"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97


Z serii Biblioteka "Zielonych Brygad":

Nr 26 My, zwierzęta (praca zbiorowa), 160 ss. A5, 5 zł.

Nr 26 Adam Stawny Wegetarianizm - sposób na życie, 120 ss. A5, 5 zł.

Nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, 76 ss. A4, foliowana okładka, 2 zł. Publikacja ta to poprawiona i uzupełniona wersja książki wydanej w 1995 r. przez FWIE w tłumaczeniu Marcina Hyły, a przygotowanej przez Jo Corcorana ze Skillsharing Project, Greenpeace Communications. Jest to poradnik dla działaczy organizacji pozarządowych, napisany na bazie obozu szkoleniowego dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się jesienią '93 w Ojcowskim Parku Narodowym. Są w niej fragmenty będące dokumentalnym zapisem warsztatów, przykłady różnych akcji grup ekologicznych, a także praktyczne porady, jak prowadzić kampanię: strategie, cele, żądania, taktyka, analiza układu sił itp. Można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze, jak nawiązać i prowadzić współpracę z mediami - wykorzystanie prasy i telewizji dla celów kampanii, struktura mediów w Polsce, polskie agencje prasowe; jak napisać propozal i podanie o dotację, a także jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Książka zawiera też listę publikacji pożytecznych dla działaczy (nie tylko ekologicznych). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny. Nr 23 Piotr Szkudlarek Dostęp do informacji - poradnik, 40 ss. A5, foliowana okładka, 2 zł. Jest to poradnik mający ułatwić uzyskiwanie informacji od organów administracji. Przeznaczony jest dla działaczy organizacji społecznych i wszystkich, którzy zmuszeni są kontaktować się z administracją państwową, niekoniecznie z powodów zawodowych. Omawia sposoby otrzymywania informacji od jej organów. Podejmuje problem jawności i tajności (dostęp dziennikarzy do informacji), często w odniesieniu do Konstytucji RP. Zawiera wzory oficjalnych pism (wniosek, skarga m.in. do NSA) oraz akty normatywne. Zainteresowani mogą również znale1/4ć tam adresy najważniejszych organów administracji państowej (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich) i mediów (m.in. Polskiej Agencji Prasowej). Nr 22 Krzysztof Czuchra Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, 32 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Praca ta skierowana jest do tych, którzy szukają prostego i skutecznego sposobu oczyszczania ścieków, w tym do władz gminnych. Takim sposobem są oczyszczalnie hydrobotaniczne (roślinne), czyli takie, które do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków wykorzystują naturalne właściwości organizmów żyjących w środowisku podmokłym. Można tu znale1/4ć zasady i opis samodzielnej budowy i działania oczyszczalni oraz rysunki przedstawiające schemat jej pracy i procesu oczyszczania, a także krótką charakterystykę roślin wykorzystywanych w tym procesie.

Nr 21 Między lobbingiem a obywatelskim nieposłuszeństwem (red. Piotr Frączak), 44 ss. A5, foliowana okładka, 1,5 zł. Wydana wspólnie z "Asocjacjami", podejmuje i pogłębia tematykę poruszoną w książkach: Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa i Wspólna droga… (zob. poniżej). Nr 20 Per Herngren Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, 184 ss. A5, foliowana okładka, 5 zł (zob. dział Recenzje oraz ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s. 98). Nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa), 40 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Omawia m.in. podstawowe problemy, jakie powstają wśród ludzi połączonych ideą wspólnego działania na rzecz Ziemi i struktury zarządzania organizacją. Zawiera przemyślenia nt. działania w grupie, znaczenia głosu jednostki, mniejszości w podejmowaniu decyzji itp. Prezentuje założenia Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej nt. konsensusu - przede wszystkim od strony praktycznej: jak doprowadzić do wspólnej decyzji, jak odczytywać nastroje grupy itp. oraz praktyczne zasady działania Listy 21. Wykorzystuje fragment dokumentu ideowego Federacji Zielonych z 1988 r., który jednak nigdy nie był publikowany w szerszym obiegu, oraz materiał z kursu Davida Neenana "Biznes XXI wieku", opartego na ideach Buckminstera Fullera (zob. ZB nr 5(95)/97, s. 96).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy coś łączy Antygonę, Artykuły henrykowskie, Rejtana, Drzymałę i jego wóz, Thoreau, Gandhiego, M. L. Kinga, "Solidarność" w latach 80-81, "akcję Krzaklewskiego" - przeczytaj ww. publikacje! Nr 19 Janusz Reichel Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, 104 ss. A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł - w tym koszt przesyłki (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s. 98). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny. Nr 17 Robert Drobysz Niemi szamani, 28 ss. A6, foliowana okładka, ilustracje, 1 zł (współczesna poezja o tematyce ekologicznej - zob. ZB nr 1(91)/97, s.71; 4(94)/97, s.89).

Nr 1 Ekorozwój 2020, 60 ss. A5, 1 zł.

Chcąc zapewnić sobie stały dostęp to wiadomości o tym, co się dzieje w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), mogą Państwo zakupić 120-stronicowy miesięcznik za 1 złotówkę! Aktualnie prenumerata roczna miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo ekologów" dla osób prywatnych z wysyłką na terenie kraju kosztuje 12 zł, a dla instytucji - 24 zł (w tym koszty pocztowe). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. o/Kraków. Posiadamy jeszcze egz. archiwalne: nr 2-3, 4-5, 6, 8, 10 (po 5 gr), 11, 12, 13 (po 7 gr), 16, 18, 19 (po 9 gr), 21, 22 (po 10 gr), 23, 24 (po 18 gr), 26-27 (po 25 gr), 27, 28, 29 (po 20 gr), 30 (po 24 gr), 31, 32, 33, 34 (po 25 gr), 35, 36, 37, 38-39, 40 (po 30 gr), 41, 42, 44, 45, 46 (po 50 gr), 47, 48, 49, 50, 52 (po 60 gr), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 97, 98, 99 (po 1 zł) oraz stare numery anglojęzycznego kwartalnika o ekologii i ekologach w Polsce: "Green Brigades. Ecologists' paper" nr 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 (po 2 zł).

Wydawnictwo "Zielone Brygady" zachęca też do zakupu serii zestawów dydaktycznych: Transport (Elżbieta Tyralska-Wojtycza) - 6 zł,

Śmieci (Darek Szwed i Elżbieta Tyralska-Wojtycza) - 6 zł, przydatnych dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Są one przeznaczone dla osób zainteresowanych problemami środowiskowymi, spowodowanymi przez śmieci oraz transport, a zwłaszcza motoryzację. Adresowane są do nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną (środowiskową) w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawów na kolorowych, lu1/4nych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania. Prace liczą 30-40 ss. W każdym zestawie splatają się dwa elementy:

Ponadto oferujemy dwie dalsze publikacje, także przeznaczone głównie dla nauczycieli i uczniów: Ekokarty - czyste miasto (Elżbieta Tyralska-Wojtycza) - 4 zł. Jest to zestaw propozycji dydaktycznych (gier, zabaw, zadań i konkursów) dla dzieci, dotyczących problemu śmieci, zawartych na 20 ss. formatu A4, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawiera:

Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący dzieci i młodzież do działań prośrodowiskowych. Całość wydrukowana jest na kolorowych kartkach i wzbogacona rysunkami.Ekospotkanie - propozycje gier środowiskowych (Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ewa Stojak-Ślęczek) - 6 zł. Książka ta pomyślana jest jako zbiór 31 gier związanych z zagadnieniami środowiskowymi dotyczącymi zarówno środowiska przyrodniczego, jak i gospodarowania zasobami przyrody we własnym domu. Łącznie obejmują ok. 60 ss. A4. Ekospotkanie może być realizowane w trakcie pojedynczej lekcji w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych, w ramach wyjazdów do tzw. "zielonych szkół" oraz w innych sytuacjach związanych z edukacją formalną i nieformalną. Opracowanie zawiera także zestaw odpowiedzi, co usprawnia organizację zabaw i konkursów.

Każdy z powyższych zestawów ma pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Zainteresowanym promocją roweru polecamy książkę Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów (Marcin Hyła), 76 ss. A4 (okładka kolorowa), 6 zł. Jest ona częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. (…)

Rower na całym świecie przeżywa swój wielki powrót do centrum miast. Jest poruszany tylko za pomocą mięśni, nie wydziela spalin, nie hałasuje i zajmuje mało przestrzeni. Dzisiaj w Monachium i Hanowerze co dziesiąta - a w Amsterdamie nawet co trzecia - podróż odbywa się na rowerze. Książka pokazuje, jakie rozwiązania stosują w swoich miastach Holendrzy, Niemcy czy Duńczycy, aby uczynić je przyjaznymi dla środowiska. Miasta dla rowerów przeznaczone są dla wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą. Adresatem książki są radni, urzędnicy, urbaniści i planiści, dziennikarze i publicyści, a także młodzież. Miasta dla rowerów to również poradnik dla działacza ekologicznego. (…)

Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…)

Książka jest napisana w celu promocji idei miasta dla rowerów. Jej treść jest przekonywująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane. (...) Publikacja bardzo dobrze przygotowana, z pewnością odegra dużą rolę w promowaniu tytułowej idei. - prof. dr hab. arch. Aleksander Bohm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa. (z książki)

Wiedzę o problemach gospodarki odpadami można pogłębić (prócz zestawu Śmieci i Ekokarty - czyste miasto), zamawiając dodatkowo następujące pozycje: Darek Szwed Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, 20 ss. A5, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bąd1/4 przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne". Zawiera liczne porady. Treść uatrakcyjniają rysunki.

SpalarNIE! czyli jak powstrzymać lobby spalarniowe i rozwiązać problem odpadów (red. Piotr Rymarowicz), 58 ss. A4, 3 zł. Omówienie problemów powodowanych przez spalarnie odpadów oraz możliwości alternatywnego wykorzystania i utylizacji odpadów komunalnych.Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), 128 ss. A4, 10 zł. Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.

Ciekawą pozycją o niezwykłych walorach przyrodniczych "zwykłych" zarośli nad pozornie "przeciętną" rzeką jest Spór o Sołę (red. Robert Wawręty i Piotr Rymarowicz), 48 ss. C5 (okładka kolorowa), 2 zł.

Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej Andrzeja Pakłowskiego, 152 ss. A5, okładka foliowana, 15 zł. Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych lub częstszych zamówieniach - możliwość zniżek oraz otrzymania bonusów w postaci zestawu Energia (20 ss. A4, egz. wybrakowane - gratis) i Kolorowe pojemniki… (zamówienie pow. 5 zł - Energia lub Kolorowe… na dokładkę; powyżej 10 zł - Energia i Kolorowe…). Aby otrzymać sam zestaw dydaktyczny Energia, należy przesłać zaadresowaną zwrotnie kopertę A4 z naklejonym znaczkiem za 0,90 zł. Oferujemy też kolorowy plakat reklamowy ZB oraz próbne numery esperanckich pism ekologicznych "AVEno" nr 16 i "Verdire" nr 19 (koperta A4 ze znaczkiem za 0,90 zł). Zamówienia pod adresem: Wydawnictwo "Zielone Brygady Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków 48/12/422-22-64, 422-21-47 w.28, 33  422-22-64, 422-21-47 w.26, 22 andrzej@fwie.most.org.pl. Można też kupować na miejscu w Wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek-piątek 8-20) lub w punktach sprzedaży wymienionych na IV s. okładki). Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (powyżej 5 zł).

Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składanie wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bąd1/4 wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97