Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

XXI WIEK – CZAS NA HUMANITARNĄ ROZRYWKĘ

XXI WIEK – CZAS NA HUMANITARNĄ ROZRYWKĘ

Inicjatywa “Empatia” informuje o rozpoczęciu kampanii “Cyrk bez zwierząt”, dotyczącej sposobu, w jaki traktowane są zwierzęta wykorzystywane dla potrzeb rozrywki. Początek kampanii zbiegł się z rozpoczęciem w Warszawie 8. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej. Za błyskotliwym opakowaniem cyrkowego świata, kryje się dramat zwierząt. Działalność cyrków jest często niezgodna z Ustawą o ochronie zwierząt. Inspekcja weterynaryjna wywiązuje się opieszale bądź lekceważy zalecenia Najwyższej Izby Kontroli oraz obowiązki nałożone na nią ustawą. Sytuację utrudnia brak szczegółowych rozporządzeń dotyczących warunków przetrzymywania zwierząt w cyrkach.

Stowarzyszenie Inicjatywa “Empatia” stanowczo sprzeciwia się organizowaniu w stolicy, a także w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce, imprez kulturalnych noszących znamiona niehumanitarnej rozrywki. Zasady humanitaryzmu pozwoliły człowiekowi odejść od uważania za odpłatną atrakcję ludzi kalekich, zdeformowanych czy na tyle “innych” lub “nienaturalnych”, że zdolnych do przyciągnięcia niewybrednej publiki. Uważamy, że przyszedł czas na wyrzucenie z obrębu kultury zwyczaju zabawy i rozrywki kosztem upokorzonych, uległych i zmuszonych do nienaturalnych zachowań zwierząt. W wielu miastach na świecie istnieje zakaz wjazdu cyrków ze zwierzętami. Działa wiele cyrków programowo opierających się wyłącznie na występach ludzi. Również w Polsce istnieją takie cyrki. Czy musimy wychowywać dzieci w duchu przyzwolenia na bezrefleksyjną dominację człowieka i instrumentalne traktowanie zwierząt? Czy w imię sztuki musimy powodować cierpienia?
Z radością witamy decyzję współorganizatora festiwalu, TVP 2, o zmianie charakteru występów festiwalowych. Z programu tegorocznej imprezy zniknęły występy zwierząt egzotycznych! Fakt wzięcia pod uwagę głosu wielu organizacji działających na rzecz zwierząt, a także głosu opinii publicznej, jest znamienny. Mamy nadzieję, że będzie on początkiem głębokich zmian w sposobie traktowania zwierząt w ramach naszej kultury. Pamiętajmy – XXI w. to czas na humanitarną rozrywkę!
W ramach kampanii “Cyrk bez zwierząt” podjęliśmy bądź podejmiemy następujące działania:
• złożyliśmy wniosek do Inspekcji Weterynaryjnej o przeprowadzenie kontroli zgodności działania Cyrku Zalewski z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt i innymi ustawami. W przyszłości podobny wniosek złożymy wobec innych cyrków ze zwierzętami, działających na terenie Warszawy,
• zażądaliśmy realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z r. 2000, dotyczącej ww. kontroli oraz współpracy i konsultacji z organizacjami ochrony zwierząt,
• na ręce Rzecznika Praw Dziecka złożyliśmy prośbę o interwencję w sprawie rozprowadzania w przedszkolach i szkołach biletów na występy cyrków ze zwierzętami, co jest działaniem stricte reklamowym i mającym charakter przymusu psychicznego i jako takie, nie powinno mieć miejsca,
• prowadzimy rozmowy z Mazowieckim Kuratorium nt. wystosowania do szkół apelu dotyczącego unikania reklamy imprez o wątpliwych walorach edukacyjnych na terenie przedszkoli i szkół. Mamy nadzieję, że przybierze on formę oficjalnego dokumentu, który ułatwiłby rozmowy z dyrekcjami poszczególnych szkół,
• podejmujemy akcję informacyjną poprzez media, wydawnictwa własne oraz spotkania i strony internetowe, na których znaleźć można treść wszystkich pism i oświadczeń wydanych w tej sprawie, a także inne materiały dotyczące kampanii. Z naszej inicjatywy radiowa Trójka podjęła temat cyrków w audycji “Za, a nawet przeciw”, a w kilku dziennikach (m.in. w GW) ukazały się bardzo pozytywne artykuły,
• uczestniczyliśmy w dwóch pikietach w miejscu organizacji festiwalu – w dniu jego premiery i zakończenia. Rozdaliśmy tysiące ulotek, a informacje o pikietach znalazły się w prasie; na miejscu udzielaliśmy także wywiadów dziennikarzom radiowym,
• w niedalekiej przyszłości zorganizujemy dla dzieci i dorosłych (w tym nauczycieli) warsztaty edukacji humanitarnej, podczas których będziemy uwrażliwiać na kwestie przedmiotowego traktowania zwierząt oraz ukazywać realia świata cyrku, którego kulisy są skrzętnie ukrywane. W tym celu opracowujemy program warsztatów i gromadzimy materiały, które wykorzystamy w trakcie zajęć. Wspólnie z PETA przygotowaliśmy kolorowankę dla dzieci (można ją zobaczyć na naszych stronach), a wkrótce zakończymy pracę nad komiksem. Jesteśmy w trakcie rozmów z Share the World (http://www.sharetheworld.org.uk) w sprawie przygotowania polskiej wersji filmu wideo dla dzieci, poruszającego kwestię humanitarnego traktowania zwierząt,
• opublikujemy list otwarty w sprawie wykorzystywania zwierząt w ramach rozrywki, pod którym będą widnieć podpisy znanych osobistości, a także organizacji,
• będziemy kontynuować zbiórkę podpisów pod odpowiednią petycją, skierowaną do władz miasta i do wiadomości wszystkich kompetentnych urzędów. Wzór petycji dostępny jest na naszych stronach internetowych.
W przypadku, organizowania w przyszłości na terenie Warszawy występów cyrków ze zwierzętami, planujemy:
• skierowanie oficjalnych listów protestacyjnych do organizatorów, patronów i sponsorów, a także Prezydenta Warszawy,
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skierowanie spraw do Prokuratury.
Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach kampanii “Cyrk bez zwierząt” zachęcamy do kontaktu z nami. Służymy radą i pomocą przy organizacji lokalnych protestów. Jeśli gdziekolwiek w Polsce organizujecie pikietę, prześlijcie do nas dokumentację (zdjęcia, opis), wspólnie stworzymy internetowe archiwum akcji na rzecz cyrków bez zwierząt. Będzie to jeszcze jeden argument w walce o prawa zwierząt i dowód na to, że problem wykorzystywania ich dla ludzkiej rozrywki nie jest marginalny.
Dariusz Gzyra, Patrycja Kazała, Adam Złotnicki
Inicjatywa “Empatia”
http://empatia.pl
info@empatia.pl
tel. 0 507 28 66 43
Warszawa, październik 2003
fot. Adam Złotnicki podpis “Zbiorowe zdjęcie uczestników pikiety”

PETYCJA W SPRAWIE ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA DLA CELÓW ROZRYWKI
KAMPANIA “CYRK BEZ ZWIERZĄT”

Sprzeciwiam się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważam za etycznie naganne i pozbawione walorów edukacyjnych. Żądam wprowadzenia zakazu dystrybucji darmowych biletów przez cyrki w szkołach i przedszkolach oraz wszelkich innych form ich dystrybucji i reklamy, które noszą znamiona przymusu. Wyrażam ubolewanie, że rozrywka kosztem zwierząt promowana jest przez media. Żądam wprowadzenia zakazu organizowania na terenie Warszawy, a także w każdym innym miejscu w Polsce, przedstawień w cyrkach ze zwierzętami oraz organizowania w stolicy i poza nią wszelkich innych imprez, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Żądam należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dn. 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 4.
Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis

Wypełnioną petycję przekaż osobiście przedstawicielowi stowarzyszenia Inicjatywa “EMPATIA”, albo prześlij na nasz adres:
Stowarzyszenie Inicjatywa “EMPATIA”, skr. 56, Warszawa 92
Prosimy, skopiujcie tę petycję tak, aby mogło ją podpisać jak najwięcej osób. Będzie ona przekazana władzom Warszawy, a także do wiadomości inspekcji weterynaryjnej, mediów i wszystkich instytucji, od których zależy los zwierząt. Petycję mogą podpisywać wszyscy, którzy ukończyli 13 lat. Nie zamierzamy przetwarzać Państwa danych.
Chętnych do pomocy przy organizowaniu kampanii “CYRK BEZ ZWIERZĄT” prosimy o kontakt, także na adres mailowy info@empatia.pl lub telefonicznie pod numer 507.28.66.43. Adres www: http://empatia.pl
Wzór petycji jest na http://www.empatia.pl/cyrki/cyrki.rtf – można ściągnąć i podpisana odesłać. Zobacz też petycje przeciw nielegalnemu handlowi zwierzętami http://www.empatia.pl/cierpienie/cierpienie.rtf

@na cala strone@
Dariusz Gzyra, Patrycja Kazała, Adam Złotnicki