"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97


ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PIGUŁCE
ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Rolnictwo ekologiczne określane również jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nie przetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. PRODUKCJA ROŚLINNA

W gospodarstwie ekologicznym dąży się do zrównoważenia produkcji roślinnej i zwierzęcej, by osiągnąć równowagę paszowo-nawozową. Dopuszczalne nawozy to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały i nawozy zielone. PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym muszą być żywione paszami gospodarskimi i utrzymywane w warunkach, które odpowiadają ich naturalnym potrzebom. Wszystkim gatunkom należy przez cały rok zagwarantować możliwość ruchu. Niezbędne jest stosowanie naturalnej ściółki. ŚRODOWISKO

Gospodarstwa ekologiczne znajdują się w nieskażonym środowisku, co pozwala wykluczyć lub maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenia, których 1/4ródłem jest przemysł lub drogi szybkiego ruchu. Troska o środowisko wyraża się przez utrzymywanie bogactwa roślinności miedz, łąk i pastwisk, zakładanie i pielęgnację zadrzewień śródpolnych, ochronę strumieni i oczek wodnych, ograniczenie skażeń gleby i wody. SYSTEM KONTROLI

Gospodarstwa ekologiczne kontrolowane są corocznie. Podczas wizyty inspektorzy sporządzają protokół, który oprócz podstawowych danych o gospodarstwie zawiera szczegółowe uwagi dotyczące spełniania kryteriów rolnictwa ekologicznego. ATEST

Na podstawie protokołu z kontroli gospodarstwa Komisja Atestacji Stowarzyszenia EKOLAND podejmuje decyzję o udzieleniu atestu lub jego odmowie. Atest jest ważny przez jeden rok. Atest Stowarzyszenia EKOLAND mogą otrzymać gospodarstwa dopiero po upływie 2-letniego okresu przestawiania. ZNAKOWANIE PRODUKTÓW

Po podpisaniu umowy o korzystaniu ze znaku Stowarzyszenia EKOLAND rolnik może sprzedawać swoje produkty ze znakiem EKOLAND, w opakowaniach jednostkowych prawidłowo oznakowanych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 15.7.94 w sprawie znakowania środków spożywczych ("Dziennik Ustaw" Nr 86) znakowanie może zawierać określenie "wyprodukowano metodami ekologicznymi" pod warunkiem posiadania atestu potwierdzającego sposób produkcji. Rozporządzenie to zabrania używania określeń: "zdrowy", "bezpieczny". Taki system oznakowania produktów odpowiada przepisom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz oznakowania jego produktów i środków spożywczych nr 2092/91 z dn. 24.6.91. EKOLAND

Stowarzyszenie EKOLAND - zarejestrowane 1.9.89 to organizacja nadzorująca produkcję żywności na podstawie Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego zgodnie z normami międzynarodowymi. Stowarzyszenie EKOLAND przyznaje atesty wyłącznie gospodarstwom, które zakończyły okres przestawiania na metody ekologiczne. Atesty w 1996 r. uzyskało 236 gospodarstw o łącznej powierzchni ok. 7 tys. ha.

EKOLAND to gwarancja rzetelności w rolnictwie ekologicznym.

EKOLAND
Przysiek k. Torunia
87-134 Zławieś Wielka
/ 0-56/678-19-15

Ośrodek Informacyjny
Rolnictwa Ekologicznego
Stowarzyszenia EKOLAND
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
/ 0-22/43-79-04
ekoland2@pol.pl

Ośrodek Dokumentacyjny
Rolnictwa Ekologicznego
Stowarzyszenia EKOLAND
Piotrkowska 83
90-423 Łód1/4
0-42/32-97-65
0-42/30-07-40
ekoland1@post.ld.onet.pl

Dorota MeteraWARSZTATY "TERAZ WISŁA"

24-27.7.br. w ośrodku "Bajka" Klubu "Gaja" odbyły się warsztaty "Teraz Wisła" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przeprowadzone przez członków Klubu "Gaja" dzięki pomocy finansowej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Warsztaty były okazją do zacieśnienia kontaktów, wymiany informacji i pomysłów, ale przede wszystkim do omówienia spraw związanych z dwiema ogólnopolskimi kampaniami, koordynowanymi przez "Gaję": "Teraz Wisła" i "Zwierzę nie jest rzeczą" oraz wstępnego zaplanowania przyszłorocznego Święta Wisły. W drugim dniu warsztatów rzetelnie pomogliśmy Wiśle, oczyszczając jeden z jej dopływów na dość dużej długości. Ogromnym plusem spotkania była wspaniała (wegetariańska oczywiście) kuchnia.

Anna Maria Dziedzic
FWZ/TOZ "Fauna"
skr. 66, 41-400 Mysłowice

CO O AMNESTY INTERNATIONAL WIEDZIEĆ TRZEBA?

Amnesty International jest światowym ruchem działającym na rzecz zapobiegania naruszeniom fundamentalnych praw człowieka. Podstawowe cele działań prowadzonych przez Amnesty International, to:

Amnesty International sprzeciwia się też okrucieństwom popełnianym przez organizacje opozycyjne: braniu zakładników, torturom, zabijaniu uwięzionych i innym mordom.

Amnesty International uznaje niepodzielność i współzależność praw człowieka i działa na rzecz upowszechnienia praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych traktatach. AI dąży do realizacji tych celów, prowadząc edukację w zakresie praw człowieka i zabiegając o ratyfikowanie umów międzynarodowych stanowiących Pakty Praw Człowieka.

Amnesty International jest organizacją bezstronną. Jest niezależna od rządów, partii politycznych, grup wyznaniowych i jakichkolwiek grup interesu. Nie udziela poparcia ani nie przeciwstawia się żadnemu systemowi politycznemu. Nie popiera ani też nie przeciwstawia się poglądom ofiar, których praw broni. Zajmuje się w każdym przypadku wyłącznie ochroną praw człowieka, bez względu na opcję polityczną władz bąd1/4 opozycji i bez względu na przekonania osoby prześladowanej.

Amnesty International nie wypowiada się, które rządy w mniejszym lub większym stopniu łamią prawa człowieka; zamiast porównań koncentruje się na przeciwdziałaniu ich naruszeniom w każdym konkretnym przypadku.

Amnesty International liczy ponad milion członków i sympatyków w ponad 170 krajach i jednostkach terytorialnych. W Międzynarodowym Sekretariacie AI zarejestrowanych jest ponad 4 300 lokalnych grup AI działających w 89 krajach Afryki, obu Ameryk, Azji, Europy i Bliskiego Wschodu, a obok nich działa kilka tysięcy grup AI w szkołach i na uniwersytetach. W celu zagwarantowania bezstronności każda grupa pracuje nad przypadkami dotyczącymi krajów innych niż własny, dobranych w sposób uwzględniający polityczną i geograficzną różnorodność. Badania nt. stanu przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach i w sprawach indywidualnych przypadków łamania praw człowieka prowadzone są w Międzynarodowym Sekretariacie AI. Od żadnej sekcji, grupy ani też od członków indywidualnych nie oczekuje się dostarczania informacji na temat własnego kraju. Sekcje i grupy nie ponoszą odpowiedzialności za podejmowane akcje i oświadczenia wydane przez organizację w odniesieniu do kraju, w którym działają.

Działalność Amnesty International jest finansowana ze składek członkowskich i dotacji. Organizacja nie przyjmuje funduszy pochodzących od rządów. Dla zagwarantowania niezależności wszelkie wpływy organizacji podlegają ścisłej kontroli pod względem zgodności z wytycznymi Międzynarodowego Sekretariatu.

W r. 1977 Amnesty International przyznana została pokojowa Nagroda Nobla za wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie.

Adresy kontaktowe:

Międzynarodowy Sekretariat AI
1 Easton Street
London WC 1X 8Dy
Wielka Brytania

Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce
Jaśkowa Dolina 4
80-252 Gdańsk
/ 0-58/41-57-92
amnesty@gdansk.sprint.pl
konto: Bank PKO o/Sopot
nr 10201882-66918-270-1

"Biuletyn Stowarzyszenia
Amnesty International w Polsce"
Jaśkowa Dolina 4
80-252 Gdańsk
/ 0-58/41-57-92
e-mail: amnesty@gdansk.sprint.pl

