From ZieloneBrygady

(Różnice między wersjami)

Wersja z dnia 12:57, 28 mar 2007

Użytki ekologiczne - zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedlisk, jak: - naturalne zbiorniki wodne, - śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, - kępy drzew i krzewów, - bagna, torfowiska oraz wydmy, - płaty nie użytkowanej roślinności, - starorzecza, - wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Użytki ekologiczne uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów. Wprowadzenie tej formy ochrony przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody (lub decyzji rady gminy).