Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WYDAWNICTWA KLUBU PRZYRODNIKÓW

WYDAWNICTWA KLUBU PRZYRODNIKÓW

Od kilku lat wydajemy serię Monografie Przyrodnicze. Prezentujemy w niej wybrane gatunki zwierząt i ich grupy, przede wszystkim zagrożone i ginące. Dotychczas ukazało się 12 zeszytów, 9 z nich mamy jeszcze w sprzedaży.

Jerzy Przybysz. Kormoran, nr 1, cena 6 zł, 108 str. Książka jest wynikiem 30-letnich badań oraz siedmiu ogólnopolskich inwentaryzacji gniazd kormoranów. Celem Autora było zapoznanie czytelników z biologią i ekologią tego interesującego gatunku a także z problemami… konkurencyjnego funkcjonowania dwóch gatunków – kormorana i człowieka.
Bartłomiej Najbar. Gniewosz plamisty, nr 5, cena 8 zł, 64 str. Węże wywołują wśród ludzi reakcje strachu lub obrzydzenia. Reakcje na ogół nie uzasadnione, gdyż większość ludzi rzadko miała bezpośredni lub nawet przypadkowy kontakt z tą grupą zwierząt. Efektem złej sławy jest ich bezlitosne tępienie, które w połączeniu z długotrwałymi i bardzo niekorzystnymi zmianami w środowisku naturalnym doprowadziło większość gatunków, m.in. gniewosza plamistego, do stanu liczebnego, który dzisiaj uznawany jest za niepokojąco niski. Dlatego Autor chciałby przybliżyć i spopularyzować wiedzę o biologii i ekologii gniewosza, który w naszym kraju stał się bardzo rzadki i zagrożony wyginięciem.
Andrzej Czech. Bóbr, nr 6, cena 10 zł, 100 str. Bóbr jest gatunkiem potrafiącym przystosowywać środowisko do własnych potrzeb. Jego działalność może przywracać właściwe stosunki wodne, utrzymywać i zwiększać różnorodność biologiczną, ograniczać erozję, zwiększać tempo samooczyszczania się wód. W warunkach postępującego przekształcania środowiska często zachodzi konflikt interesów pomiędzy bobrem a człowiekiem. Jednym z głównych celów niniejszej publikacji jest upowszechnienie informacji o tym zwierzęciu, jego biologii i ekologii oraz sposobach ochrony.
Bartłomiej Najbar (red.). Żółw błotny, nr 7, cena 12 zł, 135 str. Większość mieszkańców Polski nigdy nie miała okazji obserwować żółwia błotnego w środowisku naturalnym. Przyczyną tego jest rzadkość występowania tego gatunku – do niedawna jeszcze stosunkowo często spotykany, obecnie występuje w Polsce już bardzo nielicznie, zaledwie w kilku regionach. Należy do najbardziej zagrożonych elementów naszej fauny. Autorzy opracowania od kilkunastu lat realizują program aktywnej ochrony tego gatunku w Polsce, poświęcając mu wiele czasu i wysiłku.
Robert Kamieniarz. Cietrzew, nr 8, cena 12 zł, 120 str. Dziś niestety cietrzewia mogą podziwiać w naturze już tylko nieliczni. Od kilkudziesięciu lat wyraźnie zmniejsza się liczebność tych ptaków, zamierają kolejne tokowiska. Gwałtowny regres liczebności dotyczy większości zachodnio- i środkowoeuropejskich jego populacji. Zachowanie tych kuraków coraz częściej staje się możliwe tylko dzięki programom czynnej ochrony. Monografia oparta jest na bogatej literaturze oraz na wiedzy, którą Autor zdobył podczas wielu lat badań prowadzonych nad cietrzewiem w całym kraju.
