Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Uwaga maturzyści:

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

"OCHRONA śRODOWISKA"

W roku akademickim 1993/94 na Uniwersytecie Jagiellońskim otwarty zostanie nowy kierunek studiów - ochrona środowiska. Powołanie tego kierunku nastąpiło z inicjatywy dwóch wydziałów UJ: Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a organizacyjnie wszedł on w strukturę Wydziału Chemii.

"Ochrona środowiska" będzie interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym oraz o metodach jego ochrony obejmującym przede wszystkim zagadnienia z zakresu chemii i biologii, a także elementy fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny, inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury oraz humanistyki.

Oprócz specjalistów z wydziałów Chemi oraz Biologii i Nauk o Ziemi, w zajęciach dydaktycznych uczestniczyć będą specjaliści z innych wydziałów UJ, a także specjaliści z innych uczelni Krakowa: Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Medycznej, Akademii Sztuk Pięknych i inni.

W programie studiów położono główny nacisk na wykształcenie absolwenta o szerokich podstawach z zakresu chemii i biologii, umożliwiających mu rozpoznanie zagrożeń dla środowiska, przewidywanie skutków tych zagrożeń i dobór optymalnych metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W zakresie chemii program obejmuje: podstawy chemii (chemia nieorganiczna, analityczna, organiczna i fizyczna); podstawy technologii i inżynierii chemicznej oraz problematykę chemiczną związaną z ochroną środowiska (chemiczne zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza i sposoby ich likwidacji, analityka chemiczna i metody instrumentalne w badaniach zanieczyszczeń środowiska).

W zakresie Biologii i Nauk o Ziemi program przewiduje: podstawy biologii (teoria ewolucji, cytologia, biochemia, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt); podstawy ekologii; ekologie stosowane (gleboznawstwo i ekologia gleby, ekologie mikroorganizmów, powietrza i wód, fizjologiczna, ewolucyjna, łowiecka, rolnicza i leśna); elementy geologii, geochemii i klimatologii.

W zakresie fizyki oprócz wybranych zagadnień podstaw fizyki, program przewiduje wykłady i ćwiczenia na temat promieniowania jonizującego oraz promieniotwórczych skażeń środowiska i sposobach ich usuwania.

W programie przewidziano również dwa zintegrowane bloki tematyczne obejmujące zarówno zagadnienia z zakresu biologii jak i chemii: technologia ochrony środowiska (technologia i inżynieria chemiczna, technologie biologiczne); monitoring środowiska (chemiczny, biologiczny, metody satelitarne).

W pozostałych dziedzinach objętych planem studiów absolwent uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: prawa i ekonomii, informatyki, toksykologii, medycyny, ochrony zabytków, urbanistyki i innych.

Istotnym elementem programu są przedmioty humanizujące, których celem jest kształtowanie postaw proekologicznych we wszystkich dziedzinach działalności człowieka (moralne, polityczne, społeczne i estetyczne aspekty ekologii).

Studia dwustopniowe: 3-letnie zawodowe (z możliwością uzyskania kwalifikacji pedagogicznych) oraz dalsze 2-letnie specjalizacyjne zakończone uzyskaniem stopnia "magistra ochrony środowiska". Przewiduje się możliwość dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.

Absolwent 3-letnich studiów zawodowych uzyska stopień "licencjata w zakresie ochrony środowiska" i będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakladach produkcyjnych, laboratoriach oraz w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia. Osoby, które dodatkowo uzyskają przygotowanie pedagogiczne, będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie podstawowym.

Absolwent 5-letnich studiów magisterskich będzie posiadał kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska (administracja państwowa i samorządowa, przemysł) oraz w szkolnictwie średnim i wyższym.

W roku akademickim 1993/94 przewiduje się przyjęcie 50 osób na I rok studiów.

Warunkiem przyjęcia będzie zdanie pisemnego egzaminu obejmującego elementy fizyki, chemii i biologii w zakresie obowiązujących programów szkoły średniej.

Adam Juszkiewicz

Acta Universitatis Iagellonicae nr 5 dodatek

Ponadto na Wydziale Chemii istnieje kierunek: Analityka Przemysłowa i środowiskowa.

Adres Wydziału Chemii UJ:

Ingardena 3

30-060 Kraków

(aż)
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony