Strona główna 

ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

POZYCJE JAKIE UKAZAłY SIĘ W SERII

"BIBLIOTEKA MONITORINGU śRODOWISKA"

Lp./Nazwa publikacji/proponowana cena w zł

1. Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych monitoringów wód podziemnych. 30 tys.

2. Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery. Sieci alarmowe w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. 70 tys.

3. Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery. Sieci nadzoru ogólnego nad jakością powietrza w miastach i aglomeracjach miejsko-przemysłowych. 70 tys.

4. Analizy środowiskowe. Techniki instrumentalne. 50 tys.

5. Informacje o aparaturze do monitoringu zanieczyszczeń wody, ścieków i gleb. Nakład chwilowo wyczerpany (pytać).

6. Informacje o aparaturze kontrolono-pomiarowej do monitoringu zanieczyszczeń powietrza, posiadającej atest kraju producenta. 30 tys.

7. Seminarium polsko-norweskie. Organizacja i funkcjonowanie kontroli przestrzegania prawa ekologicznego oraz monitoringu środowiska. 10 tys.

8. Informacja o skażeniach promieniotwórczych grzybów w Polsce na podstawie pomiarów przeprowadzonych do 1992 r. (nakład wyczerpany).

9. Program państwowego monitoringu środowiska. 60 tys.

10. Stan czystości rzek, jezior i Bałtyku na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1990-91. 100 tys.

11. Stacje terenowe monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. 110 tys.

12. Program państwowego monitoringu środowiska (wersja w języku angielskim). 70 tys.

13. Zanieczyszczenie osadów wodnych Polski na podstawie badań monitoringowych w 1991 r. 30 tys.

14. GLIN - nowa trucizna środowiska. 125 tys.

15. Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. 128 tys.

16. Rolnicze zanieczyszczenia obszarowe w wodach powierzchniowych. 30 tys.

17. Przyczyny i następstwa ubytku ozonu w stratosferze. 152 tys.

18. Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1984-1988. 250 tys.(dostępne IOś)

19. Badanie składu i własności osadów ściekowych. ODK-DęBE (tu zamawiać - Ośr. Doskon. Kadr)

20. Metody pomiarów hałasu zewnętrznego w środowisku. 90 tys.

21. Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas. 90 tys.

Nakład publikacji jest ograniczony, ale przy większej liczbie zamówień możliwy jest dodruk.

Państwowa Inspekcja Ochronyśrodowiska, Główny Inspektorat Ochronyśrodowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Fundacja Biblioteka Ekologiczna działająca od 1989r. w Poznaniu wydała w ubiegłym roku książkę, którą powinni zainteresować się przede wszystkim nauczyciele młodszych klas szkół podstawowych oraz rodzice. Książka ta, zatytułowana "Nasze środowisko", przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-8 lat i w przystępny, atrakcyjny sposób zaznajamia młodziutkiego czytelnika z zagadnieniami zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Publikacja uzyskała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wielu poznańskich nauczycieli stosuje ją jako podręcznik. Na kolejnych stronach książki ludzik ze złocistożółtą czuprynką i w zielonych butach zapoznaje dzieci z problemem hałasu, śmieci, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, oszczędności energii.

Zamówienia na książkę można składać pod adresem:

Fundacja Biblioteka Ekologiczna

Kościuszki 79, 61-715 Poznań

Cena pojedynczego egzemplarza - 10 tys. zł plus koszty przesyłki.
ZB nr 5(47)/93, Maj 1993

Poczštek strony