Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

ZB PREZENTUJą:

FUNDACJA EKOLOGICZNA "SILESIA"

Fundacja Ekologiczna "SILESIA" została powołana w 1989r. jako odpowiedź na postępującą degradację naturalnego środowiska Polski, a szczególnie regionu Górnego śląska. Najważniejsze cele i zadania statutowe Fundacji to:

INFORMACJA I WYMIANA

Rozwój różnego rodzaju form wymiany informacji i myśli naukowo-technicznej oraz idei związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska pomiędzy województwem katowickim, a innymi regionami kraju oraz zagranicą.

Fundacja współdziała z innymi organizacjami i instytucjami proekologicznymi. Fundacja współpracuje ze środkami masowego przekazu w popularyzacji ochrony środowiska przyrodniczego.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

ż Fundacja prowadzi działalność wydawniczą. Publikujemy opracowania o charakterze popularnonaukowym autorstwa wybitnych znawców problemów ekologicznych. Mają one na celu zarówno upowszechnienie wiedzy ekologicznej jak i sformułowanie praktycznych wwskazówek działania dla osób prawnych i fizycznych wzgledem władz administrujących środowiskiem przyrodniczym.

ż W ramach programu filmowego Fundacja produkuje również filmy o tematyce ekologicznej nagrywane na kasetach wideo.

Publikacje Fundacji i kasety wideo są prezentowane i rozpowszechniane na wystawach i konferencjach ekologicznych. Można zakupić je w siedzibie Fundacji lub na zamówienie przesłane pod adresem Fundacji za zaliczeniem pocztowym.

ż Fundacja organizuje przeglądy filmów ekologicznych.

ż Na bazie gromadzonej filmoteki uruchomiona została wypożyczalnia filmów ekologicznych. Wypożyczalnia mieści się w siedzibie PDG "City Katowice" SA, ul. Pocztowa 16, pok. 12, III p., tel. 537-069.

ż Fundacja organizuje cykl szkoleń ekologicznych przeznaczonych dla pracowników ochrony środowiska urzędów gmin oraz zakładów przemysłowych.

STYMULACJA

Stymulacja społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków ich skuteczności.

ż Fundacja ogłasza i organizuje corocznie konkursy na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ochrony środowiska (wykonaną w uczelniach województwa katowickiego).

ż Fundacja wspólnie z "Dziennikiem Zachodnim" propaguje i sponsoruje akcję "Posadź swoje drzewko", organizowaną co roku wiosną i jesienią.

ż Fundacja organizuje doroczny konkurs na najlepszy szkolny klub ekologiczny.

ż Fundacja wspomaga wiele doraźnie zgłoszonych inicjatyw ekologicznych szkół, uczelni, organizacji i instytucji.

PROMOCJA

Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

ż Fundacja wspólnie z "Trybuną śląską" przyznaje co roku nagrody "Za wybitne zasługi dla środowiska przyrodniczego w woj. katowickim".

ż Fundacja zainicjowała akcję "Katalizator", zmierzającą do ograniczenia szkodliwości spalin pojazdów z silnikami wysokoprężnymi (autobusów i samochodów ciężarowych).

USłUGI

Biuro Usług i Ekspertyz Ekologicznych Fundacji Ekologicznej "SILESIA" oferuje usługi w sferze ochrony środowiska w zakresie:

ż ekspertyz i raportów ekologicznych dla gmin

ż analiz uciążliwości dla środowiska

ż wykonywania operatów wodno-prawnych

ż przeglądów ekologicznych zakładów przemysłowych

ż szkolenia służb ekologicznych gmin

ż aplikacji biopreparatów do podczyszczania ścieków

ż organizowania przetargów inwestycji ekologicznych

ż projektowania i kosztorysowania

ż wyceny obiektów

ż tłumaczenia tekstów technicznych.

W pracach Biura zaangażowani są wybitni specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, rzeczoznawcy MOśZNiL,. zapewniający solidne i terminowe usługi na najwyższym merytorycznym poziomie.

Osoby do kontaktów bezpośrednich:

mgr inż. A. Smółka tel. 155-1372 lub 155-3065 w. 315

mgr inż. A. Syrek tel. 539-318 lub 537-069.

ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY!

 

WYKAZ PUBLIKACJI I FILMóW FUNDACJI EKOLOGICZNEJ "SILESIA"

Książki

1. Tadeusz Przybylski "Zagrożenie środowiska przyrodniczego w województwie katowickim".

2. Wojciech Radecki "Prawa i obowiązki obywatela w dziedzinie ochrony środowiska".

3. Franciszek Piontek "O współzależnościach między ekonomią i ekologią".

4. Irena Norska-Borówka "Wpływ zdegradowanego środowiska na zdrowotność dzieci śląskich".

5. Florian Celiński i Stanisław Wika "Zagrożenie żywych zasobów przyrody województwa katowickiego".

6. Stanisław Borkiewicz "Gospodarka odpadami przemysłowymi a ekologia".

7. Helena Przybyła "Gmina wobec obowiązku ochrony przed odpadami komunalnymi".

8. Jolanta Matiakowska "Ekoalarm". Książeczka w przystępnej, popularnej formie zaznajamia z niebezpieczeństwami i skutkami wynikającymi ze skażenia naturalnego środowiska. Przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży.

9. Sławomir Sokół "Przyroda ostrzega". W przystępny i ciekawy sposób omawiane są nowoczesne metody wykorzystywania świata roślinnego do "wczesnego ostrzegania", do wykrywania zagrożeń ekologicznych.

10. Wojciech Beblo "Polityka ochrony środowiska w województwie katowickim" (wyd. II)

11. Katalog "Ekologia `93". Katalog zawierający informację o ponad 500 firmach, fundacjach, instytucjach i organizacjach związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Informację podstawową często uzupełnia szersza reklama firm. Katalog zaopatrzony jest w indeks haseł w trzech językach.

Filmy

1. "Złe powietrze" Film poświęcony problemom zanieczyszczenia i ochrony powietrza atmosferycznego.

2. "śmierć czai się w metalach" Szkodliwy wpływ na ustrój człowieka i problemy związane z produkcją i stosowaniem metali ciężkich.

3. "śmieci" Problemy związane z odpadami komunalnymi.

4. "Złoto na hałdach" Problem wykorzystania odpadów przemysłowych.

Wszystkie publikacje i filmy przeznaczone są do upowszechniania wiedzy ekologicznej w społeczeństwie. Szczególnie nadają się jako pomoc dydaktyczna w edukacji młodzieży szkolnej.

Publikacje Fundacji i kasety wideo można zakupić w siedzibie Fundacji lub na zamówienie przesłane pod adresem Fundacji za zaliczeniem pocztowym.

Fundacja prowadzi wypożyczalnię filmów ekologicznych, która mieści się w siedzibie PDG "City Katowice" SA ul. Pocztowa 16, pok. 12, III p. tel. 539-318 lub 537-069

Numer rachunku bankowego:

Fundacja Ekologiczna "SILESIA" Bank śląski VII O/Katowice 312608-9380-132-3

Adres:

Fundacja Ekologiczna "SILESIA" Katowice

Powstańców 41a

40-950 Katowice

tel. (3) 155-13-72, 155-30-65 w. 315, 316 i 318

fax: (32) 53-70-68

EKOPARTNER

Miesięcznik poświęcony ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego ukazuje się od 1991r., nakład 5 tys. egz.

W EKOPARTNERZE znajdziecie Państwo:

- artykuły pisane specjalnie dla nas

- tłumaczenia z języków obcych

- reportaże, recenzje, wywiady

- anonse firm i reklamy

zamieszczane w stałych działach: Powietrze, Woda, Ziemia, Człowiek, Prawo i ekonomia, Recenzje, Przegląd prasy.Prezentowana przez nas filozofia to partnerstwo w rozwiązywaniu problemów.

Czytają nas urzędy gmin, urzędy miasta, urzędy wojewódzkie, wyższe uczelnie, szkoły i biblioteki. Zachęcamy do zamieszczania na naszych łamach reklam i ogłoszeń. Zamówiena na prenumeratę prosimy wpłacać na konto: PBK S.A. III O. W-wa nr 370015-8468-132-3. Koszt 1 egz. tylko 15 tys. zł. Prenumerata roczna 180 tys. zł.

Wydawca: Fundacja "Green Park", 02-600 Warszawa, skr. 71

Redakcja: Warszawa, Mokotowska 58

Adres do korespondencji: 02-600 Warszawa, skr. 71

Kształt graficzny reklam pozostawiamy do decyzji Państwu.
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony