JADĄ TRUCIZNY... 
   9.3.92 na przejściu granicznym w Kudowie-Słone 
zgłosili się do odprawy obywatele, prawdopodobnie z 
Niemiec, wwożący do Polski komponenty do produkcji 
chemicznych środków ochrony roślin. 
   Według kwitu przewozowego były to: 
1. Phenyl sulphonate calx - 400 kg. 
2. PP 005-herbicide - 2200 kg. 
3. Aromasol h - 9540 kg. 
4. Viskrings - 60 tys. butelek plastykowych o nieokreślonej 
wadze lub/i pojemności. 
5. Synperonic np 8 - 4000 kg, 
6. Caps - 60 480 butelek plastykowych o nieokreślonej wadze 
lub/i pojemności. 
   Wszystkie wyżej wymienione preparaty to produkty firmy 
I.C.I. (Export Limited, Manchester, Wielka Brytania) 
przeznaczone dla Zakładów Organika-Sarzyna (woj. 
rzeszowskie). Mimo, iż żadne z wymienionych substancji nie 
widnieją w Obwieszczeniu Ministerstwa Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z 2.1.92 zawierającym wykaz 
środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce, 
cały transport został wwieziony do Polski. 
   Ze względu na możliwość błędnego odczytania 
wymienionych preparatów, Społeczny Instytut Ekologiczny 
przeprowadził analizę posiadanych materiałów źródłowych i 
zasięgnął opinii ekspertów międzynarodowych w dziedzinie 
chemii i toksykologii. 
   Według zebranych informacji preparat: 
1. PP 005 - znany jest pod nazwą fluazifop-P-butylu i 
produkowany jest przez koncern I.C.I. Inne nazwy handlowe 
tego związku chemicznego to: Fusilad Super, Fusilad 5, 
Fusilad 2000. Fusilad Super figuruje w polskim wykazie 
środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania pod nr 
186. Niejasne jest, skąd osoby decydujące o zezwoleniu na 
wjazd transportu chemikaliów do Polski wiedziały, że PP 
005* to Fusilad, skoro w żadnym polskim rejestrze nie 
występuje pod tą nazwą. 
2. Caps - nie figuruje w żadnym rejestrze krajowym i 
międzynarodowym. Można natomiast sądzić, że chodzi w tym 
przypadku o Cap 50** czyli kaptan. Stosowanie kaptanu 
zakazane jest w Norwegii i Finlandii. Według Zespołu Oceny 
ds. Rakotwórczości EPA (Agencji Ochrony Środowiska USA), 
kaptan zaliczany jest do substancji rakotwórczych w grupie 
toksyczności B 2 (List of Chemical Evaluated for 
Carcinogenic Potential). 
3. Symperonic 8 - nie figuruje w wykazach międzynarodowych 
i Obwieszczeniu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. Natomiast Symperonic NX jest związkiem 
chemicznym rzeczywiście produkowanym przez koncern I.C.I. 
Inna nazwa tej substancji to Agral 90. Jeden i drugi nie 
figuruje w wykazie Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym 
środków chemicznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
Polsce. 
4. W żadnym znanym wykazie polskim i zagranicznym nie 
figurują: 
- Phenyl sulphonate calx, 
- Aromasol h, 
- Viskrings. 
   Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie wymienione 
preparaty wwieziono do Polski. 
Jolanta Pawlak 
   Prośbę tę przekazałam p. Wojciechowi Świątkowi z PIOŚ 
na spotkaniu poświęconym gospodarce odpadami w MOŚZNiL 
8.5.92. 
---------- 
* Farm Chemical Handbook, USA, 1992r. 
** Załącznik 1. - informacje na temat kaptanu: Consolidated 
List of Products Whose Consumption and/or Sale Have Been 
Withdraw, Severly Restricted or not Approved by 
Governments, United Nations, New York, 1991r.