Sławomir Zieliński. Kózkowate, nr 9, cena 12 zł, 111 str. Rodzina kózkowatych reprezentowana jest w naszym kraju przez przedstawicieli ok. 190 gatunków. Prawie 2/3 tych gatunków należy do rzadko i bardzo rzadko spotykanych. Wiele z nich to gatunki ginące i silnie zagrożone. Opracowanie nie jest klasyczną monografią, ponieważ ze względu na obszerność tematu Autor zdecydował się poruszyć tylko niektóre problemy dotyczące tej grupy – systematykę, morfologię, fenologię, biologię i ekologię, jak również rolę biocenotyczną, metody badań oraz sposoby ochrony.
Przemysław Stachyra, Henryk Kurek. Żołna, nr 10, cena 12 zł, 104 str. Książka prezentuje efekty wielu lat obserwacji populacji żołn w okolicach Przemyśla i Zamościa, uzupełnione o dane bibliograficzne. Od czasu kiedy ornitolodzy odkryli pierwsze lęgi żołny na ziemiach polskich minęło 200 lat, a od połowy XX wieku ptaki te wpisały się na stałe w nasz krajobraz. Obecnie gnieżdżą się nie tylko nad Bugiem i Sanem, ale również na Kielecczyźnie i Mazowszu oraz, choć nieregularnie, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Autorzy pragną przybliżyć sylwetkę tego niezwykle ubarwionego, rzadkiego ptaka, wychodząc z założenia, że dobra znajomość gatunku to klucz do jego skutecznej ochrony.
Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki. Głuszec, nr 11, cena 16 zł. Głuszec jest gatunkiem, u którego spadek liczebności na ziemiach polskich przebiegał od połowy XIX wieku, przez całe ubiegłe stulecie. Od roku 1995 jest w Polsce gatunkiem chronionym. Specjalnej ochronie podlegają również jego miejsca rozrodu i stałego przebywania. Książka jest czwartą polską monografią głuszca. Szczegółowo omówiono w niej wymagania środowiskowe, przyczyny wymierania oraz metody ochrony, zaprezentowano najważniejsze realizowane w Polsce i w Europie programy ochrony tego kuraka, przedstawiono jego biologię i ekologię. W odróżnieniu od poprzednich monografii tego gatunku nie ma tu rozdziałów na temat sposobów polowań, preparowania trofeów itd.
Piotr Tryjanowski, Stanisław Kuźniak. Gąsiorek, nr 12, cena 12 zł. Dzierzby to ptaki mało znane. Nie trafiają do podręczników zoologii, etologii czy ekologii. A powinny, bo wiele aspektów ich życia zasługuje na zainteresowanie nie tylko ornitologów. Są naprawdę fascynującym obiektem nie tylko prac naukowych, ale i przedmiotem codziennego zachwytu nad pięknem Natury. By to pokazać, wybraliśmy jedną z krajowych dzierzb – gąsiorka. To gatunek najszerzej w Polsce i w Europie rozpowszechniony, o którym i nasza wiedza jest największa. Autorzy opracowania to osoby, które z zaangażowaniem łączą pracę zawodową z hobby, jakim jest poznawanie gąsiorkowego życia. Wyniki ich działań stanowią też podstawy ochrony tego gatunku.
Sprzedaż i dystrybucję serii Monografie Przyrodnicze prowadzi Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Zamówienia na wysyłkę już wydanych zeszytów przyjmujemy korespondencyjnie pod adresem:
Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin,
 telefonicznie lub faxem: 0-68/382-82-36
oraz e-mailem: lkp@lkp.org.pl.

Zachęcamy do prenumeraty serii, cena prenumeraty kolejnych czterech zeszytów (nr 13-16 – wąż Eskulapa, żuraw, kraska, ropuchy) wynosi 48 zł. Tylko prenumerata gwarantuje regularne otrzymywanie wszystkich ukazujących się numerów w cenie 12 zł za zeszyt, z wysyłką na koszt Wydawnictwa! Zakupienie tych samych numerów poza prenumeratą, z uwagi na wyższą cenę niektórych zeszytów w sprzedaży detalicznej oraz koszty wysyłki, zwiększa koszty poniesione na zakup książek prawie dwukrotnie. Wpłat dokonywać należy na konto Klubu Przyrodników (WBK SA oddz. Świebodzin, nr 57 10901593 0000 0000 5901 5348 z dopiskiem „prenumerata monografii przyrodniczych od numeru XX do numeru YY”).
W ten sam sposób zaprenumerować można inne nasze wydawnictwa ciągłe – „Przegląd Przyrodniczy”, Biuletyn „Bociek” oraz kwartalnik „Ekoregion Ujście Warty”.
Cena prenumeraty kwartalnika „Przegląd Przyrodniczy” na rok 2003 wynosi 36 zł (przyjmujemy jeszcze także prenumeraty rocznika 2002, który ukaże się dopiero wiosną 2003). Posiadamy również zeszyty archiwalne w cenie od 1 do 6 zł za zeszyt. Na życzenie wysyłamy spis wszystkich artykułów i notatek, które ukazały się do tej pory w Przeglądzie.
Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek” ukazuje się od 1983 r. Obok artykułów dotyczących przyrody regionu i spraw organizacyjnych Klubu zawiera wiele materiałów o szerszym zasięgu, dotyczących najważniejszych problemów ochrony przyrody, artykuły, notatki, przeglądy wydawnictw, recenzje. Cena prenumeraty na rok 2003 (4 zeszyty) wynosi 20 zł.
Biuletyn „Ekoregion Ujście Warty” ukazuje się od trzech lat. Prezentujemy w nim konkretne działania, plany, zamierzenia i osiągnięcia, problemy i zagrożenia, a także propozycje skierowane do wszystkich zwolenników ochrony i ekologicznego rozwoju regionu Ujście Warty. Prenumerata na rok 2003 (4 zeszyty) wynosi 20 zł.
Polecamy także inne wydawane i rozprowadzane przez nas wydawnictwa przyrodnicze, na życzenie przesyłamy ich pełny wykaz, poniżej prezentujemy niektóre z nich.
Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk, Ireneusz Raff. Przewodnik Ujście Warty, cena 8 zł. Przewodnik opisuje obszar byłego Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, niekiedy wykraczając nieznacznie poza jego granice. Szczególną uwagę poświęcono wyjątkowo bogatej na tym obszarze przyrodzie oraz niezwykle złożonej historii regionu. W przewodniku znaleźć można oczywiście możliwości dojazdu, noclegu, wyżywienia, atrakcje turystyczne, a także opisy tras rowerowych, pieszych i kajakowych. Dostępny również w wersji angielskiej i niemieckiej.
Danuta Jermaczek, Marek Maciantowicz. Przewodnik Łagowski Park Krajobrazowy, cena 15 zł. Od wieków okolice Łagowa uważane były za wyjątkowo interesujące. Przyczyniła się do tego sama natura, jak i człowiek, tworząc na kanwie historii swą kulturę. Dla ochrony niezwykłych walorów w 1985 r. został utworzony tu Łagowski Park Krajobrazowy. Autorzy starają się przybliżyć turyście, szczególnie posiadającemu zainteresowania przyrodnicze, wszelkie walory tych okolic. Przewodnik zawiera opisy szlaków turystycznych, możliwości dojazdu, noclegu oraz wiele ciekawostek dotyczących tego regionu.
Bartłomiej Najbar. Ochrona węży i ich siedlisk, cena 15 zł, 78 str. Na całym świecie węże należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem grup zwierząt. Jedną z przyczyn jest ciągle brak rzetelnej wiedzy na ich temat. Prezentowana monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla amatorów, ludzi mogących przypadkowo zetknąć się z wężami, ale również do nauczycieli, uczniów, miłośników przyrody pragnących poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości dotyczące tej grupy rodzimych gadów, grożących im niebezpieczeństw oraz metod ich ochrony. Znaleźć tu można szczegółowy opis środowiska występowania, morfologii, ubarwienia, zachowań obronnych, pokarmu czy rozmieszczenia.
Jolanta Kujawa Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk. Poradnik ochrony flory w lasach, cena 16 zł, 120 str. Współczesna gospodarka leśna stawia sobie za zadanie między innymi zachowanie pełni różnorodności przyrody. Leśnicy zarządzają jedną czwartą powierzchni naszego kraju, w tym większością lasów. Oprócz ekosystemów leśnych, w areale tym znajduje się również większość polskich torfowisk wysokich, przejściowych torfowisk mszarnych i jeziorek dystroficznych, a także wiele cennych przyrodniczo łąk śródleśnych, ekosystemów źródliskowych i innych. By ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin była skuteczna, trzeba znać mechanizmy i podstawowe prawa rządzące w przyrodzie i praw tych przestrzegać. Zaszczepienie zasad ochrony flory służbie leśnej to cel Autorów poradnika. Starają się oni odpowiedzieć na szereg pytań, przedstawiają podstawowe pojęcia dotyczące flory w lasach, wskazują na przyczyny wymierania gatunków, a także ekspansji innych, prezentują gatunki chronione, gatunki o znaczeniu europejskim, rzadkie i zagrożone, z „czerwonych list”, wskaźnikowe gatunki cennych ekosystemów, proponują zasady ochrony flory w Programach Ochrony Przyrody i planach urządzania lasu, przedstawiają możliwości ochrony poszczególnych gatunków i jej wymagania.
Aktualną pełną ofertę wydawniczą Klubu Przyrodników oraz formularz zamówienia można znaleźć również na naszej stronie internetowej: www.lkp.org.pl (Uwaga! Zamówienia z Internetu automatycznie zostają przesłane na adres:
Muzeum Przyrodnicze
w Kostrzynie n. O.,
ul. Dworcowa 7, 66-470 Kostrzyn, tel. 0-95/752-36-73,
e-mail: kostrzyn@lkp.org.pl

Tam należy kierować wszelkie pytania dotyczące wysyłki).
Uwaga! Od początku lutego w sprzedaży najnowsza Czerwona lista zwierząt! Wraz z suplementem i płytą CD tylko 18 zł!