Grupa 1 - Gdańsk
Jaśkowa Dolina 4
80-252 Gdańsk
0-58/41-57-92

Grupa 2 - Warszawa
Koszykowa 8
00-564 Warszawa
0-22/622-31-33

Grupa 4 (prawnicza)
Jaśkowa Dolina 4
80-252 Gdańsk

Grupa 5 - Szczecin
Narutowicza 17a
70-240 Szczecin

Grupa Inicjatywna - Katowice
Marek Szulc
Powstańców 22
44-186 Gierałtowice

Grupa Inicjatywna - Kraków
Borsucza 5/38
30-408 Kraków

Grupa Inicjatywna - Lublin
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Grupa Inicjatywna - Łód1/4
Piotrkowska 42
90-256 Łód1/4

Grupa Inicjatywna - Podkowa
Świerkowa 1
05-807 Podkowa Leśna

Koordynator - Suwałki
Brzostkowskiego 6
16-400 Suwałki

Grupa Inicjatywna - Suwałki
1 Maja 3/34
16-400 Suwałki

Grupa Inicjatywna - Szczecinek
28 Lutego 45/3
78-400 Szczecinek

Grupa Inicjatywna - Warszawa
Krasińskiego 34a/23
01-769 Warszawa

Grupa Inicjatywna - Wrocław
Piotra Skargi 29/31
50-082 Wrocław
0-71/353-00-09, 215-211

Grupa Inicjatywna - Wrocław
Sekcja Informacyjna
Jadwiga Ostojska
Pałucka 75/4, 54-153 Wrocław
0-71/353-03-37

Zespól Pilnych Akcji
Amnesty International
Koszykowa 8, 00-564 Warszawa
0-22/622-31-33 / 0-22/47-50-37
xblazew@wodnik.iis.pw.edu.pl
konto: BPH XVI o/Warszawa
nr10601028-1065-27000-520101
z dopiskiem "Pilne Akcje"

˘ Przedruk z: "Biuletyn Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce" nr 1(7)/97.

Aby włączyć się do ruchu, należy wypełnić deklarację członkowską, którą można otrzymać w biurze Zarządu w Gdańsku. Składki są minimalne - 2 zł miesięcznie (dla uczących się 1 zł). Można dołączyć do którejś z grup, można zostać członkiem indywidualnym. Natomiast aby założyć grupę, trzeba zebrać co najmniej 5 osób, dać znać o tym do Zarządu Stowarzyszenia, wtedy powstaje tzw. grupa inicjatywna. Po spełnieniu pewnych warunków (minimum pół roku działalności, podział zadań w grupie, regularnie spotkania, mniej więcej równa intensywność działań) można starać się o uznanie grupy przez Londyn. Dopiero gdy to się stanie, grupa jest w pełni częścią ruchu AI.

Jacek Białas

˘ Materiały przesłała Studencka Grupa Inicjatywna AI z Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

PILICZANIE - STOWARZYSZENI!

23.6. w Wojewódzkim Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza.

Stowarzyszenie będzie działać na terenie dorzecza Pilicy i dążyć do zapobieżenia degradacji jego środowiska przyrodniczego, zachowania bogactwa kulturowego, upowszechnienia wiedzy o nim, a także skupienia społeczności Nadpilicza wokół regionalnych przedsięwzięć kulturalnych i proekologicznych. Zamierza też doprowadzić do powstania muzeum rzeki Pilicy.

Stowarzyszenie prowadzić będzie m.in. działalność wydawniczą, podejmować akcje na rzecz ochrony przyrody, gromadzić zabytki, wspierać badania, organizować wystawy i konkursy, propagować turystykę pieszą, rowerową i wodną. Konkretny program działania przyjmie zaplanowane na wrzesień walne zgromadzenie.

W zebraniu założycielskim wzięły udział 24 osoby, stając się pierwszymi członkami Stowarzyszenia. Kontakt:

Andrzej Kobalczyk
Wojewódzki Dom Kultury
al. 3 Maja 12
97-300 Piotrków Trybunalski
0-44/49-53-54

Zdzisław Dziubecki
Nieformalna Inicjatywa
"Bioregion Nadpilicze"

MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWA EKOLOGICZNE
ZA ATLANTYKIEM

W naszym kraju panuje powszechne wyobrażenie o tzw. American way of life - to znaczy amerykańskim sposobie egzystencji. Zdaniem wielu ludzi, rzadko wyjeżdżających z rodzimego kraju, tryb życia Amerykanów zdeterminowany jest przez nasilający się egocentryzm, objawiający się w wielu dziedzinach życia. Ludzie, którzy tak twierdzą, mają pewnie dużo racji. Postawy szowinistyczne, w szerokim tego słowa znaczeniu, w dużej mierze miały swój początek właśnie w Stanach Zjednoczonych. Nasilająca się konsumpcja, a w związku z tym duży przyrost odpadów komunalnych miał - moim zdaniem - początek także w mocarstwie za Atlantykiem. Opakowania produkowane w dużej ilości bez większego zastanawiania się nad ich utylizacją spowodowały znaczną degradację malowniczych krajobrazów zarówno tamtejszego środowiska lądowego, jak i podwodnego.

Odpowiedzią na narastające zanieczyszczenia ekosystemów było powstawanie edukacji ekologicznej, która wypływała nie tylko z placówek państwowych, ale - UWAGA! - była także inicjatywą nowo powstających stowarzyszeń. W Kalifornii istnieje już pewna grupa towarzystw, które w mniejszym lub też większym stopniu są związane z działalnością proekologiczną. To bardzo pozytywne zjawisko społeczne, że młodzi ludzie - tak w naszym mniemaniu zdegradowanego, nie tylko ekologicznie, kraju - coraz chętniej włączają się w amatorskie badania chociażby nad populacją organizmów w danych ekosystemach. Członkostwo jest dobrowolne, nie ma więc postaci szkolnych kółek zainteresowań, gdzie frekwencja jest w pewnym stopniu zdeterminowana przez opinię nauczycieli. Niektórzy młodzi ludzie z Kalifornii chcą uczestniczyć w różnorodnych wycieczkach, które mają postać czegoś w stylu "sztuki przetrwania". Z naszego punktu widzenia poważnym mankamentem takich wycieczek krajoznawczo-ekologicznych jest konieczność uiszczenia opłaty pokrywającej koszty organizacji, która nierzadko jest dość wysoka. W końcu to jednak niebłaha wyprawa. Dlatego niektórzy rodzice wolą wysłać swoje dzieci na rejs, niż narazić na zepsucie moralne w mieście. To w końcu kapitalizm - już w pełnym tego słowa znaczeniu.

Przykładem takiego stowarzyszenia ekologicznego może być REEF, czyli Reef Environmental Education Foundation (Fundacja Edukacji Ekologicznej zajmująca się rafami) z siedzibą w Key Largo. Towarzystwo to organizuje wyprawy morskie, podczas których uczestnicy badają życie zwierząt zamieszkujących rafy koralowe. W wyprawach biorą udział dorośli i dzieci. Oprócz rejsów członkowie wykonują samodzielne badania odnośnie populacji tych zwierząt, a wynikami dzielą się z organizacją. Służy do tego tzw. Scansheet, do którego wpisuje się dane dotyczące miejsca żeglugi i wyników obserwacji. Wypełniony formularz może być szybko odczytany przez komputer, a informacje zgromadzone w bazie danych. Całkiem poważne organizacje na podstawie danych zebranych przez "Rafę" wyciągają wnioski, kompletując je w publikowanych raportach.

Jeżeli chodzi o podobne wyprawy badawcze, to są one także organizowane przy współudziale innych kalifornijskich towarzystw, jak chociażby Society for Amateur Scientists (Stowarzyszenie Amatorskich Naukowców). Uczestnicy zajmują się nie tylko ekologią; niekiedy prowadzą także obserwacje archeologiczne. Wycieczki te są dobrym przykładem, jak można pożytecznie spędzić czas - blisko przyrody.

Z pewnością do badań ekologicznych zachęca możliwość odbycia niezapomnianych wypraw. Szkoda, że w Polsce podobne grupy nie są jeszcze zbyt rozwinięte. Młodzież szkolna bierze udział co roku w wycieczkach klasowych, które z zasady nie są pozbawione akcentów krajoznawczych, ale często nie nawiązują zbyt do spraw bliskich ochronie środowiska. Powstające w Polsce młodzieżowe kluby ekologiczne zaczynają wypełniać puste miejsce. Obecnie jest ich jednak jeszcze za mało. Jednakże młodzież polskich szkół średnich nie wykazała - jak do tej pory - większego zainteresowania ochroną środowiska, a tym bardziej zagadnieniami czysto ekologicznymi. Z moich obserwacji wynika, że niemałą rolę odgrywają w tym polu drużyny harcerskie, które tak ochronę środowiska, jak i krajoznawstwo krzewią, organizując różnorodne wycieczki. To - według mnie - najlepszy sposób na zainteresowanie tematem. Moim oczekiwaniem jest, aby w Polsce szybciej nastąpiła równowaga pomiędzy postępującą industrializacją i działaniami proekologicznymi. Może chociaż w tym zakresie będziemy lepsi od ludzi żyjących w innych państwach!?…

Paweł Urban
Solarza 22/13
35-125 Rzeszów

EMANCYPUNX
DOŚĆ DYSKRYMINACJI!

Jesteście tak bardzo przekonani o swojej świętości, że nie zauważacie nic obok siebie. Słuchacie zespołów z zaangażowanymi tekstami, nosicie naszywki, nie opuszczacie żadnej giełdy. O co w tym wszystkim chodzi? To jeszcze jedna zniewalająca wersja życia. Widzicie cierpienie ludzi w Chinach, widzicie cierpienia zwierząt w rze1/4niach. Ale jesteście zbyt ślepi, aby zauważyć dyskryminację kobiet. Przyznajecie się do mizoginizmu w stosunku do dziewczyn. Pustymi sloganami nic się nie osiągnie.

Nie można walczyć z systemem, jeśli samemu nie jest się w porządku. Nie pomoże też ciągłe zwalanie winy na rząd, społeczeństwo, policję. Rewolucja zaczyna się w naszych głowach. Ile razy śmiałeś się z homoseksualistów i za chwilę oburzałeś się, gdy ktoś nazwał czarnoskórego człowieka "brudasem, czarnuchem"? Coś tu jest nie tak, nie sądzisz? Ultraostry wygląd nie załatwia niczego - musisz zauważyć pewne problemy, często dotykające ciebie bezpośrednio. Nikt nie chce cię pouczać - każdy ma swój rozum. Ale spróbuj chociaż raz uniknąć i dać sobie spokój z tym wielkim pseudopankowym wrzaskiem. Rozejrzyj się wokoło: dziewczyny są dyskryminowane wszędzie: i na "scenie niezależnej", i poza nią. Niczym nie różni się poklepywanie po tyłku przez punka czy przez żula spod budki z piwem. Niczym nie różni się sztuczne odsuwanie kobiet od ważnych spraw w alternatywnym światku i w "normalnym" społeczeństwie. Zastanów się i przemyśl to. Odnosząc się z wyższością do kobiet, jesteś współtwórcą całego systemu patriarchalnego, który uciska także ciebie.

A chcesz być przecież wolny, prawda? Chcesz zmienić świat - zacznij od siebie! EMANCYPUNX DISTRO

Jeżeli wydajesz zina z antyrasistowskimi treściami…

Jeżeli prowadzisz wytwórnię kaset, płyt i masz w niej żeńskie zespoły (ewentualnie z żeńskim wokalem i feministycznym przekazem)…

Jeżeli robisz naszywki, koszulki, szablony antyhomofobiczne…

…lub w inny sposób tworzysz alternatywną kulturę… - skontaktuj się z nami! (Nie zapomnijcie o kopercie i znaczkach pocztowych).
Oprócz podjęcia się dystrybucji towarów, możemy pomóc we wszelkich akcjach (demonstracje, plakatowanie miasta, happeningi).

Emancypunx to w pełni niedochodowe przedsięwzięcie, które poprzez rozprowadzanie produktów sceny alternatywnej pragnie szerzyć świadomość feministyczną. Interesują nas ziny, kasety, płyty analogowe i CD, ulotki, newslettery, naszywki, koszulki itp. wolne od seksistowskich i homofobicznych bełkotów. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w "scenie" chcemy wykreować życie wolne od wszelkich podziałów, dyskryminacji i przemocy. Chcemy pokazać, że patriarchalny system krzywdzi również mężczyzn, obecny stan rzeczy jest nienaturalnym środowiskiem człowieka i trzeba jak najszybciej pomyśleć o tym, jak ja mogę to zmienić. Wierzymy w to, że można wiele zmienić i chcemy, abyś i ty także przyłączył(a) się do nas - wspólnie możemy rozwalić ten uciskający nas system!!!

Po wszelkie informacje nt. naszej działalności piszcie pod adresem:

Emancypunx
skr. 145
02-792 Warszawa 78

rys. "Woman" - Lhotse


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97