TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FILOZOFII EKOLOGICZNEJ 
CELE TPFE 
1. Promocja myślenia ekologicznego i świadomości 
ekologicznej, aby stały się płaszczyzną integrującą i 
inspirującą dla działań pro-ekologicznych. 
2. Integracja różnych ruchów i działań ekologicznych w imię 
hasła: "Zieloni wszystkich odcieni łączcie się; od waszej 
jedności zależy przyszłość Planety". 
3. Pogłębianie oraz popularyzacja filozofii ekologicznej jako 
bazy dla edukacji ekologicznej. Inspirowanie nauczycieli 
wszelkich szczebli celem wpojenia młodzieży ekofilozoficznego 
postrzegania świata. 
4. Promowanie idei planetarnego braterstwa, aby człowiek czuł 
się częścią jednej rodziny ludzkiej oraz Wielkiej Kanwy 
Życia. 
5. Promocja nietoksycznych i bezpiecznych technologii i 
produktów, które ulegają biodegradacji i są Ziemi przyjazne 
oraz kształtowanie rynku konsumpcyjnego w duchu filozofii 
ekologicznej. 
6. Popieranie eko-rozwoju na wszystkich jego szczeblach i we 
wszystkich jego aspektach, włączając rolnictwo ekologiczne i 
"czystą" żywność. 
7. Wspieranie moralne, w miarę możliwości materialne, osób i 
instytucji działających na rzecz wprowadzenia w życie 
filozofii ekologicznej. 
CZYM JEST FILOZOFIA EKOLOGICZNA? 
   Znajdujemy się u progu nowej ery. Istniejące kierunki 
filozoficzne okazują się zupełnie nie adekwatne wobec 
problemów, które stoją przed nami. W powstałej pustce 
światopoglądowej wyłoniła się nowa myśl filozoficzna - 
ekofilozofia, która próbuje wnieść spójność i godność w nasze 
życie oraz zapewnić integralność i ciągłość życia na Ziemi. 
   Ekofilozofia nie jest panaceum na wszystkie problemy; 
nie jest też skrzynką z narzędziami, które pomogą łatwo 
naprawić błędy i usunąć dolegliwości. 
   Ekofilozofia nie jest romantyczną ucieczką od trudnych 
problemów w świat fantazji i utopii. 
   Ekofilozofia jest sposobem usystematyzowania naszego 
całego życia współczesnego. Kwestionuje ona obecny, zbyt 
materialistyczny model świata, jako ogromnej machiny 
rządzonej żelaznymi regułami. 
   Filozofia ekologiczna proponuje spójny i racjonalny 
model, z którego wywodzi się nowa etyka ekologiczna, 
opierająca się na szacunku do istot żywych. Filozofia 
ekologiczna jest społecznie i politycznie zaangażowana. 
Jednym z jej założeń jest działanie na rzecz ekologii poprzez 
nasz styl życia. 
   A oto dalsze założenia filozofii ekologicznej: 
* Świat nie jest deterministyczną maszyną, ale misternym 
sanktuarium. W tej nowej wizji świata przypada nam rola 
kustoszy i pasterzy oraz ogromna odpowiedzialność za 
przyszłość naszej Planety. 
* Główną wartością filozofii ekologicznej jest rewerencja dla 
Życia i Wszechświata, który je zrodził; poszanowanie i cześć 
dla wszystkich ludzi i dla wszystkich istot żywych. 
* Racjonalizm i duchowość nie są przeciwieństwami, lecz 
dopełniającymi się elementami. 
* Uleczenie samych siebie i ocalenie Planetry są odmiennymi 
aspektami tego samego procesu. Naszym zadaniem jest nie tylko 
rehabilitować środowisko naturalne (dookoła nas), lecz 
również (rehabilitować) nasze wnętrza. Nie możemy ocalić 
Ziemi bez zmiany naszej świadomości. 
POLECANE KSIĄŻKI 
H. Skolimowski, Filozofia żyjąca: Eko-filozofia jako drzewo 
życia; Medytacje: O prawdziwych wartościach człowieka, 
który poszukuje sensu życia; Nadzieja matką mądrych; Ocalić 
Ziemię; 
J. Seed, J. Nacy, P.Fleming, A.Naess, Myśląc jak 
góra; 
G. Sessions, B. Devall, Głęboka Ekologia; 
XIV Dalaj Lama, Otwieranie oka mądrości; 
Thich Nhat Hanh, Każdy krok niesie pokój, Spokój to każdy z 
nas; 
F. Capra, Punkt zwrotny; 
E.F.Schumacher, Małe jest piękne; 
R. Dubos, Pochwała różnorodności; Ph. 
Kapleau, Ochraniać wszelkie życie; 
P. Matthissien, Śnieżna pantera. 
   Adres: 
Towarzystwo Przyjaciół 
Filozofii Ekologicznej 
Łukowska 7/75, 04-133 Warszawa 
tel. 0-22/137168