Zielone Brygady nr 11 (113), 1-15 czerwca 1998


WYDAWNICTWO "ZIELONE BRYGADY" OFERUJE Spór o Sołę (red. Robert Wawręty i Piotr Rymarowicz), FZ-Oświęcim, Oświęcim 1996, 48 ss. B5, kolorowa okładka, ilustracje, 5 zł. Działacze ekologiczni i przyrodnicy dowodzą, że regulacje rzek nie przyczyniają się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego, a w dodatku oznaczają zagładę naturalnych środowisk nadrzecznych. Opisano zakończoną sukcesem kampanię Federacji Zielonych - Oświęcim (obecnie Towarzystwa na rzecz Ziemi) przeciwko planom uregulowania Soły, a także wyniki badań przyrodniczych, z których wynika, że w Oświęcimiu udało się zachować fragmenty naturalnego lasu łęgowego (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71). Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków (red. Sławomir Pietrasik), OTZO "3R" i TnrZ, Kraków 1998, 78 ss. A4, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł (dla organizacji ekologicznych 5 zł). Publikacja szeroko opisująca metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu roślin hydrofitowych. Można więc w niej przeczytać m.in. o oczyszczalniach korzeniowych i trzcinowych według technologii duńskiej, funduszach wspierających budowę takich oczyszczalni w Polsce, a także zapoznać się z opisami istniejących w naszym kraju obiektów hydrobotanicznego oczyszczania ścieków (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66). Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych (red. Marta Matuzik, Piotr Rymarowicz), OTZO "3R" i Fundacja "Bez względu na niepogodę" (KLON/JAWR), Kraków - Warszawa 1998, 355 ss. A4, 30 zł w formie książkowej (10 zł dla organizacji ekologicznych), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji pozarządowych). Katalog podaje informacje o 609 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska; indeksy tematyczne - wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw, w których posiadają swoje siedziby. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Dostępny bezpłatnie w sieci Internet pod adresem: http://free.ngo.pl/otzo (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66). Recykling - katalog 97/98, OTZO "3R", Kraków 1997, 102 ss. A4, kolorowa, foliowana okładka, 40 zł + 8 x dodatki regionalne, A4 (każdy - 10 zł). Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących: systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych urządzenia i technologie utylizacji odpadów projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami - razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66). Materiały z seminarium pt. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim '97 (red. Marta Matuzik, Beata Przybylska, Piotr Rymarowicz), OTZO "3R" i FZ-Oświęcim, Kraków - Oświęcim 1997, 160 ss. A4, 30 zł (dla organizacji ekologicznych 10 zł) + 30 zł dodatek. Materiały zawierające informacje związane z gospodarką odpadami w gminie, m.in.: finansowanie gminnych inwestycji w gospodarce odpadami sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w związku z lokalizacją składowisk odpadów komunalnych gospodarka opadami niebezpiecznymi w gminach. W dodatku umieszczono m.in.: wzorcowe teksty aktów prawnych (uchwał itd.) wydawanych przez gminy wraz z komentarzem, opracowane przez prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66). Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), OTZO "3R", Kraków - Oświęcim 1996, 128 ss. A4, 15 zł (dla organizacji ekologicznych 5 zł). Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju. Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, Kraków 1992, 20 ss. A5, ilustracje, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne" (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71). Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, 36 ss. A4, ilustracje, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania. W zestawie splatają się dwa elementy: