Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Wysypisko - STOP!

Kuprijoniškiø kaimo gyventojø PALAIKIMO LAIÐKAS

Suþinojau, kad Vilniaus miesto savivaldybë, vadovaujantys Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. balandzio 4 d. nutarimu Nr. 376, kurio Vilniaus miesto savivaldybei buvo parduoti 3 þemës sklypai Kuprijoniðkiø kaime (šiuos sklypus perdavë Vilniaus apskrities viršininkas A. Kudzys, nes minëtus sklypus apskrities administracija priskyrë prie tø, á kuriuos pilieèiø prašymø sugràþinti þemז nebuvo. Taèiau, faktiškai šioje teritorijoje 43 pretendentai pareiškë norà sugràþinti natûra 16 savininkø valdytà 39, 40 ha þemës plotà, o sutinkamai su galiojanèiais Lietuvos Respublikos teises aktais, þemë, á kurià pilieèiai yra padavך prašymus atkurti nuosavybës teises gràþinant þemז natûra, visuomenës poreikiams paimama tik atkûrus á jà pilieèiø nuosavybës teisës), priëme sprendimà árengti Kuprijoniðkiø kaime statybos atliekø sàvartynà, kurá statytis ir administruos UAB "Rubikono apskaitos sistemos".

Sàvartynas bus statomas nuosavø gyvenamøjø namø kvartale. Bus paþeistos teisëtø savininkø teisës gràþinti jiems priklusiantá nekilnojamàjá turtà. Vyraujantys šiame rajone vakarø ir pietvakariø vëjai á vietiniø gyventojø neð nuodingas dulkes, bus teršiama aplinka. Dauguma Kuprijoniškiø gyventojø verèiasi darþininkyste, bet ko bus vertos jø auginamos darþovës, jei ið ámonës teritorijos ant jø nuolat kris kenksmingos dulkës?

Kenksmingos nuotekos gali uzteršti gruntinius vandenis - o dauguma vietiniø gyventojø vartoja ðuliniø vandená. Nukentës nuo terðalø ir ðalia esantys gamtos draustinis.

Šalia Kuprijoniškiø yra Nemeþio miestelis, kolektyviniai sodai, Salininkø gyvenvietë. Ðiø teritorijø gyventojai taip pat pasipiktinז sàvartyno statyba ir sunerimז dël savo sveikatos.

Aš visiškai palaikau Kuprijoniškiø, Kemeþio, Salininkø gyvenvieèiø þmoniø teisëtus reikalavimus nestatyti sàvartyno ðioje vietoje ir praðau Jûsø dar kartà apgalvoti savo sprendimà ar átakoti atitinkamus asmenis ir (ar) institucijas tai padaryti.

Aèiû.

S.T.rach & Vile

S.T.rach & Vile