Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

XI LETNIA SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO


XI LETNIA SZKOŁA LIDERÓW
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” już po raz jedenasty organizuje Szkołę Letnią dla młodych działaczy publicznych z organizacji społecznych i politycznych, która odbędzie się w ośrodku szkoleniowym w Starej Dąbrowie (okolice Warszawy) w dniach 1-10.9.2003.
W tegorocznej 10-dniowej Szkole Letniej mogą wziąć udział osoby w wieku 19-30 lat, zaangażowane w działalność społeczną lub polityczną w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, samorządach i innych inicjatywach obywatelskich. Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” działa ponad wszelkimi podziałami politycznymi i skupia się przede wszystkim na samej działalności potencjalnych kandydatów na liderów, a nie na ich przekonaniach czy przynależności politycznej.
Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że bycie liderem społecznym nie jest kwestią pozycji społecznej czy miejsca pochodzenia, ale chęci i świadomego wyboru. Jednak same chęci nie wystarczą – doświadczenia wyniesione z kontaktów Stowarzyszenia z lokalnymi organizacjami społecznymi pokazują, że ciągle istnieje ogromny głód informacji o działaniach społecznych oraz zapotrzebowanie na osoby o dużym potencjale przywódczym, pomagające tworzyć w swoim otoczeniu nowe wzory i normy – komunikacji, zachowania i postępowania. Dlatego w tym roku Stowarzyszeniu zależy w szczególności na tym, by w Szkole Letniej wzięły udział osoby zaangażowane w działalność społeczną lub polityczną na wsiach i w małych miastach. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną i mniejszy, według nas, potencjał przedsiębiorczości na terenach tzw. „wschodniej ściany” Polski, priorytetowo będą w tym roku traktowani działacze publiczni z tego właśnie regionu, a więc z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, co nie wyklucza udziału osób z innych regionów.
W czasie jedenastej już edycji Szkoły Letniej, której główną częścią są warsztaty, uczestnicy będą poznawać zasady pracy zespołowej, podstaw promocji, komunikacji społecznej oraz zarządzania projektem. Na zakończenie przygotują własne projekty kampanii społecznych lub politycznych. Odbędą się także spotkania ze znanymi politykami, działaczami społecznymi i liderami biznesu, a także debaty w stylu oksfordzkim.
W ciągu dziesięciu lat działania dotychczasowych Letnich Szkół, Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” wyszkoliło już ponad 430 osób, potencjalnych przyszłych członków elit społecznych i politycznych, które obecnie pracują m.in. jako przewodniczący stowarzyszeń, asystenci posłów czy radni, propagując w swoim środowisku ideę demokracji jako działania na rzecz wspólnego dobra.
Szkoła Letnia jest organizowana we współpracy z firmami zrzeszonymi w Komitecie Sterującym Global Compact, w ramach którego Stowarzyszenie wsparły: ABB Sp. z o.o., BP Poland Sp. z o.o., DaimlerChrysler Automotive Polska Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., Deutsche Bank Polska S.A., Ericsson Sp. z o.o., Infovide S.A., Johnson&Johnson, Nestlé Polska S.A., Novartis Poland Sp. z o.o., PricewaterhouseCoopers oraz Unilever Polska S.A. Sponsorami XI Szkoły Letniej są: również: Siemens Sp. z o.o., Fundacja im. Lanckorońskich, Gibson Charitable Trust, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Szkoła odbywa się również dzięki stałemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Banku PKO BP S.A.
Patronat medialny nad Szkołą Letnią objął portal: http://www.ngo.pl.
Dzięki pomocy Sponsorów Stowarzyszenia uczestnicy pokrywają jedynie część kosztów szkolenia, czyli 890 złotych. W sytuacjach, w których zapłata powyższej kwoty stanowi dla aplikanta czy też jego rodziny ogromną trudność, może się on starać o częściowe lub całkowite umorzenie tej opłaty. Dzięki wsparciu Sponsorów, z takiej formy dofinansowania skorzystała około połowa dotychczasowych absolwentów Stowarzyszenia.
Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w Szkole Letniej proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronach http://www.szkola-liderow.pl. Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną: letnia@szkola-liderow.pl lub pocztą pod adresem:
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
ul Sienkiewicza 12/14 pok. 4D19
00-944 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 0-22/828-64-05 lub 0-22/828-64-83.

Osoby udzielające szczegółowych informacji:

Marcin Chludziński: mchludzinski@szkola-liderow.pl,
Anna Bławat: ablawat@szkola-liderow.pl.

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU SZKOŁA LIDERÓW

Stowarzyszenie Szkoła Liderów powstało latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego i zajmuje się kształceniem młodych społeczników, samorządowców i polityków, którzy już teraz aktywnie uczestniczą w kształtowaniu społecznej i politycznej rzeczywistości naszego kraju. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest ona realizowana m.in. przez wspieranie inicjatyw obywatelskich służących wyrównywaniu dysproporcji i rozwojowi społecznemu, zgodnie z zasadą mówiącą, że demokracja opiera się na idei działania na rzecz dobra wspólnego. Do znanych absolwentów Szkoły Liderów należą m.in.: Mirella Panek (rzecznik prasowy Amnesty International), Olga Janaszek-Serafin (Prezes Zarządu Fundacji Mielnica) oraz Zuzanna Janaszek-Maciaszek (Wiceprezes Zarządu Fundacji Mielnica).