Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WIELKA RACZA (CHWILOWO) URATOWANA!

WIELKA RACZA (CHWILOWO) URATOWANA!
Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody woj. śląskiego negatywnie zaopiniowała projekt budowy kolejki linowej na Wielką Raczę.

Na spotkaniu WKOP z samorządem lokalnym gminy Rajcza, po zapoznaniu się z za i przeciw tego projektu Komisja, składająca się z naukowców, urbanistów i ekspertów przyrodniczych negatywnie oceniła całe przedsięwzięcie.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” od początku sprzeciwiały się temu pomysłowi uważając, że projekt godzi w najcenniejszą ostoję przyrody na Żywiecczyźnie, proponowaną, ze względu na jej międzynarodową rangę, do objęcia ochroną w ramach Ekologicznej Sieci NATURA 2000. Poniżej opinia WKOP.
Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Katowicach na posiedzeniu 9.6.2003, po zapoznaniu się z projektem zmiany przeznaczenia 11,2 ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Ujsoły oraz 1,9 ha gruntów leśnych, stanowiących własność prywatną – na cele nieleśne pod budowę wyciągu krzesełkowego wraz z narciarską trasą zjazdową na Wielkiej Raczy, podjęła następującą uchwałę:
Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody, w oparciu o przedstawione argumenty oraz oględziny terenu, opiniuje negatywnie zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne pod budowę wyciągu krzesełkowego wraz z narciarską trasą zjazdową na Wielkiej Raczy, w uzasadnieniu podając:
1. Proponowany do wylesienia teren reprezentuje potwierdzone wysokie walory przyrodnicze, ze względu na cenne siedliska i ostoje zwierząt o znaczeniu europejskim. Jest to teren włączony do międzynarodowego obszaru węzłowego sieci ECONET oraz ostoi Ekologicznej Sieci NATURA 2000. Obecnie przedmiotowy teren znajduje się w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
2. Zaplanowana inwestycja w 85,5% będzie położona na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych, co spowoduje negatywne skutki ekonomiczne dla Skarbu Państwa.
3. Realizacja przedsięwzięcia będzie negatywne oddziaływać na środowisko przyrodnicze poprzez:
a) niekontrolowany proces poszerzania się strefy wylesionej wynikający z nasilonego wpływu czynników abiotycznych na odsłonięte drzewostany,
b) zwiększenie erozji i uruchomienie się stref osuwiskowych,
c) zaburzenie gospodarki wodnej,
d) wymuszenie konieczności poszerzenia istniejącej drogi do 20 m w liniach rozgraniczających, co może spowodować konieczność wyburzenia zabudowy po jednej stronie drogi.
Ponadto realizacja inwestycji w konsekwencji spowoduje zmianę obecnie dominującej w tym terenie funkcji turystycznej (domki letniskowe – strefa ciszy).
4. Bardzo duża odległość planowanej inwestycji od obszarów z istniejącą infrastrukturą nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania wyciągu i stawia pod znakiem zapytania wybraną przez Gminę lokalizację.
5. Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody jest zbieżne z opinią zawartą w prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza wykonaną przez Zakład Ochrony Środowiska Sp. z o.o. „DUDEK” z Gliwic (nr archiwalny 02-34).
Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody apeluje, aby wszelkie działania dotyczące inwestycji turystycznych były planowane w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego.
Dodatkowe informacje:
Dariusz Matusiak
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
tel. 0-33/817-14-68, 818-31-53
Dariusz Matusiak