Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI "EKOLOGIA I ZDROWIE" 

     Fundacja "Ekologia i Zdrowie" od blisko dwóch lat wydaje 
Biuletyn Informacyjny. Zyskał on pozytywną opinię wielu naszych 
czytelników. Mamy szeroki krąg prenumeratorów z bardzo różnych 
środowisk. Co miesiąc do Sejmu, Senatu, Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej wysyłamy kilkadziesiąt egzemplarzy. 
Jest to ważny element komunikacji pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi i ośrodkami władzy. Poważnym odbiorcą naszego 
Biuletynu jest wiele samorządów lokalnych i organizacji 
ekologicznych oraz wiele osób prywatnych. Jest to niewątpliwie 
pismo dla bardziej wyrobionego czytelnika, który poszukuje 
rzetelnej informacji o pewnych problemach ekologicznych Polski i 
środowiskowych zagrożeniach zdrowia. W biuletynie znaleźć można 
m. in.: 

1. Merytoryczne dane o środowiskowych zagrożeniach zdrowia w 
formie artykułów i broszur pisanych przez wybitnych specjalistów 
w tej dziedzinie. Dbamy o to, aby publikowane przez nas 
materiały były mocno osadzone w polskiej rzeczywistości. 

2. Informacje o zjazdach, seminariach, spotkaniach dotyczących 
szeroko rozumianych środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym o 
zagrożeniach demograficznych i kulturotwórczej roli środowiska 
naturalnego. 

3. Informacje o wartościowych pozycjach książkowych dotyczących 
tej tematyki i, co jest rzadkością w tym kraju, krytyczne 
omówienia płytkich lub szkodliwych naszym zdaniem publikacji 
książkowych, tak licznych ostatnio na polskim rynku wydawniczym. 

4. Wywiady z kompetentnymi specjalistami na temat 
najważniejszych problemów ekologicznych Polski i środowiskowych 
zagrożeń zdrowia. 

5. Przegląd doniesień prasy zagranicznej na w/w tematy. Dzięki 
współpracy międzynarodowej mamy dostęp do unikalnych źródeł 
tego typu informacji. 

6. Promowanie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami pozarzą- 
dowymi z instytucjami rządowymi i samorządowymi, w szczególności 
o profilu ekologicznym i medycznym. 

7. Informacje: jak i gdzie starać się o fundusze na działalność 
organizacji pozarządowych. 

8. Poczynając od początku bieżącego roku subskrybenci 
Biuletynu otrzymują bezpłatnie broszury z nowej serii 
"Środowiskowe Zagrożenia Zdrowia". 

     Biuletyn Informacyjny EiZ jest rozprowadzany wyłącznie w 
prenumeracie. Zamówienia na prenumeratę Biuletynu można dokonać 
przez wpłatę na konto Fundacji EiZ - 30 tys. zł za prenumeratę 
półroczną i 60 tys. zł za roczną. Zachęcamy, bo warto. 

Fundacja "Ekologia i Zdrowie" 
Al. Ujazdowskie 13 
00-567 Warszawa 
tel/fax: 694-21-53 

Konto: 
PBK VIII o/Warszawa 
370028-700317-132-3 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony