Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

XI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2002

• Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (np. rośliny, zwierzęta lub cie-kawe przyrodniczo miejsca).
• Można nadsyłać zarówno zdjęcia czarno-białe jak i kolorowe. Technika wykonania prac dowolna, zdjęcia muszą jednak mieć formę odbitek, o rozmiarze co najmniej 15x20 cm (zalecany format: od 20x30 cm do 30x40 cm). Fotografii nie należy podklejać.
• Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie siedem prac. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie o-sobno, chyba że autor zaznaczy, iż seria, licząca do pięciu zdjęć, stanowi zestaw (traktowany wte-dy jako jedna praca). Nie przewiduje się podziału prac na różne kategorie.
• Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić jej tytuł oraz godło autora (w formie słowa oraz liczby).
• Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę, w której należy umieścić kartkę z danymi autora – imię, nazwisko, dokładny adres i krótkie oświadczenie, że jest się autorem nade-słanych prac i posiada się do nich prawa autorskie. Do koperty tej należy także włożyć zaadreso-waną do siebie, pustą kopertę ze znaczkiem.
• Nadsyłając prace na FOTO-EKO 2002 i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym sa-mym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez PTOP „Salamandra”. Dane są zbie-rane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami FOTO-EKO. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
• Prace prosimy pakować w sztywne koperty.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz jednorazowej nieodpłatnej publikacji (w formie drukowanej lub elektronicznej) wszystkich nadesłanych prac, z zaznaczeniem nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane.
• W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, organizatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do ich wielokrotnej publikacji we wszystkich materiałach związanych z konkursem, z zaznacze-niem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
• W przypadku wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w drukowanych publikacjach wydawa-nych przez PTOP „Salamandra”, autorowi przysługuje jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
Termin nadsyłania prac – 31 października 2002 r.
• Rozwiązanie FOTO-EKO 2002 – grudzień 2002 r.


Zdjęcia należy nadsyłać pod adresem:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, ul. Szamarzewskiego 11/6,
60-514 Poznań, tel./fax: 0-61/843-21-60, e-mail: biuro@salamandra.org.pl

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody:
sprzęt fotograficzny, albumy przyrodnicze, filmy.
Podobnie jak w latach ubiegłych, najciekawsze prace nadesłane na Konkurs zostaną zapreze¬n¬towane na wystawie pokonkursowej, którą będzie można oglądać w wielu miastach Polski.