Strona główna   Spis treści 

ZB nr 15(141)/99, 16-31.10.99
EUROSCEPTYCZNIE

OŚWIADCZENIE

Organizacje i osoby obecne na Kongresie Opozycji Antysystemowej Wałbrzych 4-5.9.99 postanowiły założyć forum o nazwie: Konfederacja Dla Naszej Ziemi. Celem forum będzie m.in. organizowanie sprzeciwu wobec procesów: integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji.

Adres kontaktowy forum:

Rafał Jakubowski
Al. Wojska Polskiego 2/1
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 0-604974329
e-mail: konfeder@zgudek.waw.pl
strona: http://www.zgudek.waw.pl/konfederacja

Wałbrzych 5.9.99

rysunek

początek strony

DRODZY PRZYJACIELE Z CAŁEJ EUROPY

W dniach 10-12.12, z okazji zakończenia przewodniczenia UE przez Finlandię odbędzie się w Helsinkach szczyt Unii Europejskiej. Będzie dyskutowanych wiele ważnych kwestii tak oficjalnie jak za zamkniętymi drzwiami; wspólna polityka obronna, następna konferencja miedzy rządowa, spotkanie (WTO) i inne. Będzie forsowany rozwój Unii Europejskiej w kierunku silnej federacji zdominowanej przez politykę wolnego handlu, lekceważącej prawa socjalne, kwestie ochrony środowiska, pokoju i rozbrojenia.

Wiele organizacji pozarządowych i aktywistów zaangażowanych w sprawy ekologii, pokoju, trzeciego świata uważa, że Europa zdominowana przez Unię Europejską nie jest tym czego chcemy.

Dlatego apelujemy do Was o wyrażanie poparcia dla DEKLARACJI DLA INNEJ EUROPY, którą prezentujemy poniżej.

Mamy zamiar zorganizować obrady okrągłego stołu w Helsinkach w dniach oficjalnego szczytu z udziałem organizacji pozarządowych z jak największej liczby krajów.

Ula Klotzer (Alternative to EU - chair)
Teemu Matinpuro (The Finnish Peace Committee - secretary general)
Jan Kunnas (Friends of the Earth Finland - chair)
Lea Launokari (Women for Peace - coordinator)
Tanja Pelttari (EU - Critical Youth - chair)

Prosimy o wysyłanie poniższej deklaracji poparcia w następującej formie na adres:

EU Alternative
Makelankatu 62 C
00520 Helsinki, Finland
tel. +358-9-682 3422 fax +358-9-682-3544 e-mail: jussi.lilja@kolumbus.fi


Signatures for the DECLARATION -FOR ANOTHER EUROPE
Helsinki, December 10th-12th 1999:
Organization___________________________________________________
Contact person_________________________________________________
Address_______________________________________________________
Country_______________________________________________________
E-mail________________________________________________________
Phone________________________________________________________
Fax__________________________________________________________

Kontakt także:

Olaf Swolkień
Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax 0-12/422-22-64, 422-21-47, 429-53-32 wew. 24
e-mail: olaf@fwie.most.org.pl

początek strony

DEKLARACJA
KONGRES NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI EUROPY
- INNEJ EUROPY
HELSINKI, 10-12.12.99

NIE DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH EUROPY

Układy z Maastricht i z Amsterdamu zawierają oczywiste cechy federalizmu. Wspólne granice, wspólna przestrzeń prawna, wspólna policja, wspólna waluta, wspólne obywatelstwo i wspólna polityka zagraniczna prowadząca do wspólnej obrony są cechami wspólnego państwa.

Jednakże struktury wspólnej Europy są rządzone przez zbiurokratyzowaną i zcentralizowaną elitę, będącą poza zasięgiem ogółu zwykłych obywateli.

Fundamentalną zasadą demokracji jest, że ludzie rządzą poprzez wybór swych przedstawicieli, którzy podejmują decyzje, ale także poprzez ich odwołanie lub niewybieranie po raz wtóry, jeżeli źle się sprawowali. We wszystkich krajach prawa muszą być tworzone jako umowa pomiędzy państwem i obywatelami, umowa będąca swego rodzaju regułami gry, wg których funkcjonuje społeczeństwo. Wszelkie tworzenie prawa musi się opierać na woli obywateli i prawa muszą obywatelom służyć.

Prawo Unii Europejskiej tworzy precedens jako prawo ponad prawami narodowymi, nawet ponad narodowymi konstytucjami. Jednakże kraje członkowskie Unii Europejskiej formowały się przez setki lat i różnią się pod względem kultury i języka. Natomiast Unia Europejska tworzy coraz więcej wspólnych praw, dyrektyw i regulacji, które są obce i niezrozumiałe dla ludzi i które nie przystają do ich tradycji kulturalnej i do ich poglądów na społeczeństwo.

