowania naszego kraju, nam jako organizacji pozarządowej pozwoli jednak na dialog z przedstawicielami państwa na równych warunkach. Nie zgadzajmy się na niedemokratyczne wydzielanie informacji do upublicznienia. To nie są interesy państwa jako odrębnego od obywateli tworu, to są nasze interesy, o które państwo powinno dbać. Sytuacja, w której uzyskanie informacji publicznej napotyka na takie problemy, narusza prawo (Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska znana powszechnie jako Konwencja z Aarhus ratyfikowana przez Polskę w 2001 roku) i stawia pytanie – w jakim celu obie strony próbują nie dopuścić do ujawnienia umów?

Rozpoczęliśmy internetową akcję zbierania podpisów pod petycją o udostępnienie na stronach internetowych polskiego Ministerstwa Finansów pełnych tekstów umów podpisanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Po podpisaniu się pod petycją umieszczoną na stronie Twój apel zostanie przesłany pocztą elektroniczną i tradycyjną do Ministra Finansów oraz dyrektorów poszczególnych instytucji finansowych, odpowiedzialnych za pożyczki dla Polski. Jednocześnie zapewniamy, że Twój e-mail zostanie wykorzystany jedynie w celu wysłania petycji i nie będzie udostępniany na stronach internetowych.

Aleksandra Antonowicz
Polska Zielona Sieć
ul. Czackiego 3A/ 29
70-216 Szczecin
info@petycja.org
tel. 0-91/4894233

Aleksandra Antonowicz