Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Zdobywcy "Zielonych Laurów"

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” organizuje wspólnie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska doroczne konkursy pn. „Zielony Laur”. Za osiągnięcia na polu rozwoju zrównoważonego organizatorzy konkursu honorują wyłonionych przez Kapitułę w toku szczegółowych analiz zwycięzców cenionymi przez władze państwowe i samorządowe oraz przez środowiska społeczne dyplomami i statuetkami.

W tegorocznym konkursie wyłoniono 11 laureatów, których osiągnięcia zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę. Znalazło się wśród nich 5 samorządów terytorialnych, 4 spółki z o.o., kancelaria radców prawnych, redakcja czasopisma. Nagrody zostały wręczone 13.3. podczas polsko-ukraińskiej konferencji nt. współpracy w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w Lublinie.

Oto zwycięzcy według kolejności na liście laureatów:

• Winkowski Sp. z o. o. za instalacje wykorzystania odzysku ciepła z wymienników przy maszynach drukujących w Zakładach Graficznych w Pile
• Intergeo Polska Sp. z o. o. (Wrocław) za badania środowiskowe i gromadzenie danych o potencjalnych zagrożeniach dla środowiska w obiektach przemysłowych w oparciu o GIS
• Urząd Gminy i Miasta Grójec za budowę urządzeń podczyszczających ścieki opadowe przy wylotach do rowów, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Szczęsna
• Urząd Gminy Sulęcin za rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej (etap Sulęcin-Brzeźno)
• Urząd Gminy Dębica za modernizację technologii kompostowania odpadów organicznych i osadów ściekowych, opracowanie dokumentacji oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, modernizację oświetlenia drogowego (wymiana lamp na energooszczędne) na terenie kilku osiedli
• Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej za poprawę ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie porządkowania gospodarki wodnej
• Urząd Miasta Rzeszowa za zrealizowanie 10 przedsięwzięć istotnych dla ochrony środowiska i poprawy warunków życia w mieście, m.in. za wprowadzenie w dwóch przedszkolach układów wody ciepłej opartych o kolektory słoneczne, przebudowę bloku osadów ściekowych na oczyszczalnię ścieków, przyczynienie się do poprawy warunków zdrowia mieszkańców przez wprowadzenie do transportu miejskiego autobusów typu CNG, porządkowanie kanalizacji sanitarnej w Os. 1000-lecia i odpływu ścieków do Wisłoka.
• Hydrogeotechnika Sp. z o. o. w Kielcach za podtransformatorową misę ekologiczną.
• Kancelaria Radców Prawnych „Kalwas i Spółka” S. C. w Warszawie za współudział w audycie Zespołu Elektrowni Dolna Odra S. A. i Elektrowni Kozienice S. A.
• Biuro Informacji i Obsługi Funduszy Unijnych „Eurobiuro” Sp. z o. o. w Krośniewicach za pozyskanie funduszy na zagospodarowanie odpadów komunalnych z zapewnieniem możliwości otrzymywania paliwa z tychże odpadów i z biomasy
• Redakcja czasopisma „Biznes i Ekologia” w Piastowie za popularyzację przedsięwzięć ekologicznych i edukacją społeczeństwa.

Osiągnięte wyniki zachęcają do przeprowadzenia konkursu na „Zielony Laur” również w roku bieżącym. W związku z tym, niezbędnym jest przypomnienie, że w jego toku brane są pod uwagę przedsięwzięcia ekorozwojowe zrealizowane w ubiegłym roku kalendarzowym. Uczestnikami konkursu mogą być powiaty, gminy i ich związki, zakłady gospodarki komunalnej, fundacje, instytucje pozarządowe (organizacje społeczne, firmy, spółki itp.) prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska, redakcje prasowe i wydawnictwa zaangażowane w krzewienie edukacji ekologicznej.

Szczegółowych informacji nt. Konkursu „Zielony Laur” udziela Biuro PIGE (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00), Srebrna 16/201, 00-810 Warszawa, tel./fax 022 625 26 32 lub tel. 0601 437 037, pigekorozwoju@neostrada.pl.
tekst: Stanisław Abramczyk
Pełnomocnik Prezydenta Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”
warszawa.targi.eco.pl/ekorozwoj
Warszawa, 19.3.2007
Stanisław Abramczyk