Społeczeństwo demokratyczne i sprawiedliwe może być oparte tylko i wyłącznie na społeczeństwie obywatelskim. Europejczycy nie mają wspólnego języka, forum dyskusji ani innych instrumentów do kształtowania się opinii, które są konieczne dla funkcjonowania demokracji. Unia Europejska jest po prostu zbyt wielka, aby mogła w niej funkcjonować demokracja w jej prawdziwym sensie.

Wzywamy wszystkich mieszkańców Europy do wspólnej pracy na rzecz Europy zróżnicowanej i na rzecz międzyrządowej (nie ponadnarodowej) współpracy pomiędzy niezależnymi i równymi sobie państwami. Każde państwo ma prawo do posiadania i tworzenia swoich własnych praw respektujących charakter jego obywateli w zgodzie z międzynarodowymi układami i Kartą Narodów Zjednoczonych.

GLOBALIZACJA NIE ODPOWIADA POTRZEBOM LUDZKIM
I PONIOSŁA W TEJ DZIEDZINIE KLĘSKĘ

Globalizacja i deregulacja gospodarcza stworzyły zaklęty krąg, katastrofalny dla ludzi i wszystkich krajów. Swobodny przepływ kapitału zmusza społeczeństwa i rządy do coraz bardziej brutalnego wyścigu w dziedzinie inwestycji. Prowadzi to do dramatycznych cięć w sektorze usług publicznych, obniża społeczne i ekologiczne standardy i uniemożliwia jakikolwiek postęp w tych dziedzinach. Bezrobocie i bieda rosną. Globalizacja podzieliła społeczeństwa na bogate mniejszości i coraz większe rzesze ludzi wykluczonych poza nawias społeczny. W wielu krajach pustoszeją regiony wiejskie, a ludzie pracy najemnej są zagrożeni bezrobociem.

Proces globalizacji jest dokonywany przez wielkie korporacje i elity technokracji. Wg ich polityki globalny wolny rynek jest warunkiem nieustannego wzrostu. Twierdzą, że ten wzrost tworzy dobrobyt w całych społeczeństwach. To jest nieprawda. Prawdziwym motywem ich działania jest zabezpieczenie ciągle rosnących zysków właścicieli korporacji i rosnącej władzy w rękach technokratycznych elit. Niestety, politycy w wielu krajach cały czas dokonują przekazywania swojej władzy, którą sprawują ze społecznego mandatu, tym zwolennikom wzrostu, centralizacji i ekonomicznego liberalizmu, którzy nigdy nie poddają się demokratycznej weryfikacji.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) stała się narzędziem ponadnarodowych korporacji w dziele organizowania i forsowania światowego rządu na ich warunkach. WTO jest także silnie powiązana z innymi międzynarodowymi instytucjami. Przez pierwsze pięć lat swojego działania WTO przyczyniała się do koncentracji bogactwa w rękach już bogatej mniejszości i do rosnącej nędzy znakomitej większości populacji naszego globu. WTO jest także odpowiedzialna za degradację naturalnego środowiska popierając niezrównoważony wzrost produkcji i konsumpcji. To wielkie korporacje są beneficjantami regulacji WTO. WTO stawia handel i wielkie zyski ponad wszystko inne, lekceważąc względy ekologiczne, społeczne, konsumenckie i zdrowotne. Te rządy, które odgrywają dominującą rolę w podejmowaniu decyzji przez WTO i korporacje, które korzystają z ich decyzji odmawiają uznania istnienia tych problemów i nie dopuszczają do publicznej nad nimi debaty.

Wzywamy wszystkich mieszkańców Europy do współpracy przeciw globalizacji i zobowiązujemy się do wpływania na nasze rządy i parlamenty, aby zatrzymały ten proces. Domagamy się od wszystkich rządów i parlamentów zatrzymania procesu rozwoju wielkoskalowego handlu i ustanowienia moratorium na jakiekolwiek nowe działania i negocjacje prowadzące do zwiększenia potęgi WTO.

Istniejące układy międzynarodowe i ich konsekwencje dla społeczeństw muszą być na nowo poddane analizie. Jakakolwiek dalsza kooperacja musi być oparta na zasadach uznania wzajemnych praw i korzyści wszystkich stron i musi opierać się na procedurach demokratycznych.

W Helsinkach będą znane wyniki Konferencji ministerialnej WTO w Seattle. To będzie dobra okazja do planowania i koordynacji następnych etapów naszej kampanii przeciw liberalizacji i centralizacji.

BEZPIECZEŃSTWO NIE MOŻE BYĆ BUDOWANE
PRZEZ ZBROJENIA

Koniec zimnej wojny stworzył wyjątkowe możliwości dla nowej koncepcji bezpieczeństwa dla całej Europy. Rozpad Układu Warszawskiego stworzył faktycznie strefę bezatomową rozciągającą się od Europy Północnej do Bałkanów. Jednak rozszerzenie NATO na wschód i plany Unii Europejskiej budowania wspólnego systemu polityki obronnej, położyły kres dążeniom do "Innej Europy". Zamiast tego ma miejsce proces remilitaryzacji.

