Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90
Jeden dorosły buk spełnia zapotrzebowanie na tlen 10 dorosłych ludzi.
Stuletni buk wyprodukował 12,5 mln m3 tlenu, by go zastapić potrzeba 1700 buków o średnicy korony 2 m.

PUSZCZA BUKOWA PARKIEM NARODOWYM

Społeczeństwo Szczecina i okolic od dawna było świadome niepowtarzalnej wartości Puszczy Bukowej, a także wynikającej z tego konieczności zdecydowanej ochrony tego obszaru przed krótkowzrocznością polityki stawiającej na pierwszym miejscu gospodarkę przemysłową i rolnictwo wielkoprzestrzenne.

Puszcza Bukowa, od niedawna Szczeciński Park Krajobrazowy, w całości jest czymś wyjątkowym - "perłą" szczecińskiej ziemi. Niezwykle urozmaicona rzeźba terenu stworzyła możliwości do kształtowania się różnorodnych siedlisk z rozmaitymi zbiorowiskami roślinności i wspaniałych terenów dla egzystencji dzikich zwierząt. Wzgórza Bukowe pocięte są głębokimi dolinami, którymi często płyną jeszcze czyste wody potoków. Ciekawymi zjawiskami hydrologicznymi są: wycieki wodne, zanikanie strumieni pod ziemią, co związane jest z "łuskową" budową podłoża geologicznego. W różnych miejscach Puszczy, nawet wysoko położonych, znajdują się bezodpływowe zagłębienia wypełnione wodą lub bagienną glebą.

Na niewielkim stosunkowo obszarze Puszczy Bukowej, zajmującym ok. 7800 ha powierzchni, wykształciły się zespoły roślinne będące kolejnymi ogniwami w rozwoju szaty roślinnej. Puszcza Bukowa pod Szczecinem - w całości - stanowi bardzo cenny obiekt przyrodniczy. Wszelka działalność na jej terenie powinna być podporządowana jednemu głównemu celowi: zachowaniu zespołów leśnych, które się tam wykształciły. Do rzadkości bowiem należy występowanie tak różnorodnych zbiorowisk roślinnych - jak różne olesy i łęgi, rozmaite buczyny, dąbrowy i bory - na tak niewielkiej powierzchni.

*****

Czy wiesz, że: w strefie ochronnej Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa planowane jest:

  1. Wysypisko śmieci, tarskich (ferm kurzych)
  2. Budowa autostrady.

Warto wiedzieć, że:

Żądamy utworzenia

SZCZECIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO - PUSZCZA BUKOWA

Jego utworzenie sprawi, że:

Nauczyliśmy się jedynie wykorzystywać przyrodę. W momencie gdy ona ginie i ty zrób w końcu coś dla niej. Jeżeli chcesz przyczynić się do uratowania "zielonych" płuc Szczecina, poprzyj naszą akcję "Puszcza Bukowa - Parkiem Narodowym" swoim podpisem pod petycją do kompetentnych władz.

Nieformalny Ruch Ekologiczny "Gaja"
Ośrodek Kultury "Saniga"
ul. Chopina 22
Szczecin
tel 525333 (środy od 17.00)

(Ulotkę nadesłała Efcia Ostapko)


nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony