Strona główna 

ZB nr 10(16)/90, październik '90

INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS

IFOAM to ogólnoświatowe forum rolnictwa ekologicznego (organicznego). Pojęcie "organic" w tym kontekście wywodzi się nie od sposobu nawożenia lecz od sposobu gospodarowania, w którym gospodarstwo rolne traktowane jest jako organiczna całość, gdzie wszystkie elementy muszą harmonijnie współdziałać. Sens tej koncepcji w języku polskim zawiera się w pojęciu "rolnictwo ekologiczne", toteż nazwę organizacji proponuje się tłumaczyć jako: Międzynarodowa Federacja Ruchów (na rzecz) Rolnictwa Ekologicznego.

IFOAM zrzesza oprócz członków indywidualnych blisko 200 organizacji i ugrupowań agroekologicznych z ponad 50 krajów świata. Formacje te mają różnorodne programy i stawiają sobie różne zadania szczegółowe, ale wszystkie łączy jedna idea: ekonomicznie i społecznie stabilny system produkcji żywności, ograniczający skażenie środowiska i zużycie nieodnawialnych zasobów przyrody.

Główne zadania Federacji:

Ponadto IFOAM inicjuje i koordynuje prace badawcze (Komitet Naukowy) oraz działalność sekcji d/s Trzeciego Świata (AGRECOL). Co dwa lata IFOAM organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową.

Pełne członkowstwo Federacji przysługuje organizacjom producentów, przetwórców, handlowców i instruktorów rolnictwa ekologicznego oraz instytucjom naukowo - badawczym, kształtującym i upowszechniającym jego idee. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa prywatne mogą ubiegać się o członkowstwo bez praw wyborczych.

Łączność i wymianę informacji pomiędzy członkami IFOAM zapewnia kwartalny biuletyn wewnętrzny (il - internal letter).

IFOAM to także nazwa organu Federacji - kwartalnika o edycji angielskiej i niemieckiej. Czasopismo prezentuje rozwój rolnictwa ekologicznego w różnych krajach, publikuje wyniki badań naukowych, przedstawia nowe książki z tej dziedziny etc. Wkrótce przewidywane jest rozszerzenie edycji angielskiej w wersję trójjęzyczną (angielską, francuską, hiszpańską).

Władzę nadrzędną IFOAM stanowi walne zgromadzenie delegatów organizacji członkowskich, które obiera - na dwuletnią kadencję - Radę Administracyjną oraz Prezydenta Federacji. Za realizację wszystkich ustaleń odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny IFOAM.

Z myślą o zróżnicowanych problemach rolnictwa w różnych częściach świata IFOAM planuje utworzenie regionalnych grup działania.

Adres IFOAM:

General Secretariat: c/o Oekozentrum Imsbach
D-6695 Tholey - Theley/FRG
tel. 49-6853-5190
fax: 49-6853-30110.ZB nr 10(16)/90, październik '90

Początek strony