"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998


Wydawnictwa  Prawnicze  PWN  Sp. z o.o.


gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1, 02-495 Warszawa

/ 0-22/667-45-31, 667-75-43, 0-22/723-07-39

wp-pwn@wp-pwn.com.pl http://www.wp-pwn.com.pl

Janina Ciechanowicz

USTAWA O ODPADACH. USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Analiza obowiązków wynikających z ustaw, jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, zawierania umów z odbiorcami odpadów i umieszczania na opakowaniach informacji ułatwiających ich dalsze wykorzystanie; tryb przekazywania dokumentacji dot. odpadów. Poruszona została problematyka składowania odpadów (ustawa wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę składowiska odpadów), również transportu i sprowadzania odpadów z zagranicy oraz egzekucji prawa. Książka zawiera ujednolicone teksty aktów normatywnych.

Cena: 28 zł, stron: 177.Andrzej Kidyba

USTAWA O FUNDACJACH.
PRAWO O STOWARZYSZENIACH

Omówienie podstawowych zasad działalności fundacji i stowarzyszeń jako podmiotów prawa. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza, poświęcona fundacjom, wyjaśnia pojęcie fundacji, omawia tryb jej tworzenia, reorganizacji i likwidacji, a także charakterystykę zasad jej działalności jako osoby prawnej. Część druga, w której zostały omówione stowarzyszenia, ma podobny układ, choć - ze względu na korporacyjny charakter tej osoby prawnej - we wstępie autor skoncentrował się na problemie członkostwa. Książka zawiera ujednolicone teksty aktów normatywnych oraz wzory statutów.

Cena: 21 zł, stron: 158.

I WIELE INNYCH PUBLIKACJI...


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998