"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98


Z serii Biblioteka "Zielonych Brygad":

img0001.gif Nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (praca zbiorowa), 488 ss. A5, 15 zł. Już w kwietniu zapowiadana antologia zawierająca teksty, które nie zmieściły się w ZB, ułożone w działy: alternatywy, ankiety, co to jest ekologia, demografia, dokumenty, edukacja, ekonomia, energia, idee, język, literatura, muzyka, poglądy, porady, przestrzeń, przyroda, recenzje, rytuały, symbole, świat, transport, ulubiony ustrój pana ekologa, wieś i rolnictwo, wywiady...
img0002.gif Nr 26 My, zwierzęta (praca zbiorowa), 160 ss. A5, 5 zł. To praca zbiorowa, która obejmuje teksty o różnej tematyce (w tym krytyczne) - wszystkie jednak dotyczą relacji człowiek - zwierzę. Można więc przeczytać o gatunkach ginących, łowiectwie i kłusownictwie, znanych miłośnikach zwierząt (artyści, pisarze), kosmetykach nie testowanych na zwierzętach i wiwisekcji, a ponadto: Czy Kropotkin kochał zwierzęta?, Jak nie zabiłem szczura, Kto kogo małpuje? - to tylko niektóre problemy, które porusza publikacja. Zawiera także recenzje książek o tematyce dotyczącej zwierząt oraz krytyczne uwagi co do najnowszej ustawy o ochronie zwierząt.
img0003.gif Nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, 76 ss. A4, foliowana okładka, 2 zł. Publikacja ta to poprawiona i uzupełniona wersja książki wydanej w 1995 r. przez FWIE w tłumaczeniu Marcina Hyły, a przygotowanej przez Jo Corcorana ze Skillsharing Project, Greenpeace Communications. Jest to poradnik dla działaczy organizacji pozarządowych, napisany na bazie obozu szkoleniowego dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się jesienią '93 w Ojcowskim Parku Narodowym. Są w niej fragmenty będące dokumentalnym zapisem warsztatów, przykłady różnych akcji grup ekologicznych, a także praktyczne porady, jak prowadzić kampanię: strategie, cele, żądania, taktyka, analiza układu sił itp. Można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze, jak nawiązać i prowadzić współpracę z mediami - wykorzystanie prasy i telewizji dla celów kampanii, struktura mediów w Polsce, polskie agencje prasowe; jak napisać propozal i podanie o dotację, a także jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Książka zawiera też listę publikacji pożytecznych dla działaczy (nie tylko ekologicznych). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.
img0004.gif Nr 23 Piotr Szkudlarek Dostęp do informacji - poradnik, 40 ss. A5, foliowana okładka, 2 zł. Jest to poradnik mający ułatwić uzyskiwanie informacji od organów administracji. Przeznaczony jest dla działaczy organizacji społecznych i wszystkich, którzy zmuszeni są kontaktować się z administracją państwową, niekoniecznie z powodów zawodowych. Omawia sposoby otrzymywania informacji od jej organów. Podejmuje problem jawności i tajności (dostęp dziennikarzy do informacji), często w odniesieniu do Konstytucji RP. Zawiera wzory oficjalnych pism (wniosek, skarga m.in. do NSA) oraz akty normatywne. Zainteresowani mogą również znaleźć tam adresy najważniejszych organów administracji państowej (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich) i mediów (m.in. Polskiej Agencji Prasowej).
img0004.gif Nr 22 Krzysztof Czuchra Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków, 32 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Praca ta skierowana jest do tych, którzy szukają prostego i skutecznego sposobu oczyszczania ścieków, w tym do władz gminnych. Takim sposobem są oczyszczalnie hydrobotaniczne (roślinne), czyli takie, które do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków wykorzystują naturalne właściwości organizmów żyjących w środowisku podmokłym. Można tu znaleźć zasady i opis samodzielnej budowy i działania oczyszczalni oraz rysunki przedstawiające schemat jej pracy i procesu oczyszczania, a także krótką charakterystykę roślin wykorzystywanych w tym procesie.
img0006.gif Nr 21 Między lobbingiem a obywatelskim nieposłuszeństwem (red. Piotr Frączak), 44 ss. A5, foliowana okładka, 1,5 zł. Wydana wspólnie z "Asocjacjami", podejmuje i pogłębia tematykę poruszoną w książkach: Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa i Wspólna droga… (zob. poniżej).
img0007.gif Nr 20 Per Herngren Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, 184 ss. A5, foliowana okładka, 5 zł (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98).
img0008.gif Nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa), 40 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Omawia m.in. podstawowe problemy, jakie powstają wśród ludzi połączonych ideą wspólnego działania na rzecz Ziemi i struktury zarządzania organizacją. Zawiera przemyślenia nt. działania w grupie, znaczenia głosu jednostki, mniejszości w podejmowaniu decyzji itp. Prezentuje założenia Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej nt. konsensusu - przede wszystkim od strony praktycznej: jak doprowadzić do wspólnej decyzji, jak odczytywać nastroje grupy itp. oraz praktyczne zasady działania Listy 21. Wykorzystuje fragment dokumentu ideowego Federacji Zielonych z 1988 r., który jednak nigdy nie był publikowany w szerszym obiegu, oraz materiał z kursu Davida Neenana "Biznes XXI wieku", opartego na ideach Buckminstera Fullera (zob. ZB nr 5(95)/97, s.96).
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy coś łączy Antygonę, Artykuły henrykowskie, Rejtana, Drzymałę i jego wóz, Thoreau, Gandhiego, M. L. Kinga, "Solidarność" w latach 80-81, "akcję Krzaklewskiego" - przeczytaj ww. publikacje!
img0009.gif Nr 19 Janusz Reichel Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, 104 ss. A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł - w tym koszt przesyłki (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.
img0010.gif Nr 17 Robert Drobysz Niemi szamani, 28 ss. A6, foliowana okładka, ilustracje, 1 zł (współczesna poezja o tematyce ekologicznej - zob. ZB nr 1(91)/97, s.71; 4(94)/97, s.89).
Chcąc zapewnić sobie stały dostęp to wiadomości o tym, co się dzieje w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), mogą Państwo zakupić 120-stronicowy miesięcznik za 1 złotówkę! Aktualnie prenumerata roczna miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo ekologów" dla osób prywatnych z wysyłką na terenie kraju kosztuje 12 zł, a dla instytucji - 24 zł (w tym koszty pocztowe). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOŚ S.A. o/Kraków. Posiadamy jeszcze egz. archiwalne: 56, 70, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (po 1 zł) oraz stare numery anglojęzycznego kwartalnika o ekologii i ekologach w Polsce: "Green Brigades. Ecologists' paper" nr 5-6, 8, 9, 10 (po 2 zł) oraz nowy numer (24) - o powodzi, wyborach, rolnictwie ekologicznym i nie tylko (2 zł).
img0011.gif
img0012.gif
Zachęcamy też do zakupu serii zestawów dydaktycznych: Transport (Elżbieta Tyralska-Wojtycza) - 6 zł, Śmieci (Darek Szwed i Elżbieta Tyralska-Wojtycza) - 6 zł, przydatnych dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Są one przeznaczone dla osób zainteresowanych problemami środowiskowymi, spowodowanymi przez śmieci oraz transport, a zwłaszcza motoryzację. Adresowane są do nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną (środowiskową) w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawów na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania. Prace liczą 30-40 ss. W każdym zestawie splatają się dwa elementy:
  • informacyjno-teoretyczny - zawierający odpowiednio dane dotyczące zagrożeń środowiska wynikających z gospodarowania odpadami oraz spowodowanych przez motoryzację, znajdziecie tam Państwo także hierarchię postępowania z odpadami oraz informacje o zaletach transportu publicznego i roweru;
  • dydaktyczny - zawiera propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. Propozycje te mają charakter aktywizujący, uwzględniają możliwości prowadzenia zajęć zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.

Każdy z powyższych zestawów ma pozytywną opinię doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie.

img0013.gif Wiedzę o problemach gospodarki odpadami można pogłębić (prócz zestawu Śmieci), zamawiając dodatkowo następujące pozycje: Darek Szwed Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, 20 ss. A5, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne". Zawiera liczne porady. Treść uatrakcyjniają rysunki.
img0014.gif Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), 128 ss. A4, 10 zł. Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.
img0015.gif Zainteresowanym promocją roweru polecamy książkę Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów (Marcin Hyła), 76 ss. A4 (okładka kolorowa), 6 zł. Jest ona częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. (…) Rower na całym świecie przeżywa swój wielki powrót do centrum miast. Jest poruszany tylko za pomocą mięśni, nie wydziela spalin, nie hałasuje i zajmuje mało przestrzeni. Dzisiaj w Monachium i Hanowerze co dziesiąta - a w Amsterdamie nawet co trzecia - podróż odbywa się na rowerze. Książka pokazuje, jakie rozwiązania stosują w swoich miastach Holendrzy, Niemcy czy Duńczycy, aby uczynić je przyjaznymi dla środowiska. Miasta dla rowerów przeznaczone są dla wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą. Adresatem książki są radni, urzędnicy, urbaniści i planiści, dziennikarze i publicyści, a także młodzież. "Miasta dla rowerów" to również poradnik dla działacza ekologicznego. (…) Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…) Książka jest napisana w celu promocji idei miasta dla rowerów. Jej treść jest przekonywująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane. (...) Publikacja bardzo dobrze przygotowana, z pewnością odegra dużą rolę w promowaniu tytułowej idei. - prof. dr hab. arch. Aleksander Bohm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa. (z książki)
img0016.gif Ciekawą pozycją o niezwykłych walorach przyrodniczych "zwykłych" zarośli nad pozornie "przeciętną" rzeką jest Spór o Sołę (red. Robert Wawręty i Piotr Rymarowicz), 48 ss. C5 (okładka kolorowa), 2 zł.
img0017.gif Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej Andrzeja Pakłowskiego, 152 ss. A5, okładka foliowana, 15 zł. Jest to książka popularyzatorska, która ma na celu poszerzyć naszą wiedzę o aloesie jako roślinie leczniczej: skład chemiczny, aloes w kosmetyce oraz jego zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego (np. astma, grypa, zapalenie zatok), pokarmowego (np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy), nerwowego (np. migrena), moczowo-płciowego (np. kamienie nerkowe) oraz chorób skóry (np. grzybica, półpasiec) i innych (np. bezsenność). Książka podaje przyczyny tych chorób i zasady leczenia aloesem - przekonsultowane z lekarzami medycyny.
img0018.gif Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych lub częstszych zamówieniach - możliwość zniżek oraz otrzymania bonusów w postaci zestawu  Energia (20 ss. A4, egz. wybrakowane - gratis) i Kolorowe pojemniki… (zamówienie pow. 5 zł - Energia lub Kolorowe… na dokładkę; powyżej 10 zł - Energia i Kolorowe…). Aby otrzymać sam zestaw dydaktyczny Energia, należy przesłać zaadresowaną zwrotnie kopertę A4 z naklejonym znaczkiem za 0,90 zł. Oferujemy też kolorowy plakat reklamowy ZB oraz próbne numery esperanckich pism ekologicznych "AVEno" nr 16 i "VERDire" nr 19 (koperta A4 ze znaczkiem za 0,90 zł). Zamówienia pod adresem: Wydawnictwo "Zielone Brygady Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków 48/12/422-22-64, 422-21-47 w.28, 33  422-22-64, 422-21-47 w.26, 22 zb@zb.most.org.pl. Można też kupować na miejscu w Wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek-piątek 8-20) lub w punktach sprzedaży wymienionych na IV s. okładki). Zapraszamy też do naszej księgarni wirtualnej
http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm. Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (powyżej 5 zł).
Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składanie wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

W niedługim czasie w naszej ofercie znajdą się dodatkowo: Dziwny ogród, Wegetarianizm w religiach świata, Milcząca arka - mięso, zabójca świata.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98