Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I LUDNOŚCI GMINY STARA KAMIENICA WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEGO ZAŁOŻENIA KOPALNI ODKRYWKOWEJ

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I LUDNOŚCI
 
GMINY STARA KAMIENICA
WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEGO ZAŁOŻENIA KOPALNI ODKRYWKOWEJ
1. Degradacja powierzchni terenu, zniekształcenie i zniszczenie jej walorów:
• zniszczenie gleby i roślinności w miejscu przyszłej kopalni,
• składowanie w innym miejscu ziemi zdjętej z nadkładu skały (usypanie kopca, sztucznej skarpy, wtórne zapylenie terenu),
• założenie wyrobiska – powstanie „dziury” na stoku lub grzbiecie wzgórza,
• powstanie dróg dojazdowych dla wywozu surowca skalnego, co spowoduje degradację i zanieczyszczenie obszarów poza wyrobiskiem.
2. Zaburzenie stosunków wodnych (układu hydrogeologicznego):
• założenie wyrobiska spowoduje ingerencję człowieka w stabilny układ hydrogeologiczny i wytworzenie się w promieniu nawet kilku kilometrów tzw. „leja depresyjnego”, tzn. obniżenia się poziomu wód gruntowych poprzez „ściąganie” wszelkich istniejących wód pod powierzchnią terenu do niższych poziomów. Im głębsze wyrobisko kopalni, tym większy lej depresyjny i tym większy wpływ negatywny wyrobiska, tzn. zanik wód na coraz większym obszarze powierzchni terenu i w głębszych partiach skalnych,
• zanik wód w studniach gospodarskich, gdyż nastąpi ucieczka wód z obszaru objętego lejem depresyjnym.
3. Zniszczenie szaty roślinnej: lasów, stoków łąkowych, itp.
• obniżenie poziomu wód gruntowych spowoduje w konsekwencji nieodwracalne wysuszenie terenu, stepowienie stoków, łąk i wyginięcie drzewostanu – lasów, krzewów, itp.
4. Eksploatacja surowca skalnego rozpoczyna się od kruszenia skały poprzez odstrzał (przedtem odwiercanie otworów w skale i załadowanie ładunków wybuchowych). Odstrzały powodują następujące uciążliwości:
• hałas,
• wstrząsy,
• zaburzenie istniejących szczelin i pęknięć skalnych oraz naruszenie stabilnego dotychczas układu hydrogeologicznego, a w konsekwencji ucieczkę wód z całego obszaru dotkniętego wstrząsami (falami sejsmicznymi spowodowanymi wstrząsami). Jest to kolejny negatywny wpływ na stosunki wodne w okolicach powstającego wyrobiska i pozbawienie okolicznej ludności wody.
5. Zanieczyszczenia powietrza:
• odstrzały, eksploatacja i transport surowca skalnego powodują zapylenie, a więc zanieczyszczenie powietrza (kurz) oraz istniejącej jeszcze zieleni, domostw, itp.
6. OGÓLNA NEGATYWNA PRAWIDŁOWOŚĆ. Uruchomienie i rozwój KAŻDEJ (jakiejkolwiek) kopalni czy wyrobiska niesie za sobą negatywne skutki dla środowiska naturalnego i ludności. Pozytywne są wyłącznie efekty ekonomiczne dla właściciela kopalni – obojętnie czy indywidualnego, czy państwowego. NEGATYWNE jest również to, że kopalnia nie stwarza nowych miejsc pracy dla miejscowej ludności, gdyż:
• zmechanizowanie robót kopalnianych powoduje, że każdy właściciel kopalni ma swój „park maszynowy” wraz z wykwalifikowaną załogą,
• ma własny transport (lub wynajęty) wraz z wykwalifikowanymi kierowcami, więc nie zatrudnia ani kierowców, ani operatorów maszyn eksploatacyjnych, ani mechaników, mając własne warsztaty naprawcze.
Obietnice o powstaniu nowych miejsc pracy są składane tylko przed uruchomieniem kopalni, aby zneutralizować protesty miejscowej ludności. Okoliczni mieszkańcy mogą liczyć na zatrudnienie 1-2 osób w charakterze stróża pilnującego wyrobiska i maszyn. I NIC WIĘCEJ!
PODSUMOWANIE
Okoliczna ludność NICZEGO NIE ZYSKA na otwarciu i pracy kopalni. Zysk ma tylko jej właściciel, a gmina nieznaczny w postaci podatków. Natomiast NIEODWRACALNE SĄ STRATY DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, podobnie jak i STRATY DLA REGIONU, który ma wszelkie predyspozycje i szanse rozwoju AGROTURYSTYKI – JEST TO JEDYNY KIERUNEK PERSPEKTYWICZNEGO ROZWOJU TEGO REGIONU.
Jakiekolwiek zmiany Planu Przestrzennego Rozwoju tego REGIONU z TURYSTYCZNEGO i AGROTURYSTYCZNEGO na rozwój jakiegokolwiek przemysłu – w tym kopalni surowców skalnych, to wyrok dla ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO i mieszkańców tego regionu.
Prof. dr hab. Roman Chlebowski
Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrografii
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Roman Chlebowski