From ZieloneBrygady

Wersja z dnia 13:11, 26 wrz 2007; Agnieszka (Dyskusja | wkład)
(różn) ← Poprzednia wersja | Aktualna wersja | Następna wersja → (różn)

Rozwój zrównoważony - według definicji ONZ, rozwój zrównoważony to taki, który zaspokajając potrzeby dzisiejsze, nie zagraża jednocześnie potrzebom przyszłych pokoleń. Rozwój zrównoważony to harmonijne współistnienie trzech aspektów życia: gospodarczego, społecznego i przyrodniczego.

Źródło: http://www.poznajmyonz.pl/index.php?document=41

Podstawową zasadą Unii Europejskiej w zakresie środowiska i biznesu jest zrównoważony rozwój. Pojęcie to, (z ang. sustainable development) nazywane także ekorozwojem, w swoim praktycznym wymiarze oznacza:

  • długotrwałe wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych,
  • efektywną eksploatację nieodnawialnych źródeł energii,
  • utrzymanie stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów,
  • ochronę różnorodności genetycznej oraz ogólną ochronę przyrody,
  • zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwo pracy i dobrobytu).

Znaczenie "zrównoważonego rozwoju" zostało potwierdzone również w Szóstym programie działania Wspólnot w dziedzinie ochrony środowiska – obejmującym lata 2001-2010. Nosi on nazwę "Nasza Przyszłość, Nasz Wybór".

Zrównoważony rozwój to zrównoważona produkcja i zrównoważona konsumpcja. Ta ostatnia możliwa jest jedynie w sytuacji wysokiego poziomu świadomości ekologicznej ze strony konsumentów. Zgodnie z definicją wypracowaną na konferencji OECD w Oslo w 1994 roku, zrównoważona konsumpcja oznacza "korzystanie z produktów i usług, spełniających podstawowe potrzeby, jednocześnie minimalizujących absorpcję zasobów naturalnych i materiałów toksycznych, jak również ograniczających emisję odpadów i polutantów przez cały cykl życia produktu lub usługi, jednocześnie w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo niezaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń".

Bibliografia

  • S. Kozłowski, "Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku", Warszawa 2002, s. 83.
  • Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, the Economic and Social Committee and Committee of the Regions on the sixth environmental action programme of European Community Environment 2010: Our future, our choice COM (2001) 31 final, 2001/0029.
  • "Sustainable consumption - a contribution to the debate", European Brands Association, maj 2001, s. 3.