Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

 
STANOWISKO OKRęGU MAZOWIECKIEGO

POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ENERGETYKI
Praca nad Europejską Kartą Energii powinna być okazją do zastanowienia się nad polityką energetyczną w naszym kraju. Ministerstwo Przemysłu i Handlu przygotowało w 1990r. dokument zatytułowany: "Założenia polityki energetycznej Rzeczpospolitej Polski na lata 1990-2010". Treść tego dokumentu jest, naszym zdaniem, niezgodna z postaniowieniami polityki ekologicznej państwa i niesie za sobą niebezpieczeństwo dalszego rozwoju sektora energetycznego bez należytych zabezpieczeń sozologicznych. Dlatego uważamy, że pilnie powinna zostać podjęta praca nad przygotowaniem nowych założeń polityki energetycznej państwa, tak aby respektowała ona konieczność ochrony środowiska.

Za bardzo groźny objaw uważamy m.in., że autorzy "Założeń..." nie widzą możliwości osiągnięcia redukcji emisji tlenków azotu (do 1,4 mln t/rok najpóźniej w 2000r. i o 0,8 mln t/rok w perspektywie 20 lat) i ograniczenie w ciągu najbliższych dwudziestu lat emisji dwutlenku węgla. Wynika to, wg nich, głównie z ograniczonych możliwości radykalnej zmiany węglowej struktury zużycia paliw, małej akceptacji społecznej energetyki jądrowej i trudności z jej wprowadzeniem oraz żywiołowego rozwoju motoryzacji w naszym kraju. Postanowienia tego rządowego dokumentu są więc niezgodne m. in. z treścią międzynarodowo-prawnych zobowiązań Polski wynikających z faktu ratyfikacji Konwencji Klimatycznej, a także z konieczności ograniczenia emisji NOx. Jest to niezgodne również z priorytetami sozologicznymi wynikającymi z "Polityki ekologicznej państwa", przygotowanej przez Ministerstwo Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa co wskazuje, że jeden Rząd przygotowuje dwa sprzeczne ze sobą dokumenty oraz że jeden z tych dokumentów ma charakter czysto deklaratywny. Symptomatyczne jest również to, że autorzy cytowanego dokumentu nie próbują szukać innych rozwiązań kwestii pozyskiwania energii, np. przez tworzenie prawnych i ekonomicznych ram dla wprowadzenia energetyki opartej o źródła odnawialne.

Kolejnym bulwersującym przykładem jest powrót Ministerstwa Przemysłu i Handlu do koncepcji rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Jak wykazały masowe protesty społeczne skierowane przeciwko budowie elektrowni w żarnowcu i lokalizacji EJ w Klępiczu na eksploatację reaktorów atomowych nie ma w Polsce zgody społeczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że jest to jeden z droższych sposobów produkcji energii i wobec złej sytuacji ekonomicznej naszego państwa rozwiązanie to nie wydaje się prawidłowe. W omawianym dokumencie przyjęto założenie, że rozwój energetyki jądrowej w Polsce nastąpi po 2000 roku, przy czym założono, iż będzie możliwe uzyskanie do 2000 MW w elektrowniach jądrowych w r. 2005 i max. 6000 MW w r. 2010. Przyjmowanie tego typu założeń w tak kontrowersyjnej sprawie, jak rozwój energetyki atomowej, bez ich konsultacji ze społeczeństwem jest wyrazem arogancji władz i próbą postawienia nas przed faktem dokonanym. Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego uważa, że znacznie rozsądniejszym - również z przyczyn ekonomicznych - byłoby przeznaczenie funduszy społecznych na szeroki program oszczędzania energii (np. na rządowe dopłaty do urządzeń wysoce sprawnych energetycznie) zamiast na budowę elektrowni jądrowych.

Jak już wspomniano wcześniej, uważamy, że cytowany dokument zbyt mało uwagi przykłada do możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przy czym sformułowania o ich rozwoju mają charakter czysto deklaratywny. Mimo bowiem upływu przeszło trzech lat od stworzenia tego dokumentu, nie podjęto żadnych działań legislacyjnych, które miałyby ułatwić rozwój pozyskiwania energii z tego typu źródeł. Obserwując działalność resortów ochrony środowiska i przemysłu odnosi się wrażenie, że ich aktywność ogranicza się jedynie do usprawnienia energetyki węglowej (przez wzbogacanie węgla i poprawianie jego jakości, modernizacje technik spalania i inne). Są to oczywiście działania pożądane, ograniczające degradację środowiska przyrodniczego, ale nie rozwiążą one wszystkich problemów związanych z pozyskiwaniem energii i jej efektywnym wykorzystywaniem.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki uważa, że konieczne jest przygotowanie nowego, narodowego programu rozwoju energetyki. Program ten powinien pozostawać w zgodzie z założeniami ekorozwoju zawartymi w dokumencie "Polityka ekologiczna państwa". Musi on być tak przygotowany aby promować przede wszystkim technologie oparte na wykorzystaniu źródeł odnawialnych, efektywne wykorzystanie energii i jej oszczędzanie. Program ten powinien również określić długofalowe cele strategiczne rozwoju energetyki, które byłyby zgodne ze strategicznymi celami polityki ochrony środowiska.

Dlatego też uważamy, że konieczna jest społeczna debata nad problemem pozyskiwania energii w Polsce i opracowanie nowej, narodowej polityki energetycznej uwzględniającej w większym stopniu konieczność ochrony środowiska.
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony