From ZieloneBrygady

Natura 2000 – pierwotnie sieć obszarów ochrony dzikich ptaków, utworzona na mocy Dyrektywy z 2 kwietnia 1979 roku, zwanej Dyrektywą Ptasią, oraz Dyrektywy z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dziś w ramach programu Natura 2000 chroni się wszystkie gatunki zagrożone (nie tylko ptaki). Założeniami powstania sieci jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Wspólnoty Europejskiej poprzez zabezpieczanie takich terenów oraz gatunków roślin i zwierząt na nich występujących.