KOMISJA DO SPRAW OCEN ODDZIAŁYWANIANA ŚRODOWISKO 
   2.6. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca 
dwuletnią działałność Komisji OOŚ. Jedną z ciekawszych 
spraw tam omawianych była rola i zasady dalszego 
funkcjonowania Komisji wobec zmieniających się przepisów 
prawa o ochronie środowiska. Proponuje się, aby tworzyć 
nowe komisje na szczeblu wojewódzkim - obecnie istnieją 
tylko w dwóch - płockim i katowickim, lub o charakterze 
regionalnym. Stosowny zapis ma się znaleźć w nowej 
ustawie o planowaniu przestrzennym oraz ustawie o 
ochronie środowiska, na razie ministerstwo wystosowało do 
wojewodów pismo z zaleceniem powoływania tego typu 
komisji. Natomiast komisja powołana przez ministra 
zajmowałaby się oceną polityki i inwestycji o charakterze 
regionalnym, polityki ekologicznej kraju (projekty, 
dokumenty, akty wykonawcze etc.), umów międzypaństwowych 
itp., czyli przede wszystkim planów strategii rozwoju, 
które mogłyby wpływać na stan środowiska na większych 
obszarach lub w skali całego kraju. 
(pi) 
* * * * * 
   Zgodnie z zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 
29.12.89 powołującym Komisję do spraw Ocen Oddziaływania 
na Środowisko do jej zadań należy w szczególności 
wydawanie opinii w sprawach wniosków o uzgodnienie 
wskazań lokalizacyjnych dla inwestycji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi o znaczeniu 
krajowym i wojewódzkim, jak też publikowanie informacji i 
materiałów upowszechniających metodykę ocen oddziaływania 
na środowisko oraz inspirowanie szkolenia specjalistów w 
tym zakresie. 
   Komisja rozpoczęła działalność po powołaniu jej 
składu osobowego (78 osób), co nastąpiło 28.3.90, z 
chwilą podjęcia przez Ministra OŚZNiL decyzji. 
   Komisja rozpatrywała kierowane przez Ministra OŚZNiL 
oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, dla których 
odpowiednie organy (Centralny Urząd Planowania i 
wojewodowie) występowały do ministra z wnioskiem o 
uzgodnienie wskazań lokalizacyjnych (w myśl artykułu 39 
ust. 1 ustawy z 12.7.84 o planowaniu przestrzennym wraz 
późniejszymi zmianami). 
   Do Komisji d/s OOŚ kierowane były jedynie oceny 
oddziaływania na środowisko, które spełniały podstawowe 
warunki formalne, po ich wstępnym rozpatrzeniu w drodze 
administracyjnej przez komórki Ministerstwa. 
   W sumie w ciągu 2-letniej działalności, Komisja 
ustosunkowała się do 14 wniesionych spraw, w tym do dwóch 
inwestycji - kompleksów rafineryjno-petrochemicznych w 
Oświęcimiu i Kędzierzynie Koźlu - dwukrotnie. 
   Ze względu na społeczny charakter pracy członków 
Komisji oraz ograniczone środki jakie mogą być w budżecie 
Ministerstwa przeznaczone na działalność Komisji oraz 
możliwości organizacyjne, nie mogły znaleźć się sprawy 
opiniowania ocen dla istniejących obiektów budowlanych. 
Nie były kierowane również do rozpatrzenia przez Komisję 
Ocen Oddziaływania na Środowisko rozwiązań projektowych 
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 
   Zgodnie z regulaminem, Komisja działała w Zespołach 
Roboczych powoływanych przez Prezydium Komisji dla 
rozpatrzenia poszczególnych spraw. Do każdej oceny 
oddziaływania na środowisko wykonywane było od 2 do 4 
koreferatów. (...) 
   W posiedzeniach ZR Komisji brali udział powołani do 
ich składu członkowie Komisji, jak również inni 
członkowie zainteresowani daną inwestycją oraz zaproszeni 
przedstawiciele inwestora, rzeczoznawcy wykonujący ocenę, 
przedstawiciele urzędów wojewódzkich, zainteresowanych 
samorządów terytorialnych, ludności, miejscowej prasy 
oraz ruchów ekologicznych. 
   Zespoły Robocze Komisji po ustosunkowaniu się do 
ocen podejmowały "opinie" lub zajmowały "stanowisko". 
   W sumie Komisja pozytywnie, choć pod wieloma 
warunkami, zaopiniowała 7 ocen a w 6 przypadkach 
negatywnie, uzasadniając przeważnie merytorycznymi 
niedociągnięciami. Przewodniczący Komisji we wszystkich 
przypadkach zaaprobował stanowiska ZR i przekazał je jako 
"opinie" lub "stanowiska" Komisji d/s OOŚ Ministrowi 
OŚZNiL, który w każdym przypadku podzielał pogląd 
Komisji. "Opinie" i "stanowiska" te były podstawą pism 
Ministra do wnoszących sprawę organów, rozpatrujących 
wnioski o uzgodnienie wskazań lokalizacyjnych. 
   (...) Realizując zadania związane z publikowaniem 
materiałów i informacji upowszechniających metodykę ocen 
oddziaływania inwestycji na środowisko, Komisja podjęła 
wydawanie Biuletynu, którego zespołem redakcyjnym jest 
Prezydium Komisji. (...) Dotychczas wydano 7 numerów 
Biuletynu (nakład do 1500 egz.). W przygotowaniu są 
kolejne oraz wersja w języku angielskim, zawierająca 
wyciąg najbardziej istotnych dla procesu ocen 
oddziaływania na środowisko artykułów dotychczas 
publikowanych w Biuletynie. 
   W Biuletynie zamieszczane są artykuły dotyczące 
m.in. prezentacji istniejących przepisów prawnych z 
zakresu OOŚ, przewidywanych zmian związanych z 
nowelizacją różnych aktów prawnych, ważniejszych 
dyrektyw, konwencji i innych międzynarodowych wytycznych 
związanych z funkcjonowaniem systemu ocen, metodyk 
określania wpływu na środowisko i jego poszczególne 
elementy oraz zdrowie ludzi, jak również informacje o 
systemach ocen w innych krajach jak też inne zagadnienia 
związane z problematyką planowania przestrzennego w 
powiązaniu z ooś. W Biuletynie zamieszczane są również 
informacje "Z prac Komisji", jak też karty informacyjne i 
dokumentacje rozpatrywanych przez Komisję inwestycji. 
(...) 
mgr inż. Bogusław Kram 
Sekretarz Komisji d/s Ocen Oddziaływania na Środowisko 
(skróty - pi) 
* * * * * 
   Biuletyn Komisji można zamówić u wydawcy, w Fundacji 
ECOBALTIC: Jaśkowa Dolina 76, 80-285 Gdańsk, tel./fax: 
410082; konto: Bank Gdański I/o. Gdańsk-Wrzeszcz nr 
301804-901248-132-3. 
   Biuletyn jest wydawany kwartalnie, prenumerata 
wynosi 25 tys. zł za numer. 
(pi)