Strona główna 

ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993
tekst sponsorowany:

ksiazkaŚcieki zaolejone - oczyszczanie i ponowne wykorzystanie

(zamknięte obiegi wody) - na przykładzie ścieków z mycia samochodów

Mycie jest niezbędnym zabiegiem pielęgnacyjnym i konserwacyjnym pojazdu samochodowego. Rozwój motoryzacji zmusza do przejścia na mycie profesjonalne na wzór procesu przemysłowego. Będzie to wymagało powstania zakładów mycia taboru, charakteryzujących się dużą wydajnością (10-20 jedn. taboru/godz. i jedno stanowisko) i koniecznością wprowadzenia szeregu operacji dodatkowych jak czyszczenie wnętrza, mycie silnika, woskowanie itp. Pociąga to za sobą zużycie znacznej ilości wody - od ok. 200l na mały samochód osobowy do ok. 3000l na dużą jednostkę taboru drogowego.

Ścieki myjne są przykładem ścieków zaolejonych - tj. zawierających tłuszcze organiczne, nieorganiczne, oleje mineralne, produkty ropopochodne itp. jako zanieczyszczenia główne. Wśród tych zanieczyszczeń produkty ropopochodne i zawiesinę mineralną można wyróżnić jako bardzo uciążliwe dla środowiska. Ilość tych zanieczyszczeń waha się w bardzo szerokich granicach w zależności od warunków drogowych, pogodowych, kultury użytkowania pojazdu, itp. Na ogół są to ilości wielokrotnie przekraczające dopuszczalne obciążenia dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, nie mówiąc o wodach powierzchniowych. Powoduje to konieczność ich oczyszczania przed zrzutem, co jest rutyną w krajach rozwiniętych, u nas należy jednak do rzadkości - z oczywistą szkodą dla jakości wód powierzchniowych i gruntowych. Szczególnie korzystne - a właściwie niezbędne - jest stosowanie oczyszczania w obiegach zamkniętych przy myjniach w rejonach ubogich w wodę i o wysokich wymaganiach dotyczących zanieczyszczenia wód ściekami zaolejonymi.

W praktyce zagranicznej zamknięte obiegi wody (ZOW) w myjniach są stosowane niezbyt często i nie zawsze z dobrym skutkiem. W Polsce brak tego typu instalacji w zauważalnej skali. Jednym z powodów jest względna taniość wody i niskie opłaty za odprowadzenie ścieków (o ile w ogóle są pobierane), co czyni instalowanie ZOW obecnie przedsięwzięciem na ogół nieopłacalnym. Sytuacja zmieni się radykalnie po wprowadzeniu konsekwentnego egzekwowania wymogów ochrony środowiska.

Dzięki niżej przedstawionej technologii ZOW w zakładach mycia można oczyścić ścieki do tego stopnia aby odzyskaną wodę stosować wielokrotnie.

Oczyszczanie w obiegu zamkniętym wykorzystuje znane operacje technologiczne, a mianowicie:

Głównymi cechami systemu - w porównaniu do dotychczasowej praktyki stanowiącymi istotne ulepszenia - są:

 • zintegrowanie procesów obróbki ścieków oraz zagęszczania szlamów w zwartych zespołach technologicznych dzięki czemu przebiegi międzyoperacyjne ograniczone są do minimum,
 • możliwość równoczesnego oczyszczenia pewnej ilości ścieków opadowych z nawierzchni drogowych i postojowych w rejonie myjni, co eliminuje potrzebę budowy odrębnej oczyszczalni dla tych ścieków,
 • dostosowanie obróbki ścieków do rzeczywistych wymogów procesu - np. do mycia podwozi i dla ścieków opadowych wystarcza woda po drugim stopniu obróbki - sposób ten ogranicza stosowanie najdroższej obróbki na filtrze do ekonomicznie uzasadnionych rozmiarów,
 • stosowanie złoża filtracyjnego z materiału sorpcyjnego co zapewnia równoczesne usuwanie w jednym procesie wielu zanieczyszczeń, elastyczność hydrauliczna systemu pozwalająca na stosowanie go dla dowolnych rozkładów ścieków i dowolnych układów zasilania urządzeń wodą odzyskową.

  Realizacja konstrukcyjno-aparaturowa procesu jest dostosowana do przepustowości obiegu i warunków lokalnych. Może to być kontener obejmujący prawie wszystkie urządzenia - co jest korzystne przy małych myjniach - albo też konstrukcja żelbetowa z urządzeniami pod lub obok stanowiska myjnego - dla myjni dużych i kilkustanowiskowych. Istnieje oczywiście cała gama rozwiązań pośrednich.

  Odzysk wody ze ścieków wynosi 93 - 96%. Przy równoczesnym oczyszczaniu ścieków opadowych, które w zakładach mycia mają podobny charakter zanieczyszczeń, znaczną część strat pokrywa woda uzyskana z tych ścieków.

  Odnotować również należy znaczne oszczędności energii zużywanej na podgrzewanie wody (jeżeli występuje) w porównaniu z obiegiem otwartym - do 80%.

  Okresowe czynności obsługowe nie przekraczają kilkudziesięciu roboczogodzin w roku.

  Całość procesu technologicznego jest sterowana automatycznie przy pomocy wspólnego dla urządzeń myjni i ZOW systemu opartego o mikrokomputer. Pozwala to na elastyczne dokonywanie zmian programu sterowania bez konieczności rozbudowy lub przebudowy układów elektrycznych.

  Wymienione cechy sprawiają, że eksploatacja obiegów zamkniętych systemu OWM charakteryzuje się niskimi kosztami w porównaniu z innymi rozwiązaniami z odzyskiem wody, nie mówiąc o obiegach otwartych.

  Opisana wyżej technologia oparta jest o polskie patenty nr 154423, 114128 i w-89005.

  Wszystkich niezbędnych informacji odnośnie możliwości realizacji obiektów ZOW udziela:

  "REN" sp. z o.o.
  Zespół Projektowy Urządzeń Ochrony Środowiska
  Smoleńsk 29
  31-112 Kraków
  tel: 0-12/212643 w. 16, 215957 w. 16
  fax: 0-12/221782


  ZB nr 4(46)/93, Kwiecień 1993

  Poczštek strony