Strona główna 

ZB nr 3(45)/93, marzec '93

RUCHOMY RUCH MAŁOPOLSKI DOCIEKANIE PROBLEMÓW RUCHU NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKAKraków 24.11.92

Począwszy od marca do czerwca'92, kiedy to jeszcze byłem studentem sozologii na Politechnice w Holandii, przeprowadziłem badanie stanu i struktury ruchu na rzecz ochrony środowiska w Małopolsce. Celem tego badania było oszacowanie problemów i potrzeb tych grup, w celu umożliwienia udzielenia im pomocy i wsparcia, w najbardziej efektywny sposób. Badanie to zostało przeprowadzone na drodze wywiadów i rozmów z członkami różnych grup. Uwidoczniło ono ruch bardzo aktywny, mający jednak wiele problemów, powstrzymujących efektywność osiągania celów tego ruchu. Wiele z tych problemów spowodowane jest historycznymi aspektami jego rozwoju. Ruch ten składa się z wielu małych grup i wciąż jeszcze nie posiada szerokiego planu działania czy też celów długofalowych. Z badania tego wynika wniosek, że nie jest łatwo być pracownikiem służby ochrony środowiska w Małopolsce. Działalność grup jest udaremniana brakiem podstawowych środków i umiejętności, jak też rozchwianą sytuacją socjo-ekonomiczną. W artykule tym będę próbował przedstawić krótkie podsumowanie mego raportu. Sprawozdanie to przyniosło już pewne efekty, które omówię krótko na końcu tego artykułu.

O SOBIE

W marcu'92 rozpocząłem moje badania w Małopolsce. Dla uczynienia jasnym hierarchii spraw ustalonych w tym badaniu, za niezbędne uważam podanie kilku istotnych informacji mnie dotyczących. W Holandii, przez wiele lat, byłem aktywistą ruchu Zielonych, a zatem w mniejszym czy w większym stopniu znana jest mi koncepcja "zielonych brygad", jak też sposób działania takich grup. Byłem zaangażowany w działalność wielu grup lokalnych, czasami tylko jako ich członek, a czasami jako członek kierownictwa tych grup. Pięć lat temu zacząłem studiować naukę o ochronie środowiska (sozologię), co umożliwiło mi zwiększenie mojej wiedzy teoretycznej, dotyczącej pracy z grupami Zielonych. Ta wiedza teoretyczna stanowi podstawę mojego raportu.

Sprawozdanie to należy rozpatrywać jako oparte na teoretycznych i zachodnich wzorcach, rozpatrujące sytuację w Małopolsce przez porównanie do sytuacji idealnej. Taka idealna sytuacja nigdzie nie istnieje i nie zaistnieje nigdy, czy to w Holandii, czy to w Polsce. Raport przedstawia głównie logiczne linie działania, jakie należy rozwijać. Mimo, że sprawozdanie to krytykuje sytuację bieżącą, zaznaczyć należy, że nie ma powodu aby uznać, że wszystko jest złe, jak też nie ma żadego powodu do zaprzestania działalności lub do popadania w zgorzkniałe przygnębienie. Ruch na rzecz ochrony środowiska w Małopolsce ma wprawdzie swoje problemy, lecz mają je także takie ruchy na Zachodzie.

CEL

Celem tego dociekania było oszacowanie sytuacji ruchu na rzecz ochrony środowiska w Małopolsce oraz jego zarządzania. Zostało to dokonane w taki sposób, aby możliwym stało się sprawne i skuteczne wsparcie i pomoc dla całości tego ruchu. Każde wsparcie materialne powinno w maksymalnym stopniu wspomagać ruch na rzecz ochrony środowiska, a nie powinno być ukierunkowane na bezpośrednią pomoc dla jakiejkolwiek pojedynczej grupy. Badanie to przeprowadzono poprzez wywiady, dyskusje oraz przestudiowanie literatury. Ze względu na fakt, że w tym okresie moja znajomość języka polskiego była niewielka, nie byłem w stanie wykorzystać polskich źródeł pisanych. Ubolewam nad tym, lecz mam nadzieję, że w tym roku będę w stanie opanować we właściwy sposób ten język w mowie.

RYS HISTORYCZNY

Pierwsze grupy, które rozpatrywać można jako przynależne do ruchu na rzecz ochrony środowiska, to grupy, które rozwinęły się przed wojną. Były to grupy zaangażowane głównie w ochronę przyrody. W przeszłości grupy te zostały całkowicie zawładnięte przez reżim komunistyczny i pozostałe grupy, nawet obecnie, nie traktują ich jako rzeczywiście niezależne. Później rozwinęły się grupy mające bardziej charakter ruchu oporu, działające zarówno legalnie jak i nielegalnie. Posługiwały się one problematyką ochrony środowiska, dla wyrażenia swojej opozycji wobec ustroju totalitarnego. Grupy te posiadają często specyficzne cechy charakterystyczne, które ujawniają ich rolę jako grup oporu. Przykładem na to jest posiadanie przez nie struktury zamkniętej oraz zwielokrotnienie ilości osób pełniących takie same funkcje.

Grupy powstałe w ostatnim okresie oporu posiadają odmienne cechy charakterystyczne, niemniej one także sprzeciwiały się temu systemowi. Zazwyczaj w rzeczywistości są one niezorganizowane oraz pozbawione struktury hierarchicznej. Typowym dla tych grup jest to, że na ogół ich członkowie są dość młodzi.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Otoczenie tych grup jest w znacznym stopniu odpowiedzialne za ich obecną sytuację. To, że sytuacja środowiska w Małopolsce uznana jest za złą, jest dobrze znane. Wymaga ono pełnej opieki ze strony ruchu, lecz troskliwość ta udaremniana jest przez sytuację ekonomiczną i socjalną tego regionu. Chociaż okres wielkiej niestabilności zaczyna zbliżać się ku końcowi, Polska nadal jest w znacznym stopniu niestabilna. Była tu ogromna inflacja, panuje znaczne bezrobocie, organy administracyjne nie pracują tak, jak powinny. Stawia to grupy pod presją olbrzymich obciążeń, które powodują, że ich działalnośc jest dość żywiołowa i słabo zaplanowana.

STRUKTURA

"Struktura" grupy odnosi się do jej ideologii, systemu zarządzania oraz polityki prowadzonej dla osiągnięcia jej celów.

Pojęcia ideologiczne grup są znacznie ważniejsze w Małopolsce niż ma to miejsce w Holandii. W tej też dziedzinie widoczne są główne różnice pomiędzy grupami. Niektóre grupy bazują na ideach głęboko ekologicznych, inne na anarchistycznych, a pozostałe na ideach postępu, zdolnego do odegrania właściwej roli. Struktury zarządzania są zazwyczaj mniej istotne od ideologicznych, często są one wytworem ideologii. Często widzi się grupy całkowicie bez jakichkolwiek hierarchicznych czy sformalizowanych struktur. Jednak we wszystkich grupach struktura nieformalna, w mniejszym lub większym stopniu, dominuje nad strukturą formalną. Stwarza to sytuację, w której trudno jest dowiedzieć się, kto i za co jest odpowiedzialny w obrębie danej grupy. Stanowi to problem dla każdego, kto chce im pomóc lub zwróci się do nich po informacje czy działanie. Nierzadko brak planów wprowadzenia w życie ideałów własnych grupy czy też ideałów z zewnątrz. Powoduje to, że ich sposób działania jest często dość bezładny i niejasny dla osób postronnych.

WARUNKI DZIAŁANIA

Warunki zasadnicze, niezbędne dla działania grupy, nie zawsze są w pełni spełnione. W wielu wypadkach spowodowane jest to brakiem środków, jak również brakiem współdziałania i skutecznego wykorzystania tych środków, które są dostępne. Brak zarządzania jest jedną z najważniejszych przyczyn tego problemu. Dość niejasnym jest, jak te różniące się grupy wykorzystują swoje środki dla osiągnięcia swych celów. Stanowi to jeden z problemów, jaki odstrasza wiele organizacji, które chciałyby pomóc tym grupom finansowo lub materialnie. Na przekór wszystkim tym problemom, ich aktywność jest dosyć szeroka. Każdego roku organizują one wiele działań. Na nieszczęście nie są one wyspecjalizowane w różnych działaniach, co sprawia, że wzajemnie wchodzą sobie w drogę i co wywołuje problemy.

WNIOSKI

W Małopolsce jest ogromna ilość zanieczyszczeń, lecz jednocześnie, wśród mieszkańców tego regionu, istnieje znaczna świadomość wagi ochrony środowiska. Niestety, ruch na rzecz ochrony środowiska nie jest wystarczająco wyposażony, aby zwalczać skutecznie zanieczyszczenia oraz wykorzystać tę świadomość ludności dla osiągnięcia swoich celów. W wielu przypadkach grupom z tego ruchu brak podstawowych umiejętności działania w skuteczny sposób. Grupom tym brakuje pieniędzy i środków, lecz jednocześnie potrzebują one zdolności zarządzania, dla wykorzystania pieniędzy i środków w rozsądny sposób. W wielu przypadkach współdziałanie i porozumiewanie się uniemożliwiane są przez błahe konflikty oraz fakt, że wiele grup nie dąży do skutecznego zbliżenia się ze sobą. Brak zarządzania utrudnia grupom nie tylko mądre wykorzystanie środków i pieniędzy, lecz również uzyskiwanie funduszy na ich finansowe potrzeby.

RADY

Z dociekania tego wyłania się następująca porada: korzystnym byłoby, dla tych grup, zacząć myśleć o rozwinięciu podejścia bardziej zbliżonego do sytuacji bieżącej. Poprzez rozwój jasnej polityki praktycznej, dla urzeczywistnienia swych ideałów, grupy te będą bardziej skuteczne i sprawne, a także staną się bardziej zrozumiałe dla społeczeństwa. Ponadto grupy te powinny spróbować stworzyć lepsze zarządzanie, by móc posługiwać się pieniędzmi i środkami skuteczniej i wydajniej oraz osiągnąć korzyść z tych pieniędzy, jakie są im dostępne. Ogólnie rzecz biorąc ruch ten powinien zacząć szerzej współpracować oraz poprawić swoją komunikację wewnętrzną. Dla tych usprawnienień zasadniczym zadaniem jest zwiększenie wzajemnego poszanowania, co przełamie bariery na drodze do zwiększenia współdziałania i porozumienia.

OCENA

To już prawie cztery miesiące od czasu gdy przygotowałem to sprawozdanie dotyczące teorii ogólnej, niemniej jest kilka grup, które już spóbowały na swój sposób uczynić coś z tymi ideami i opiniami wyrażonymi w działaniu. Cieszy mnie, gdy widzę, jak każda z tych grup pracuje, w specyficznym dla niej stylu, nad wprowadzeniem tych idei w życie. Niezbędnym jest spojrzeć na to sprawozdanie jak na łatwą do zastosowania koncepcję działania, oraz wprowadzać zmiany w sposób taki, jaki pasuje do kultury duchowej danej grupy.

Najważniejszym przesłaniem mojego sprawozdania jest to, że stan rozwoju ruchu na rzecz ochrony środowiska w Małopolsce nie osiągnął jeszcze punktu, w którym potencjalni sponsorzy są zawsze w stanie okazać pewne i skuteczne wsparcie. Choć, moim zdaniem, ich wymagania są często zbyt surowe dla grup z Małopolski. Grupy te powinny próbować wywiązywania się z niektórych tych warunków w możliwy do zaakceptowania przez nie sposób. Mam nadzieję, że każdy kto przeczyta ten artykuł lub moje sprawozdanie zyska, przynajmniej częściowo, jakiś pożytek z tego tytułu.

Z pozdrowieniami,
Ernst Jan Stroes


Mój adres:

"Małopolska - Overijssel
Międzyregionalna Współpraca Ekologiczna"
Topolowa 26/6
31-506 Kraków
Polska
tel. 0-12/210154
fax: 0-12/21-64-60ZB nr 3(45)/93, marzec '93

Początek strony