Nowi członkowie NATO i państwa do NATO aspirujące są zmuszone do całkowitej modernizacji uzbrojenia. Stanowi to niezwykle duże obciążenie dla gospodarek tych krajów i pochłania środki pilnie potrzebne do odbudowy systemu bezpieczeństwa socjalnego i ochrony środowiska. Traktat Amsterdamski przewiduje, że również kraje członkowskie UE będą modernizować swoje wyposażenie wojskowe. Wraz z całym szeregiem innych działań pokazuje to, że współdziałanie NATO i UE co do polityki obronnej i zapobiegania sytuacjom kryzysowym będzie bardzo ścisłe.

Aby sprostać potrzebom wojskowym tak szerokiego sojuszu struktury wojskowe i wyposażenie musi być ujednolicone. Rozszerzenie NATO oraz wspólne plany obronne NATO i UE mają katastrofalny wpływ na proces rozbrojenia w skali całego świata. NATO jest ciągle czysto wojskową organizacją wciąż opierającą się na antyhumanitarnej doktrynie odstraszania i prawie do użycia w tym celu broni atomowej jako pierwsza strona.

NATO zadecydowało niedawno, że może rozpocząć działania wojenne bez zgody organizacji międzynarodowych i ponad wszystkimi decyzjami Narodów Zjednoczonych. Oznacza to, NATO przedstawiające się jako sojusz czysto obronny faktycznie zmienia się obecnie w światową policję działającą w imię własnych interesów.

Zamiast budowania systemu bezpieczeństwa poprzez działania wojskowe, trzeba zwiększyć rolę dyplomacji, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znaczenia musi także nabrać proces OBWE jako fundament wspólnego bezpieczeństwa europejskiego.

Wzywamy wszystkich mieszkańców Europy do wywierania nacisku na swoje rządy i parlamenty w celu stworzenia neutralnej, niezaangażowanej w pakty militarne, wolnej od broni atomowej strefy w Europie chronionej przez prawo międzynarodowe. Konflikty powinny być rozwiązywane poprzez negocjacje i poszanowanie wzajemne oraz w oparciu o zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE.

OCHRONA ŚRODOWISKA
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LOSY ŚWIATA
MUSI BYĆ ZAGADNIENIEM NUMER 1 DEBATY POLITYCZNEJ

W wieku XX dokonał się imponujący postęp w dziedzinie nauki i techniki. Wiemy jak polecieć na księżyc, transplantować geny i budować coraz potężniejsze komputery. Największy postęp dokonał się w dziedzinach, gdzie były największe widoki na wielkie zyski. W tym samym czasie nie jesteśmy w stanie zapewnić świeżego powietrza, czystej wody i standardów zdrowotnych dla miliarda ludzi, ani zapobiec ginięciu tysięcy gatunków. Coraz większe zapotrzebowanie na energię ciągle pogłębia zmiany klimatu i zwiększa ilość zanieczyszczeń, także radioaktywnych.

Wysoki poziom zużycia naturalnych zasobów, zanieczyszczenie powietrza i wody oznaczają, że globalna ekonomia dąży do ekologicznego bankructwa. Zapełniliśmy ekologiczną przestrzeń naszej planety w sposób, który prowadzi do katastrofy. Aby zbudować świat, w którym wszyscy ludzie będą mogli żyć w sposób godny, konsumpcja musi się radykalnie zmniejszyć. Oznacza to, że dobrobyt i zasoby muszą być redystrybuowane i że rozwój technologii przyjaznych dla środowiska musi być przyspieszony. Jeżeli nie uda się nam tego dokonać to frustracja spowodowana zanieczyszczeniami i wynikającymi stąd problemami zdrowotnymi, obniżająca się jakość życia, rywalizacja o kurczące się zasoby mogą wywołać ogromne konflikty społeczne.

Transformacja ku ekonomii przyjaznej dla środowiska stanowi ogromne, historyczne wyzwanie i szansę. Na całym świecie ludzie stają się coraz bardziej świadomi pilnej potrzeby zmian, jednak taki proces nie może się zacząć, dopóki rządy są w rękach wszechpotężnych, ogromnych korporacji ponadnarodowych, które za jedyny cel mają maksymalizację zysków w jak najkrótszym czasie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Europy o wywieranie nacisku na swoje rządy i parlamenty, aby zaprzestały popierać politykę szybkiego i obliczonego na krótką metę zysku, na rzecz środków prowadzących do ekologicznej równowagi, demokracji i odpowiedzialności za nasz świat.

Ula Klotzer (Alternative to EU)
Teemu Matinpuro (The Finnish Peace Committee)
Jan Kunnas (Frieds of the Earth Finland)
Lea Launikari (Women for Peace)
Tanja Plttari (EU - Critical Youth)

tłum. Olaf SwolkieńZB nr 15(141)/99, 16-31.10.99

Początek strony