Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

PUNKT INFORMACJI O ODPADACH

Przy Urzędzie Miasta w Katowicach, we współudziale z Polskim Klubem Ekologicznym powstaje punkt informacji o odpadach. Celem jego istnienia będzie propagowanie informacji o powstawaniu, gromadzeniu, usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

Liczymy na Państwa pomoc w zbieraniu różnego typu materiałów, od ulotki do filmu wideo. Chcemy być pośrednikami między wszystkimi, którzy coś wiedzą o odpadach, każdym mieszkańcem Katowic.

W załączeniu prezentujemy zarys zakresu działań punktu. Prosimy o konkretne propozycje współpracy oraz uwagi na temat ośrodka.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia.

mgr inż. Jerzy Pawlikowski
Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Katowicach
Młyńska 4
40-098 Katowice
tel. 537-854, 538-537, 538-601

Udostępnianie rozporządzeń i ustaw dotyczących odpadów. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z ośrodkami naukowo-badawczymi. Stworzenie sieci specjalistów-doradców odpadowych.

Współpraca z organizacjami formalnymi i nieformalnymi związanymi z ochroną środowiska.

Tworzenie komórek o podobnym charakterze przy szkołach wszelkich typów.

Promowanie i proponowanie wszelkich wydawnictw ekologicznych: książek, prasy, ulotek.

Wykorzystanie nawiązanych kontaktów w celu gromadzenia i udzielania wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami, odbywających się odczytów, prelekcji, filmów czy akcji związanych z odpadami.
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony