Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

O ZANIECZYSZCZENIU ŚRODOWISKA INFORMACYJNEGO

Pragnąłbym zwrócić uwagę wszystkich osób zajmujących się ochroną środowiska na specyficzną formę jego zanieczyszczenia, mianowicie na skażenie środowiska informacyjnego.

Do problemu informacji można podchodzić w różny sposób, dla cybernetyka jest ona wielkością którą można wyrazić liczbą bitów na sekundę, dla innych jest ona tylko towarem.

We współczesnym świecie stała się ona niestety narzędziem walki. Fachowcy, w zależności od stopnia zafałszowania dzielą informację na białą, szarą i czarną. Zjawisko manipulowania informacją ma, moim zdaniem, bardzo negatywny wpływ na jakość i skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska.

Jak się wydaje źródłem omawianego zanieczyszczenia i powodem manipulacji są następujące zjawiska określane za pomocą niżej podanych sloganów:

  1. Zjawisko walki idei,
  2. Problem skorumpowanej administracji,
  3. Sprzedajna żurnalistyka,
  4. Faszyzacja przemysłu,
  5. Szowinistyczna nauka.

Wydaje się, że i dzisiaj mimo upływu 2500 lat od omawianych wydarzeń, dalej obiektywne prawdy naukowe są szkodliwie wypaczone przez dopasowywanie ich do obowiązującej wiary w nieograniczony rozwój, postęp naukowo - techniczny oraz wskutek emocjonalnego stosunku do przedmiotu własnych badań.

Dobitnym przykładem takiego tendencyjnego "uprawiania nauki" jest działalność zwolenników wykorzystywania energii jądrowej. Jak można wyraźnie zauważyć analizując ich często - gęsto zamieszczane wypowiedzi, nie przyjmują oni do wiadomości ani poglądów czy opracowań odmiennych od ich własnych, ani żadnych danych świadczących na niekorzyść EJ, a często można odnieść wrażenie, że wręcz fakt katastrofy charnobylskiej w ogóle nie dotarł do ich świadomości.

Na zakończenie pragnąłbymm przytoczyć parę przykładów zagadnień co do których istnieje wiele sprzecznych informacji, które powinny zostać poddane krytycznej weryfikacji.
Są to problemy:

  1. Wspomniany już problem opłacalności stosowania i bezpieczeństwa energetyki jądrowej.
  2. Problem przyczyn skracania się długości życia ludności w Polsce.
  3. Problem przyczyn wzrostu zachorowalności na choroby nowotworowe.
  4. Problem zgodności danych co do lesistości Polski ze stanem faktycznym.
  5. Problem tempa wyczerpywania się różnych zasobów środowiskowych, np. ryb w oceanach.

J. Karcz
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony