Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wydawnictwo "Zielone Brygady" oferuje

 • Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych 98/99, OTZO i TNZ, Kraków – Oświęcim 1999, wyd. drugie (uzupełnione o nowe dane na podstawie ankiet oraz wg nowego podziału administracyjnego kraju), ISBN 83-906973-4-3, 244 s.A4, 644 g, 15 zł w formie książkowej (8 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998 r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.). Zawiera informacje o 638 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeks tematyczny, wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw (z uwzględnieniem nowego podziału administracyjnego), w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Powinien znaleźć się w każdym urzędzie, ponieważ według art. 100 znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska do obowiązków organów administracji publicznej należy powiadamianie organizacji społecznych o przygotowywanych inwestycjach. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66).
 • Recykling – katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s.A4, kolorowa, foliowana okładka + 8 dodatków regionalnych po kilka – kilkanaście s.A4, 716 g, 20 zł (dla organizacji ekologicznych komplet bezpłatnie). Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących:• systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych • urządzenia i technologie utylizacji odpadów • projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów • pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych • przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych • utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami – razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).
 • Materiały z seminarium pt. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie – Oświęcim ’97 (red. Marta Matuzik, Beata Przybylska, Piotr Rymarowicz), OTZO i TNZ, Kraków – Oświęcim 1997, ISBN 83-906973-1-9, 160 s.A4, 443 g, 30 zł (10 zł dla organizacji ekologicznych) + dodatek Wzorcowe teksty aktów prawnych wydawanych przez gminy, 24 s.A4, 70 g (30 zł). Materiały zawierające informacje związane z gospodarką odpadami w gminie, m.in.: • finansowanie gminnych inwestycji w gospodarce odpadami • sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w związku z lokalizacją składowisk odpadów komunalnych • gospodarka opadami niebezpiecznymi w gminach. W dodatku umieszczono m.in.: wzorcowe teksty aktów prawnych (uchwał itd.) wydawanych przez gminy wraz z komentarzem, opracowane przez prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).
 • Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), OTZO, Kraków – Oświęcim 1996, ISBN 83-903714-3-X, 128 s.A4, 333 g, 15 zł. Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych – selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.
 • Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, ISBN 83-905050-6-1, Kraków 1992, 20 s.A5, ilustracje, 24 g, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: „Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne” (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).
 • Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, Kraków 1999, ISBN 83-87331-17-1, 80 s.A5, 111 g, 3 zł. Książka zawiera opis propozycji organizacji ekologicznych, zaprezentowany m.in. pod-czas nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska z krajów nadbałtyckich w Saltsjobaden w Szwecji w październiku ‘96. Propozycje te dotyczą polityki sektorowej w dziedzinie rolnictwa, energii, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu, turystyki i transportu, a także sposobów ochrony przyrody i biorożnorodności, postępowania z ropą naftową czy ekotechnologii oczyszczania ścieków. Znajduje się tu także opis sposobów wspierania lokalnej Agendy 21 i działań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.
 • Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków (red. Sławomir Pietrasik), OTZO i TNZ, Kraków 1998, ISBN 83-906973-2-7, 78 s.A4, kolorowa, •foliowana okładka, ilustracje, 220 g, 15 zł (5 zł dla organizacji ekologicznych). Publikacja szeroko opisująca metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu roślin hydrofitowych. Można więc w niej przeczytać m.in. o oczyszczalniach korzeniowych i trzcinowych według technologii duńskiej, funduszach wspierających budowę takich oczyszczalni w Polsce, a także zapoznać się z opisami istniejących w naszym kraju obiektów hydrobotanicznego oczyszczania ścieków (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ekokarty – czyste miasto, FWIE, Kraków 1995, ISBN 83-905050-5-3, 20 s.A4, ilustracje, 60 g, 4 zł. Jest to zestaw propozycji dydaktycznych (gier, zabaw, zadań i konkursów) dla dzieci, dotyczących problemu śmieci, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawiera: • scenariusze inscenizacji, •przykłady powtórnego wykorzystania potencjalnych odpadów,�• propozycje opracowania reklamy antyśmieciowej oraz sporządzania notatek popularyzujących segregację śmieci, • analizę zawartości domowego kosza na śmieci, • ćwiczenia dotyczące sposobów zagospodarowania odpadów z gospodarstw domowych, • przykłady wielokrotnego wykorzystania artykułów codziennego użytku. Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący dzieci i młodzież do działań prośrodowiskowych. Całość wydrukowana jest na kolorowych kartkach i wzbogacona rysunkami.
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy: • informacyjno-teoretyczny – zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację; • dydaktyczny – zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.
 • Oba powyższe zestawy mają pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.
 • Murray Bookchin, Ekologia społeczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi – Alians Inicjatyw na rzecz Wspólnoty Lokalnej, Słupsk 1996, 32 s.A5, 60 g, 2,5 zł + 22% VAT. Por. Okraska Remik, Społeczeństwo i ekologia, zob. ZB nr 1(91)/97, s.68.
 • Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 6 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. „Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane.” – prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).
 • Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. „Dom”, Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe ver
 • Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, 188 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 224 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: Jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu – będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.
 • Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1998, ISBN 83-85109-85-4, 80 s.B6, 89 g, 7 zł. Jest to zbiór opowiadań – krótkich poetyckich narracji i dłuższych historii, których bohaterem jest Przyroda, obserwowana okiem bacznego i wrażliwego obserwatora. Autorka poprzez spotkania z naturą rozpoznaje zarówno siebie jak i nasz wspólny los. Spotkania te są wędrówką, do podjęcia której nas zaprasza. (zob. ZB nr 1(127)/99, s.50-51).Z serii Biblioteka „Zielonych Brygad”:
 • Nr 31 Poradnik zielonego dziennikarza – jak jeszcze lepiej pisać do ZB – publikacja poszkoleniowa (praca zbiorowa), Kraków 1999, ISBN 83-87331-13-9, 80 s.A5, 106 g, 2 zł (+ 2 zł + 22% VAT za dyskietkę z szablonami – waga dyskietki 20 g); dla autorów ZB gratis (koniecznie wyślijcie zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem i ew. dyskietkę na szablony lub 3 zł zamiast znaczka i dyskietki). Proponujemy piszącym czytelnikom podręcznik podstaw dziennikarstwa ekologicznego. Książka powstała w wyniku realizacji szkolenia dla autorów ZB i jest zbiorem materiałów przygotowanych na szkoleniu, opracowań i przedruków z publikacji dotyczących różnych problemów związanych z działalnością dziennikarską. Zakres materiału obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna piszącym o problemach ochrony środowiska i nie tylko, od czysto teoretycznych podstaw warsztatu dziennikarskiego czy omówień najważniejszych zapisów prawnych, z którymi w swej pracy mogą zetknąć się dziennikarze, po-przez etykę po praktyczne rady, jak pisać (zarówno od strony techniki dziennikarskiej, jak i edytorskiej). Jest to zestaw, który może okazać się przydatny każdemu piszącemu do ZB, prasy ekologicznej, pozarządowej czy lokalnej. Finansowane przez Polskie Biuro REC ze środków PHARE Multi Beneficiary Program.
 • Nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo – filozofia i działanie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-11-2, 96 s.A5, foliowana okładka, 128 g, 5 zł. Książka podejmuje problematykę specyficznej formy walki politycznej, jaką jest obywatelskie nieposłuszeństwo, w szerokim kontekście teoretycznym i praktycznym. Autor nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji najbardziej znanych przejawów jego stosowania, ale podejmuje także dyskusję na temat roli i miejsca działania w tym duchu w społeczeństwie obywatelskim. Sporo miejsca poświęca również rozważaniom na temat granic stosowania tej formy protestu, w tym takim problemom, jak ponoszenie przez uprawiających obywatelskie nieposłuszeństwo konsekwencji czy ich odpowiedzialność zarówno wobec drugiej strony (bezpośrednich adwersarzy), jak i trzeciej, niezaangażowanej strony konfliktu. Warto podkreślić, że jest to zarazem pierwsza monograficzna praca polskiego autora poświęcona temu tematowi. Pracę można polecić szerokiemu gronu czytelników – teoretyków i praktyków demokracji, od polityków i działaczy trzeciego sektora, przez dziennikarzy czy samorządowców, po studentów nauk społecznych, filozofii czy prawa. Finansowane przez Fundację im. S. Batorego.
 • Nr 28 Jadwiga Badowska, Dziwny ogród, Kraków 1998, ISBN 83-87331-09-0, 36 s.A6, foliowana okładka, ilustracje, 29 g, 3 zł. Tomik poezji obejmujący drobne wiersze, szkice, obrazki tworzące pewną całość, w centrum których zawsze stoi Natura. Poetka wiernie oddaje otaczający ją świat, z którym nierozerwalnie jest związana, jego barwę, muzykę, najdrobniejsze szczegóły – stąd znajdziemy tam kwiaty, drzewa, drobne kamyki polne, owady itp. Często zaskakuje czytelnika jakaś oryginalna metafora i pointa o życiu człowieka i jego przemijaniu.
 • Nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (praca zbiorowa), Kraków 1998, ISBN 83-87331-08-2, 488 s.A5, foliowana okładka, ilustracje, 586 g, 15 zł. Antologia zawierająca teksty o różnorodnej tematyce – wszystkie jednak dotyczą szeroko pojętej ekologii, ułożone w działy: demografia, energia, język, recenzje, transport, ustrój, edukacja, ekonomia, rytuały i wiele innych. Można tam więc przeczytać o: regionalizmie, zastosowaniu ziół, ekologii słów, żywieckich „scupokach” i wędrownych „walasach”, ekorolnictwie i manipulacjach genetycznych. Można również dowiedzieć się: co to jest państwo ekoliberalne, jak korzystać z wody deszczowej, czy zniszczy nas motoryzacja oraz poznać zasady wojskowej służby zastępczej, a także poznać zaginiony już świat z doliny Wisłoki i wiele innych, ciekawych rzeczy. Całość wzbogacają rysunki, ilustracje, wykresy, tabelki, mapki oraz wywiady i poezja.
 • Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, ISBN 83-87331-00-7, 184 s.A5, foliowana okładka, 239 g, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsens jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor, który przez wiele lat korzystał z obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).
 • Nr 19 Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, Kraków 1997, ISBN 83-905050-9-6, 104 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 145 g, 2 zł. Rozprawa na poły naukowa, na poły publicystyczna, która świadomie swoim tytułem nawiązuje do książki E. F. Schumachera. Dotyka problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor uważa, że mała skala jest najodpowiedniejsza pod każdym względem. Praca ta pokazuje proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, porusza istotną kwestię dostosowania systemu finansowego do potrzeb tych społeczności. Autor wysuwa tezę, że samowystarczalność społeczności lokalnych może wyleczyć niedomogi gospodarki globalnej, stara się pokazać narzędzia ekonomiczne służące do realizacji owej samowystarczalności, np. waluta lokalna (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98; 2(104)/98, s.49). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.
  Aby zapewnić sobie stały dostęp do wiadomości o tym, co dzieje się w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), zamów „Zielone Brygady. Pismo ekologów” – 68-stronicowy dwutygodnik za 2 zł. W prenumeracie kosztuje 3 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOŚ S.A. o/Kraków – przy wpłatach z za-granicy można podać oprócz numeru konta numer swiftu: code swift ebos pl pw. Posiadamy jeszcze wcześniejsze numery ZB: 101, 107-118, 121-126 po 0,5 zł, 127-145 po 1 zł (waga ZB 1997, 120 s. – 141 g; ZB 1998, 80 s. – 100 g; ZB 1999, 68 s. – 87 g).
  Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy składać pod adresem: Wydawnictwo „Zielone Brygady”  Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków / 48/12/422-21-47  zb@zb.most.org.pl  www.most.org.pl/zb/ksiegarn (księgarnia wirtualna). Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek – piątek  8-20) i w punktach sprzedaży wymienionych na IV s. okładki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 7 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy zamówieniach od 10 zł jest możliwość otrzymania bonusu w postaci publikacji:
 • Alison Costello, Bernadette Vallely, Josa Young, Zawsze pewnie, zawsze sucho... Nie zawsze bezpiecznie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-18-X, 80 s.A5, foliowana okładka, 113 g. 32ga publikacja z serii BZB – ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dotyczącej „bezpośredniego środowiska życia” i skierowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży oraz młodych matek. W przystęp-ny sposób informuje jakich produktów i dlaczego należy unikać w czasie ciąży oraz jakie produkty są niezdrowe lub szkodliwe dla dzieci. Porusza problem zwiększającego się zanieczyszczenia przez związki chloroorganiczne, przede wszystkim furany i dioksyny, a także zagrożeń stwarzanych przez środki higieny osobistej (np. wyprodukowanie 1 tony bielonego gazowym chlorem papieru wiąże się z tworzeniem się od 35 do 65 kilogramów związków chloroorganicznych). Broszura, dostosowana do realiów polskich, jest jedną z niewielu popularnonaukowych pozycji poruszających te wciąż słabo poznane przez większość naszego społeczeństwa problemy. Może się ona okazać interesująca również dla specjalistów z poradni rodzinnych i prozdrowotnych, a także lekarzy i toksykologów.
 • Wojownicy tęczy. Historia Greenpeace, Kraków 1999, ISBN 83-87331-19-8, 140 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, kolorowa wkładka, zdjęcia, 204 g. 33cia publikacja z serii BZB: Klucząc i śląc fałszywe meldunki o swojej pozycji „Phyllis” i „Vega” zbliżały się niepostrzeżenie do miejsca polowań na wieloryby. W ciągu kilku dni „Dalnyj Wostok” znalazł się w zasięgu wzroku. Podobnie jak cielsko martwego kaszalota, którego krew zabarwiła wodę na wiele metrów dookoła. Zdesperowana załoga „Phyllis” postanowiła zacząć działać. Zdumieni wielorybnicy mogli posłuchać anty-wielorybniczych songów i pieśni miłosnych humbaków puszczanych przez głośniki zainstalowane na „Phyllis”. Ich zdumienie jeszcze wzrosło, gdy zobaczyli pontony wypełnione ludźmi i zagradzające im drogę do wielorybów. Zaskoczenie nie trwało długo. Odezwały się działka harpunnicze. Jeden z harpunów przeleciał w odległości 1,5 metra od głów dwóch „greenpeace’owców’”, po czym rozerwał się w ciele pływającego w pobliżu wieloryba.
 • Ilona Kordulska, Zanim wejdziesz na drzewo. Poradnik prawny obrońcy środowiska, Kraków 1999, ISBN 83-87331-20-1, 100 s.A5, foliowana okładka, 120 g. 34ta publikacja z serii BZB – podejmuje problematykę prawnych zagadnień regulujących udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Jest to zarazem przegląd rozwiązań prawa polskiego i międzynarodowego, w tym szczególnie prawa Wspólnot Europejskich. Zawarte są tutaj informacje na temat aktów prawnych niedostępnych lub trudnodostępnych w polskich przekładach.
 • Uczestnictwo społeczne w ochronie środowiska w Polsce (Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego i ZB), Kraków 1999, ISBN 83-87331-14-7, 40 s.A4, 152 g. Publikacja zawiera pełny tekst „Konwencji z Aarhus” dotyczącej dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Opisane są tutaj także m.in. zmiany w prawie ochrony środowiska wynikające z wejścia w życie reformy powiatowej 1 stycznia 1999 r. oraz próby formalnego uregulowania kontaktów Resortu Ochrony Środowiska z organizacjami ekologicznymi.
 • Gospodarka odpadami. Przykłady rozwiązań, OTZO, Kraków 1998, ISBN 83-903714-7-2, 60 s.B5, kolorowa, foliowana okładka, zdjęcia, kolorowa wkładka, 121 g. Rozwiązania przedstawione w broszurze mogą w przyszłości stać się elementami pełnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, a należą do nich np.: kotłownia na odpady drzewne, kompostownie poligonowe na odpady zielone, sortownia odpadów, instalacja odzysku biogazu z wysypiska, system zbiórki odpadów w gminie wiejskiej czy system zbiórki odpadów szklanych na obszarze Polski południowo-wschodniej. Broszura zawiera również przykłady działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami prowadzonych przez urzędy, firmy oraz organizacje pozarządowe.
 • Lutz Ribbe, Transport. Polityka komunikacyjna w Polsce – na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi (seria Zielone sąsiedztwo), Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.Grzegorczyk, Warszawa 1998, ISBN 83-86902-87-6, 30 s.B5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 74 g. Komunikacja od dawna nie jest już tylko problemem ochrony środowiska. Niniejsza broszura jest próbą oceny polskiej polityki z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, a zawarta diagnoza wpływu Zachodu na rozwój transportu w Europie Środkowej i Wschodniej uwzględnia przyszły rozwój komunikacji w Polsce.
  Zniżka przysługuje też przy łącznym zakupie BZB 29 (5 zł) + BZB 20 (5 zł) – razem tylko 8 a nie 10 zł! Zwolnienie z opłaty za przesyłkę przysługuje przy zakupie od 50 zł. Podane zniżki dla organizacji ekologicznych dotyczą pojedynczych egzemplarzy i są realizowane tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składania wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.