Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wniosek formalny ws. gnojowicy

WNIOSEK FORMALNY WS. GNOJOWICY

Korzystając z konstytucyjnego zapisu, że każdy obywatel odpowiedzialny jest za stan środowiska i ma prawo wnioskować w sprawach dotyczących środowiska, a Polska ma rozwijać się w duchu rozwoju zrównoważonego, składam wniosek o dokonanie zmian w zapisach projektu ustawy o nawozach i nawożeniu.

W projekcie ustawy o nawozach i nawożeniu zapisane jest:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) nawozy – produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych;
b) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3) nawozy naturalne – następujące nawozy:
a) obornik, gnojówka i gnojowica, przeznaczone do rolniczego wykorzystania.

Zapis ten zawiera błąd merytoryczny wynikający z powszechnej niewiedzy (bądź ukrywania wiedzy) na temat gnojowicy. Nie jest to nawóz naturalny. Gnojowica w naturalnych warunkach nie występuje w przyrodzie. W przyrodzie nie występują naturalne systemy jej rozkładu czy utylizacji. Powstała w sposób sztuczny, na skutek wprowadzenia wynaturzonych metod chowu i hodowli, sprzecznych z prawami natury i naruszeniem dobrostanu zwierząt. Posiada wprawdzie jakąś zmienną wartość nawozową, lecz nie przyczynia się do poprawy żyzności gleby, wręcz przeciwnie – jako toksyna przyczynia się do jej degradacji.

Wnoszę o wykreślenie z pkt. 3a zapisu, iż gnojowica jest nawozem naturalnym.

Wnoszę o umieszczenie w ustawie zdefiniowania słowa “gnojowica” oraz nadania gnojowicy wydzielonego symbolu PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług oraz określenia ustawowej procedury postępowania z nią, by nie mogła stanowić zagrożenia dla środowiska.

Susz, 28.2.2004
Janusz Olszewski

UZUPEŁNIENIE

Z badań i ekspertyz, które posiadam, zastosowana w Polsce gnojowica spowodowała skażenie gleby bakteriami grupy Salmonella, Clostridium i Eschericha coli, co stanowi zagrożenie epidemiologiczne. Teren taki powinien być objęty kwarantanną, ale jak nakazać zwierzynie i ptakom by go nie opuszczały?

Rozlana na pola, wydziela amoniak, metan, podtlenek azotu, siarkowodór, merkapony i siarczki alkilowe, w sumie 136 substancji lotnych o działaniu toksycznym i odoroczynnym (12% rozlanej masy). Niektóre z nich stosowane były jako gazy bojowe. Stężenie ich narusza zalecenia Komisji Helsińskiej i powoduje długotrwałe zmiany w atmosferze, z uwagi na okres zalegania, pochodzących z niej substancji gazowych.

Zawarte w niej nitrozaminy są inhibitorami syntezy DNA i RNA, co prowadzi do zmian w translokacji informacji genetycznej i blokady syntezy białek u mikro- i makroorganizmów. Wysoki deficyt tlenowy i wyrugowanie humusu z gleby przyczynia się do jej degradacji. Powoduje zmiany składu mikrosfery, co z kolei powoduje zmiany tkanki mięsnej i nie tylko. Natomiast, jak wykazały badania niemieckie, stan ten powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy, zaś 90% dzieci w wieku przedszkolnym, gdzie zjawisko to wystąpiło, nie nadaje się do podjęcia nauki.

Od kilku lat są już opracowane projekty budynków inwentarskich, umożliwiające prowadzenie chowu i hodowli z maksymalnym wyeliminowaniem zagrożeń, jakie niesie ze sobą produkcja zwierzęca, przy której powstaje gnojowica. Następuje powrót do metod zgodnych z naturą i dobrostanem zwierząt. Stwierdzono, że mięso z takiego chowu ma lepszą jakość, zaś finalne koszty produkcji są niższe.

Wykonałem symulacyjną analizę porównawczą kosztów produkcji z udziałem gnojowicy i na ściółce ze słomy, z uwzględnieniem części kosztów środowiskowych i społecznych. Wynika z niej, że koszt produkcji jednego kilograma żywca wynosi powyżej 6 PLN za 1 kg. Różnicę między ceną a kosztami, powiększoną o dopłaty eksportowe, zapłaci polski podatnik.

Na tym etapie zupełnie pomijam zalecenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, który, moim zdaniem, powinien być wyznacznikiem polskiej polityki rolnej. Śmiem twierdzić, że wprowadzenie go, jako aktu obligatoryjnie obowiązującego na terenie Polski, byłoby tańsze, niż obecna koncepcja “niszcz i naprawiaj”.

Janusz Olszewski
ul. Mireckiego 38/40 m. 3
96-300 Żyrardów
tel. 0-46/855 31 98 (dom),
�0-55/278-60-18 (praca)
e-mail: janusz.olszewski@wp.pl


do ministerstwa rolnictwa
do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta
PKE Gliwice

Autor jest członkiem Rady Koalicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

Janusz Olszewski