Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

OFERTA WYDAWNICZA FUNDACJI "ECOBALTIC":

Zeszyty Programu Badawczego CPBP 04.10

1.1. O przyszły kształt polskiej przestrzeni

1.2. Studium prognostyczne gospodarki przestrzennej

1.3. Uwarunkowania i koncepcja polityki lokalizacji inwestycji

1.4. Struktura i funkcjonowanie planowania przestrzennego w systemie planowania

1.5. Ekologiczne zasady gospodarowania przestrzenią. Cena zeszytu 20 tys. zł

2. Zeszyty Problemu Badawczego: Synteza kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego

2.1. zesz. 1. (m. in. M. Konopka "W poszukiwaniu świadectwa czasu")

2.2. zesz. 2. (m. in. A. Kostarczyk, M. Maszkowski "Historyczno-kulturowe przesłanki kształtowania struktury terytorialnej Polski")

2.3. zesz. 3. (m. in. zespół "Niematerialne aspekty tożsamości kulturowej regionu")

2.4. zesz. 4. (m. in. A. Czyżewska "Kataster jako źródło informacji o przestrzennych wartościach kulturowych").

CENA ZESZYTóW: zesz. 1. - 10 tys.; zesz. 2, 3, 4 - 20 tys. zł

3. ład polskiej przestrzeni nadmorskiej. CENA: 20 tys. zł

4. Ekorozwój - działania dla wspólnej przyszłości (materiały z konferencji w Bergen) CENA: 20 tys.

5. "Program Działań Ochrony Bałtyku z polskim aneksem". CENA: 10 tys.

6. "Co się dzieje z Morzem Bałtyckim". CENA: 20 tys.

Ponadto oferujemy w prenumeracie:

ż "EKO-BAłTYK" - miesięcznik ekologiczny dla wszystkich; CENA 1 egz. 7 tys. zł; CENA PRENUMERATY ROCZNEJ 84 tys. zł

ż Biuletyn Komisji ds. Ocen Oddziaływania na środowisko - kwartalnik (wersja polska). CENA 1 egz. 30 tys. zł; CENA PRENUMERATY ROCZNEJ 120 tys. zł

ż Biuletyn Komisji ds. Ocen Oddziaływania na środowisko - kwartalnik (wersja angielska) - dwa numery w roku; CENA 1 egz. 30 tys. zł
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony