Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
CZY UTONIEMY W ŚMIECIACH? 

   Największe wysypisko śmieci w województwie łódzkim jest 
zlokalizowane we wschodniej części Łodzi przy ul. Kasprowicza 10. 
Rejon ten przed paroma laty stanowił samodzielną gminę Nowosolna. 
Obecnie włączony jest do obszaru administracyjnego miasta Łodzi. 

   Wysypisko zostało utworzone w r. 1985 w wyrobisku powstałym po 
wydobywaniu piasku i żwiru. Powierzchnia wysypiska wynosi około 15 
ha. W lutym 1991r. znaczną część wyrobiska zrekultywowano, 
pozostawiając jako teren składowania odpadów czterohektarowy obszar 
w południowo- zachodniej części. 

   Z danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania wynika, że 
na wysypisko "Nowosolna" wywożone jest corocznie około 600 tys. ton 
odpadów komunalnych i przemysłowych. 

   W r. 1990 instytucje zajmujące się badaniem i kontrolą 
środowiska w Łodzi rozpoczęły badania kontrolne imisji 
zanieczyszczeń powietrza w rejonie wysypiska "Nowosolna". 
Szczegółowe badania miały zakończyć się na początku 1993r. 
Dotychczas nikt nie poinformował mieszkańców o rzeczywistym wpływie 
składowiska na otoczenie. 

   Niezaprzeczalnym faktem jest fetor rozchodzący się po okolicy, 
skażenie wód podziemnych, wybuchy gazów, które spowodowane są 
"fermentującymi", składowanymi tam rzeczami. 

   Na wysypisku gromadzone są śmieci nie poddawane żadnej 
selekcji: odpadki poszpitalne, organiczne, opakowania plastikowe, 
opony, farby, lakiery, złom i miliony świetlówek, z których dostają 
się do gleby kilogramy rtęci. Obliczono, że rocznie na wysypisko 
trafiają dziesiątki tysięcy ton makulatury, metali, szkła i 
tworzyw. 

   Pod koniec 1993r. wysypisko w Nowosolnej zostanie definitywnie 
zamknięte. Już w tej chwili władze naszego miasta szukają miejsca, 
gdzie mogłoby powstać nowe, ponoć nowoczesne i kompleksowe 
wysypisko śmieci dla miasta Łodzi. Czekamy na mądre decyzje i 
rozsądne propozycje. Czas nagli i zmusza do szybkiego działania. 
Chyba, że chcemy zostać zasypani przez śmieci... 

Agnieszka Kozińska 
Łódź, 10.3.93 
ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

Poczštek strony